• Hur kan jag logga in i lånekundernas e-tjänst?

  Du kan logga in i tjänsten på vår webbplats.  För att logga in behöver du Suomi.fi -koder för identifiering. För att inloggningen ska lyckas behöver du dessutom följande fullmakter:  Kundkategori: Ekonomi och finansiering

  Typ av fullmakt: Ärendefullmakt

  Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter  Information om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi.  Om du behöver mer information om att börja använda och logga in i tjänsten hittar du bra anvisningar på vår webbplats.

 • Varför kan jag inte logga in i e-tjänsten?

  Har du problem med koderna? Se anvisningarna på vår webbsida om att börja använda tjänsten och om inloggning.  Om du inte kan logga in i tjänsten kan orsaken också vara att du saknar de Suomi.fi-fullmakter som behövs för att sköta samfundets låneärenden. Kontrollera att dina fullmakter är aktuella.
  Lånekundernas e-tjänst behöver följande fullmakt för att inloggningen ska lyckas:  Kundkategori: Ekonomi och finansiering

  Typ av fullmakt: Ärendefullmakt

  Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter  Mer information om att uträtta ärenden för ett samfund och om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst hjälper företag och samfund att använda Suomi.fi-tjänsterna på numret 0295 53 5115 (vardagar kl. 10-15).

 • Hur får jag de handlingar som behövs för bokslutet och höstens brev med förhandsbesked?

  Du hittar uppgifter om lån för aravalån, brev med förhandsbesked om kommande poster och intyg i Lånekundernas e-tjänst. Du kan logga in i tjänsten på vår webbplats.  Du hittar handlingarna i låneuppgifterna vid fliken "Rapporter".  Du hittar en förteckning över lånen genom att klicka på "Start" i vänstra kanten efter inloggningen.

 • Jag vill betala av aravalånet i förtid. Vad ska jag göra?

  Be om en slutfaktura för aravalånet från vår kredittjänst senast tre veckor före önskad betalningsdag. Kontakta vår kredittjänst per e-post luottopalvelu(at)valtiokonttori.fi.  Ange i ditt meddelande aravalånets nummer och den exakta betalningsdagen för ränteberäkningen.  Observera att vi överlåter säkerhetshandlingarna först när det har gått tre månader sedan aravalånet återbetalades i förtid (lagen om återvinning till konkursbo 758/1991).  Vid behov kan du be Statskontoret om en utfästelse om att vi överlåter pantbreven efter denna tidsfrist. Skicka begäran till oss per e-post till aravalan(at)valtiokonttori.fi.

 • Hur får jag räkningen för aravalånet att övergå till den nya gäldenären?

  Vi kan styra faktureringen av aravalånet till den nya gäldenären när lånet först har överförts.  Ansök hos Statskontoret om överföring av aravalån efter att överlåtelsen har skett. Du hittar anvisningar för detta på vår webbplats.

 • Jag vill sälja ett aravabelånat objekt fritt från begränsningar. Vad ska jag göra?

  Om ditt samfund vill överlåta objektet befriat från användnings- och överlåtelsebegränsningar ska ni ansöka om befrielse från begränsningar. Ansökan om detta görs hos ARA. Mer information och ansökningsblanketter hittar du på ARAs webbplats.  Observera att beslutet om befrielse från begränsningar träder i kraft först när alla lån på statens ansvar helt och hållet har betalats. När du har fått beslutet ska du be oss om en slutfaktura för aravalånet för önskad förfallodag minst tre veckor före förfallodagen. Skicka begäran till oss per e-post till luottopalvelu(at)valtiokonttori.fi.

 • Jag säljer ett aravabelånat objekt som omfattas av begränsningar. Vad ska jag göra?

  För överlåtelsen ska du hos ARA ansöka om att en överlåtelsetagare anges eller godkänns för ett aravabelånat objekt som är under användnings- och överlåtelsebegränsningar. ARA bekräftar även samtidigt överlåtelseersättningen för objektet. Mer information och ansökningsblanketter finns på ARAs webbplats.  Du bör ansöka hos Statskontoret om överföring av aravalån efter att överlåtelsen har skett. Anvisningar för ansökan finns på vår webbplats.

 • Finns det fortfarande aravabegränsningar i de objekt som mitt samfund äger?

  Begränsningstiden är beroende av när och i vilket syfte lånet i fråga har beviljats.  Begränsningarna för varje objekt har i samband med lånebeslutet antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieboken.  Du hittar objektspecifika uppgifter om begränsningarna i ARAs e-tjänst.

 • Hur får jag bort begränsningsanteckningen ur inteckningsregistret?

  Om begränsningarna fortfarande gäller förutsätter avlägsnandet av begränsningsanteckningarna ARAs beslut om befrielse från aravabegränsningarna eller ett rivningstillstånd. Mer information och ansökningsblanketter finns på ARAs webbplats. Dessutom ska aravalånet, räntestödslånet och/eller det statliga lånet med fyllnadsborgen i anslutning till objektet vara slutbetalt i sin helhet.  När du har ARAs beslut om befrielse från begränsningar eller rivningstillstånd kan du be oss ta bort anteckningen om begränsning på adressen aravalan(at)statskontoret.fi. Bifoga ARAs beslut eller rivningstillstånd till din begäran.

 • Hur ska vi göra när vi inte kan betala nästa post av aravalånet?

  Kontakta Statskontoret så fort som möjligt, gärna i god tid före förfallodagen. Du kan kontakta oss per telefon, 0295 50 3020, eller per e-post aravalainat(at)valtiokonttori.fi.  Om det finns ekonomiska svårigheter bakom betalningsfördröjningarna kan ni ansöka om stöd från Statskontoret för att sanera ekonomin. Mer information om dessa hittar du på vår webbplats. Till exempel kan man ansöka om ändring av lånevillkoren för aravalån hos oss redan på förhand för att förebygga ekonomiska svårigheter.  Observera att på det förfallna beloppet uppbärs dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (340/2002) från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen.

 • Hur kan Statskontoret hjälpa till när vårt samfund har ekonomiska svårigheter?

  Hyreshussamfund med ekonomiska svårigheter kan hos Statskontoret ansöka om olika ekonomiska saneringsåtgärder, såsom ändringar i lånevillkoren för aravalån, understöd för sanering av ekonomin eller rivningsackord för aravalån som riktas mot hyreshus som ska rivas. Mer information och ansökningsblanketter finns på vår webbplats.  Man kan ringa oss och diskutera saken redan när man planerar att ansöka om åtgärder. Vi står även gärna till tjänst om ni behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om ni har frågor om bilagorna till ansökan.