Vem gör släktutredningen, på vems ansvar är det?

Vem som helst kan göra en släktutredning. Ämbetsbetyg kan samlas in av var och en i vars intresse det är att hitta dödsboets rättsinnehavare som kan fatta beslut i ärenden som rör dödsboet. Man kan själv skaffa fram en släktutredning eller låta någon som tillhandahåller släktutredningstjänster göra den (se nästa fråga). I sista hand är det polisen som, om ingen annan sköter ärendet, är skyldig att vidta åtgärder för att hitta rättsinnehavaren (ärvdabalken 18 kap. 4 §).

Samhörande innehåll