Hoppa innehåll

Ekonomiska saneringsåtgärder

 • I korthet

  Statskontoret kan på ansökan bevilja olika typer av ekonomiska saneringsåtgärder till hyreshussamfund som har ekonomiska svårigheter.

  För beviljandet av saneringsåtgärder finns villkor som huvudsakligen fastställs i lag. På ett allmänt plan förväntas den sökande lämna in en plan för saneringen av samfundets ekonomi. Ett centralt villkor för att saneringsåtgärder ska kunna beviljas är att samfundets ekonomiska problem kan åtgärdas genom saneringsåtgärderna samt den sökandes och ägarens egna åtgärder.

  Ansökan om saneringsåtgärder görs med Statskontorets ansökningsblankett, och till ansökan ska bifogas de bilagor som krävs och nämns separat. Den egentliga behandlingen börjar först när alla bilagor och utredningar som krävs har skickats in.

  Finansieringsarrangemang och ekonomiska saneringsåtgärder kan endast sökas för sanering av uthyrningsverksamhet. Om samfundet har verksamhet som står utanför uthyrningsverksamheten ska de ekonomiska uppgifterna för uthyrningsverksamheten tydligt skiljas från den utomstående verksamheten i ansökan.

 • Alternativ

  Ändring av lånevillkoren

  Lånevillkoren för ett aravalån kan ändras för att sanera ett aravahyreshus- eller bostadsrättssamfunds ekonomi eller förebygga ekonomiska svårigheter. Man kan förlänga lånetiden för ett lån med fasta villkor eller sänka räntan. Ett lån som återbetalas genom en årsavgift kan omvandlas till ett lån med fasta villkor genom att avskilja amorteringen och räntan till separata avgifter. Därtill kan räntan sänkas.

  Saneringsunderstöd

  Statskontoret kan bevilja saneringsunderstöd till hyreshussamfund med ekonomiska svårigheter som har ett gällande aravalån, ett konverteringslån med statsborgen eller ett räntestödslån med statsborgen. Saneringsunderstöd kan också beviljas i förebyggande syfte om hyreshussamfundet bedöms vara på väg att få ekonomiska svårigheter.

  Lättnader vid betalning av dröjsmålsränta

  Statskontoret kan utifrån ansökan bevilja hyreshussamfund som beviljats lån av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (statens bostadsfond) delvis eller fullständig befrielse från betalning av anhopade dröjsmålsräntor.

  Ackord

  Statskontoret kan bevilja en partiell efterskänkning av aravalån, dvs. ackord i samband med försäljning eller rivning av objektet, om objektet har beviljats befrielse från begränsningarna eller rivningstillstånd. Begränsnings- eller rivningsackord kan endast beviljas om de bedöms begränsa statens kreditförlust jämfört med förlustrisken utan ackord. Beloppet för ett begränsningsackord är högst 60 procent och beloppet för ett rivningsackord högst 70 procent av det återstående lånekapitalet. I undantagsfall kan rivningsackordet uppgå till högst 90 procent.

 • Ändring av lånevillkoren

  Lånevillkoren för ett aravalån kan ändras om det än nödvändigt för att sanera ett aravahyreshussamfunds eller bostadsrättssamfunds ekonomi. Lånevillkoren kan också ändras om man på så sätt kan förebygga ekonomiska svårigheter eller minska kreditförlustrisken för staten.

  De ändringar som är möjliga är ändringar av amorteringsraternas storlek och lånetiden samt sänkning av lånets ränta.

  Villkor

  En förutsättning för att villkoren ska kunna ändras är att samfundets ekonomiska svårigheter har sin grund i orsaker som inte beror på ägaren, exempelvis underutnyttjade bostäder eller situationen på bostadsmarknaden i området. Lånevillkoren kan också ändras om en sådan utveckling förutspås.

  Ett villkor för att lånevillkoren ska kunna ändras är också att aravahyreshus- eller bostadsrättssamfundets ägare sköter sina egna ekonomiska och andra förpliktelser för att sanera samfundets ekonomi. Man ska för samfundet upprätta en plan för hur samfundets ekonomi ska saneras eller hur man ska förhindra att samfundet drabbas av ekonomiska svårigheter, och planen ska godkännas av Statskontoret. Samfundets ägare får inte ta ut ränta på egna medel när de ändrade lånevillkoren är i kraft.

  Lagstiftning

  Lag om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån (1023/2002)

 • Saneringsunderstöd

  Statskontoret kan bevilja saneringsunderstöd till hyreshussamfund med ekonomiska svårigheter som har ett gällande aravalån, ett konverteringslån med statsborgen eller ett räntestödslån med statsborgen. Saneringsunderstöd kan också beviljas i förebyggande syfte om hyreshussamfundet bedöms vara på väg att få ekonomiska svårigheter.

  Villkor

  En förutsättning för att understöd ska kunna beviljas är att ägaren har skött sina ekonomiska och andra skyldigheter för att sanera hyreshus- eller bostadsrättssamfundets ekonomi.

  Statskontoret kan bevilja understöd om det är nödvändigt för att sanera samfundets ekonomi. Understöd kan också beviljas om man på så sätt kan förebygga ekonomiska svårigheter eller minska kreditförlustrisken för staten.

  En förutsättning för att understöd ska kunna beviljas är att samfundets ekonomiska svårigheter har sin grund i orsaker som inte beror på ägaren, exempelvis underutnyttjade bostäder eller situationen på bostadsmarknaden i området. Understöd kan också beviljas om en sådan utveckling förutspås. En förutsättning för att understöd ska beviljas är också att även ägaren på samma sätt bistår samfundet ekonomiskt och inte tar ut ränta på sina egna medel under det år understödet beviljas eller de följande fyra åren eller den tid som saneringsplanen är i kraft om den är längre än så.

  Vid beviljandet av understöd gör Statskontoret också en bedömning av statens kreditförlustrisk och borgensansvar. Vid bedömningen av risken ska man beakta låntagarsamfundets tillgångar, värdet på säkerheten för lånet och möjligheterna att realisera säkerheten.

  Lagstiftning

  Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008)

 • Lättnader vid betalning av dröjsmålsränta

  Statskontoret kan av särskilda skäl utifrån ansökan bevilja hyreshussamfund som beviljats lån av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (statens bostadsfond) delvis eller fullständig befrielse från betalning av anhopade dröjsmålsräntor.

  Om lånet har beviljats av en kommun, ansöks lindring av dröjsmålsräntan hos kommunen.

  Lättnader vid betalning av dröjsmålsränta kopplas ofta till övriga saneringsåtgärder, och i samband med dessa är det möjligt att bevilja lättnad även för dröjsmålsräntor. Sökanden ska i ansökan framföra orsakerna till dröjsmål med betalningar och särskilda grunder för beviljande av lättnad vid betalning av dröjsmålsränta.

 • Begränsningsackord

  Statskontoret kan bevilja en partiell efterskänkning av aravalån, dvs. ackord, i samband med försäljning av objektet, om objektet har beviljats befrielse från begränsningarna. Statskontoret fattar beslut om beviljande av begränsningsackord och vid behov om villkoren för ackordet.

  Begränsningsackord kan beviljas endast om det bedöms begränsa statens kreditförlust jämfört med förlustrisken utan ackord.

  Ackordbeloppet är högst 60 procent av det återstående lånekapitalet. Förfallna räntor för lånet omfattas inte av efterskänkningen.

  Villkor

  Förutsättningarna för att begränsningsackord ska beviljas är att

  • Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar befrielse från aravabegränsningar
  • ägarsamfundet har ekonomiska svårigheter på grund av långvarigt underutnyttjande av objektet eller uppenbar risk för detta
  • hyreshussamfundet är beläget i ett område där efterfrågan på bostäder minskar.

  Resten av lånet ska betalas tillbaka och objektet säljas i samband med att ackordet genomförs.

  Som en del av saneringsplanen i ansökan ska den sökande lämna in en utredning över hur en befrielse från begränsningar, försäljning av objektet och ett ackord skulle påverka samfundets ekonomiska situation. I planen ska man framföra hur försäljningen av objektet genomförs. Därtill ska den sökande meddela hur den återstående låneandelen efter ackordet betalas till Statskontoret och hur eventuella andra lån för det objekt som säljs ska betalas. Med hjälp av helhetsplanen utreder man hur låntagarsamfundets ekonomi kan fås i balans. Ackordbeloppet utreds utgående från helhetsplanen och andra utredningar.

  Den sökande ska också lämna in en utredning över sina egna åtgärder för att balansera sin ekonomi.

  Vid beviljandet av ackord och fastställande av dess belopp ska man beakta låntagarens tillgångar, värdet på säkerheten för lånet i förhållande till det kapital som återstår av bostadslånet samt möjligheterna att realisera säkerheten.

  Lagstiftning

  Aravabegränsningslag (1190/1993) 16 a § Ackord i samband med befrielse från begränsningar

 • Rivningsackord

  Statskontoret kan bevilja rivningsackord för ett aravaprojekt
  för vilket Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat rivningstillstånd eller befrielse från aravabegränsningar. Statskontoret kan utifrån låntagarens ansökan besluta att staten tar över ansvaret för en del av det återstående aravalånet. Ackordbeloppet är högst 70 procent av det återstående lånet och de förfallna räntorna. I undantagsfall kan maximibeloppet under vissa förutsättningar uppgå till 90 procent av det återstående lånekapitalet och de förfallna räntorna.

  Villkor

  Kapitalet för det lån som är föremål för rivningsackordet utgörs av det kapital som återstår av aravalånet vid tidpunkten för beslutet samt förfallna räntor.

  En låntagare som beviljats rivningsackord måste återbetala återstoden av lånet till staten innan objektet rivs. Om särskilda skäl föreligger kan Statskontoret fastställa en amorteringsplan för den återstående delen av lånet och vid behov godkänna en säkerhet för fordringen.

  En befrielse från aravabegränsningar träder inte i kraft innan det återstående lånet efter ackordbeslutet har återbetalats i sin helhet eller en säkerhet som godkänts av Statskontoret har getts för lånebeloppet enligt den betalningsplan som fastställts av Statskontoret. Bostaden eller huset får inte rivas innan beslutet om rivningsackord har trätt i kraft.

  Förutsättningar för att rivningsackord ska beviljas är också att

  • ARA har beviljat rivningslov eller befrielse från aravabegränsningarna för ett hyreshus eller en hyresbostad med statligt stöd
  • låntagaren har orsakats svårigheter eller risk för svårigheter
   på grund av faktorer som föranlett att rivningstillstånd har beviljats
  • ett ackord är nödvändigt för att sanera låntagarens ekonomi eller förebygga ekonomiska svårigheter.

  Som en del av saneringsplanen i ansökan ska den sökande lämna in en utredning över hur en befrielse från begränsningar eller rivningstillstånd, rivning av objektet och ett ackord skulle påverka samfundets ekonomiska situation. I planen ska man framföra hur rivningen av objektet ska genomföras. Därtill ska den sökande meddela hur den återstående låneandelen efter ackordet betalas till Statskontoret och hur eventuella andra lån för det objekt som rivs ska betalas.

  I undantagsfall uppgår rivningsackordet till högst 90 procent, om låntagaren har betydande och långvariga ekonomiska svårigheter som beror på förändringar i bostadsmarknadsläget i området, befolkningsutvecklingen och andra omständigheter som påverkar låntagarens verksamhet. Alla ovan nämnda förutsättningar ska uppfyllas samtidigt. Andra omständigheter som inverkat på låntagarens verksamhet ska vara oberoende av samfundet eller dess ägare.

  Lagstiftning

  Aravabegränsningslag (1190/1993) 17 a § Ackord i samband med rivning

 • Ansökningsblankett

  Ansökningsblanketten för ekonomiska saneringsåtgärder kan laddas ner nedan.

  Ansökningsblanketten (PDF)

  Under ”Bilagor som krävs” kan du kontrollera vilka bilagor som ska bifogas till ansökan. Statskontoret har gjort färdiga blankettmallar för en del av de bilagor som krävs (blankettmallen öppnas när du klickar på bilagans namn).

 • Bilagor som krävs

  Lättnader vid betalning av dröjsmålsränta

  1. Utredning av de orsaker som lett till den fördröjda betalningen och motivering för ansökta lättnader av dröjsmålsräntor
  2. Övriga tilläggsutredningar som den sökande eller Statskontoret anser vara nödvändiga.

  Ändring av lånevillkoren, understöd för sanering av ekonomin, begränsnings- och rivningsackord

  1. Uppgifterna om hyreshusobjekten ifyllda i tabellmallen eller uppgifterna i tabellen som en Excel-fil
  2. Uppgifterna om samfundets lån från penninginstitut ifyllda i tabellmallen eller uppgifterna i tabellen som en Excel-fil. Av uppgifterna ska framgå amorteringsprogrammen och ränteuppgifterna för lånen från penninginstitut.
  3. De två senast fastställda kompletta boksluten (inklusive verksamhets- och revisionsberättelsen samt balansspecifikationerna)
  4. Budgeten för innevarande och nästa år.
  5. Saneringsplan:
   1. nyttjandegrad för samfundets bostäder och dess utveckling, bostädernas skick och kommande renoveringsåtgärder samt hyres- eller vederlagsnivån i förhållande till hyres- eller vederlagsnivån i området överlag
   2. befolkningsutvecklingen i området samt verksamhetsmiljön och dess förändringar samt hur de ovan nämnda faktorerna påverkar nyttjandegraden av objekten i samfundet och hyres- eller vederlagsnivån samt samfundets verksamhet i övrigt
   3. vilka förändringar som har skett i fråga om bostadsmarknadssituationen i området, utvecklingen av områdets befolkningsstruktur, samt andra sådana faktorer som påverkat samfundets verksamhet och därmed förorsakat ekonomiska svårigheter för samfundet
   4. utvärdering av kapitalutgifternas utveckling
   5. ägarens åtgärder för ekonomisaneringen eller för att förebygga de ekonomiska svårigheterna inklusive en utredning om vilka åtgärder ägaren är beredd att vidta med anledning av eventuellt ackord eller understöd
   6. Du hittar tips på hur du gör upp en saneringsplan här.
  6. Utvecklingsplan för kommunens hyresbostäder, om kommunen har underutnyttjande av hyresbostäderna (se anvisningarna)
  7. Vid ansökan om rivnings- eller begränsningsackord, se dessutom följande bilagor:
   a. ARAs beslut om befrielse från begränsningar/rivningstillstånd
   b. Lagfarts- och gravationsbevis för den fastighet eller hyresrätt som ansökan gäller (intygen får inte vara mer än tre månader gamla)
   c. påverkan av ackord och avstående från objekt på samfundets ekonomi
   d. prisuppskattning för objektet som ska säljas vid ansökan om begränsningsackord
   e. helhetsutredning om rivningskostnaderna samt rivningens och det eventuella rivningsunderstödets inverkan på samfundets ekonomiska läge, samt om hur rivningen genomförs
   f. ordnandet av betalningen av låneandelen efter ackordet till Statskontoret
  8.  Övriga tilläggsutredningar som den sökande eller Statskontoret anser vara nödvändiga.
  • Finansieringsarrangemang och ekonomiska saneringsåtgärder kan endast sökas för sanering av uthyrningsverksamhet. Om samfundet har verksamhet som står utanför uthyrningsverksamheten ska de ekonomiska uppgifterna för uthyrningsverksamheten tydligt skiljas från den utomstående verksamheten i ansökan.
  • Ansökningsblanketten och bilagorna kan skickas per e-post till adressen aravalainat(at)valtiokonttori.fi.