Änkan/änklingen lever fortfarande. Ska ett inbördes testamente efter maken/makans död delges Statskontoret om det inte finns sekundära arvingar?

Ett testamente delges Statskontoret endast då det inte finns några arvingar. Änkan/änklingen ärver sin make/maka enligt 3 kap. 1 § i ärvdabalken, och Statskontoret nämns inte heller bland de sekundära arvingar som räknas upp i 2 momentet i samma paragraf. I detta fall behöver testamentet inte delges Statskontoret.

Samhörande innehåll