Hoppa innehåll

Brottsskadeersättningar

Handläggningstiden för ansökningar är för närvarande cirka 6-8 månader.

Vi utvecklar våra arbetssätt och piloterar ett nytt tillvägagångssätt som gäller handläggning av brottsskadeersättningsansökan. Piloten pågår från 15.1 till 31.5. Ansökningar som lämnas in under denna tidsperiod kommer att behandlas enligt den nya metoden. Detta kan leda till en kortare handläggningstid för vissa.

Förväntad behandlingstid för brottsskador
6-8 mån.
 • SE VÅR GUIDEVIDEO FÖR BROTTSOFFER >

 • Vad?

  Om du blir offer för ett brott kan du ersättas med statsmedel för personskada och lidande. Ersättning för egendomsskada och ekonomisk skada ersätts endast i undantagsfall.

  Du kan ha rätt till ersättning från staten om du har begärt den från gärningsmannen i rättegång. Du behöver dock inte försöka kräva ersättning från gärningsmannen först. Om gärningsmannen inte har gripits eller brottet för någon annan orsak inte har behandlats i domstol eller medlats kan du ändå ansöka om ersättning.

 • Vad gäller det?

  Utgångspunkten är att ersättningar kan betalas för brott som har begåtts i Finland.

  Ersättning för personskada och lidande kan med stöd av Finlands lag betalas för brott som har begåtts utomlands, om brottsoffret är bosatt i Finland och vistelsen utomlands berodde på arbete, studier eller annan motsvarande orsak eller utbetalning av ersättning på annat sätt anses vara grundad.

 • Hur?

  Gör alltid en brottsanmälan till polisen om du faller offer för ett brott. Om ärendet behandlas i en domstol ska du under rättegången kräva ersättning från den som har begått brottet.

  Du kan ansöka om utdömda ersättningar med statsmedel antingen elektroniskt eller med en utskrivbar blankett inom tre år från det att den lagakraftvunna domen i ersättningsärendet meddelades.

  Om ärendet inte har behandlats i domstol ska du ansöka om ersättning inom tio år från det att brottet begicks.

  Fyll i en ansökan om ersättning på Statskontorets webbplats.

 • När kan ersättning betalas med statliga medel?

  Om du har fallit offer för ett brott kan du få ersättning från statliga medel för skada som har orsakats genom brott som har begåtts i Finland.  Ersättningen betalas med stöd av brottsskadelagen och den betalas av Statskontoret.

  Du kan ansöka om ersättning efter domstolens beslut. Ersättning söks ofta på grund av gärningsmannens betalningsoförmåga. Ersättning med statliga medel är emellertid sekundär. Från den dras övriga erhållna ersättningar av. Du behöver dock inte försöka kräva ersättning av gärningsmannen först.

  Föll du offer för ett brott utomlands?

  Om du har fallit offer för ett brott utomlands kan du få ersättning med stöd av Finlands lag under förutsättning att du har hemvist i Finland och din vistelse utomlands berodde på

  • arbete
  • studier eller annan motsvarande orsak eller
  • betalning av ersättning på annat sätt kan anses grundad.

  Ersättning för brottsskada som inträffat i ett annat EU-land

  Om du har fallit offer för ett brott i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (annan än Finland) och du inte kan få ersättning ur finska statens medel kan du dock ha rätt att få ersättning med stöd av lagen i den EU-stat där brottet begicks.

  Läs mer på denna sida i avsnittet Skada orsakad genom brott i ett annat EU-land.

 • Vad ersätts?

  Med stöd av brottsskadelagen kan du få ersättning för följande som orsakats genom brott:

  1.       Personskada

  2.       Lidande

  3.       Egendomsskada och ekonomisk skada.

  Därtill kan ersättning även betalas

  4.       om brottet har orsakat dödsfall

  5.       för rättegångs- och ansökningskostnader.

  Läs mer om ersättningarna genom att klicka på länkarna nedan.

 • Ersättning för personskada

  Den som utsatts för personskada ersätts för

  • sjukvårdskostnader och andra utgifter orsakade av skadan
  • sveda och värk samt andra tillfälliga men
  • bestående men och bestående kosmetiska men
  • inkomstbortfall (högst 150 euro/dag)
  • kläder och andra personliga bruksföremål som har skadats i samband med personskadan upp till ett skäligt belopp.

  Närstående till den som har utsatts för personskada ersätts för:

  • kostnader och inkomstförlust för åtgärder för att vårda den som har utsatts för personskada och för andra åtgärder som föranletts av skadan (högst 150 euro/dag).

  Närstående till den som har utsatts för personskada kan bland annat vara föräldrar till ett minderårigt barn, make/maka, sambo eller någon annan person i motsvarande ställning.

  Arbetsgivaren ersätts för

  • lön eller för den motsvarande ersättning som arbetsgivaren har betalat för tiden för arbetsoförmåga till en anställd som har fallit offer för ett brott.

  Läs mer: Brottsskadelagen, kapitel 2 Skada som skall ersättas >

 • Ersättning för lidande

  För lidande som har orsakats av ett brott betalas ersättning till

  • offer för sexualbrott eller olaga frihetsberövande (till exempel olaga hot)
  • offer för dråp, mord eller försök till dråp
  • offer för grov misshandel
  • offer för något annat med ovanstående jämställbart brott.

  Du har rätt till ersättning endast om brottet har begåtts den 1 januari 2008 eller därefter.

  Obs! Om ett brott har orsakat ett dödsfall och brottet har begåtts den 1 januari 2006 eller därefter ersätts inte de närstående till den omkomna för själsligt lidande som har orsakats av dödsfallet med stöd av brottsskadelagen.

  Läs mer: Brottsskadelagen, kapitel 2 Skada som skall ersättas >

 • Ersättning för egendomsskada och ekonomisk skada

  Du kan få ersättning för egendomsskada och ekonomisk skada endast på särskilda villkor.

  För egendomsskada kan ersättning betalas om skadan har orsakats av

  • en person som har frihetsberövats på grund av brott,
  • en person som har tagits in på anstalt eller tagits i förvar oberoende av sin vilja eller
  • ett barn som har omhändertagits och placerats i anstaltsvård med stöd av barnskyddslagen

  och brottet har begåtts

  • medan personen har varit på anstalt eller placerad utanför anstalten eller
  • på semester eller på flykt från anstalten.

  Därtill ersätts egendomsskada som har orsakats av en person som har dömts till övervakningsstraff, samhällstjänst eller ungdomsstraff medan personen utfört oavlönat arbete eller oavlönade uppgifter som hör till straffet.

  Egendomsskada samt ekonomisk skada kan ersättas även när båda av följande villkor uppfylls:

  • skadan uppgår till ett betydande belopp (minst 2 000 euro) och
  • om den skadelidandes hjälplöshet har bidragit till skadans uppkomst (ålder, sjukdom, handikapp).

  I sådana fall ska även den skadelidandes ekonomiska och övriga förhållanden beaktas vid prövningen.

  Läs mer: Brottsskadelagen, kapitel 2 Skada som skall ersättas >

 • Ersättningar när brottet har orsakat dödsfall

  Om ett brott har orsakat ett dödsfall ersätts följande med stöd av brottsskadelagen:

  Begravningskostnader upp till ett rimligt belopp

  • Bland annat kista, gravplats, gravsten, minnesstund och dödsannons
  • Bouppteckningskostnader eller andra kostnader till följd av boutredningen är inte sådana kostnader som ersätts som begravningskostnader.

  Kostnader i anslutning till begravningen upp till ett rimligt belopp

  • De som är berättigade till ersättning är den omkomnes föräldrar, barn, make eller maka samt andra med dessa jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära.
  • Bland annat resekostnader för begravningen, blombuketter och sorgkläder.
  • Endast direkta kostnader ersätts; till exempel inkomstbortfall för deltagande i begravningen ersätts inte.

  Underhållsförlust

  • Personer som är berättigade till underhåll eller underhållsbidrag (barn, make/maka) eller personer som i övrigt var beroende av den omkomne för sin försörjning.

  Personskada hos en närstående

  • De som är berättigade till ersättning är den omkomnes föräldrar, barn, make eller maka och andra med dessa jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära, i de fall då dödsfallet har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
  • Nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter.
  • Medicinsk rehabilitering som direkt hänför sig till sjukvården.

  Obs! Om ett brott har orsakat ett dödsfall och brottet har begåtts den 1 januari 2006 eller därefter ersätts inte de närstående till den omkomna för själsligt lidande som har orsakats av dödsfallet med stöd av brottsskadelagen.

  Läs även den anknytande artikeln ”Rätt till brottsskadestånd som betalas av staten för en närstående till en person som omkommit” >

  Läs mer: Brottsskadelagen, kapitel 2 Skada som skall ersättas >

 • Ersättningar för rättegångs- och ansökningskostnader

  Ersättning av rättegångskostnader i enlighet med brottskadelagen

  Statskontoret ersätter dina rättegångskostnader endast om du även beviljas andra ersättningar i enlighet med brottsskadelagen. Ersättningsanspråk för rättegångskostnader och övriga ersättningsanspråk ska framföras i domstol mot brottets gärningsperson.

  Du får ersättning för rättegångskostnader upp till ett rimligt belopp om kostnaderna har uppkommit av att du har fått din rätt till skadestånd bestyrkt i domstol.

  Den ersättning som Statskontoret beviljar fastställs utifrån brottsskadelagen och därför är timantal, faktureringspriser och åtgärder som en domstol eller ett försäkringsbolag har godkänt inte som sådana bindande för Statskontoret. Inte heller rättshjälpslagen eller Statskontorets förordning om grunderna för arvoden vid rättshjälp är bindande för Statskontoret, men de arvodesgrunder som stadgas i dessa beaktas till tillämpliga delar vid bedömningen av rimliga rättegångskostnader.

  Rimliga rättegångskostnader?

  För behandling av ett skadeståndsärende i domstol ersätts enligt etablerad ersättningspraxis 165 euro/h med tillägg för mervärdesskatt, det vill säga 204,60 euro/h. Beloppet grundar sig på statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp, och det belopp som Statskontoret ersätter är det grundläggande beloppet 110 euro/h multiplicerat med 1,5. Denna praxis bygger på den riktlinje som Försäkringsdomstolen godkänt för ersättning av rättegångskostnader enligt brottsskadelagen.

  I princip betalas ersättning för en huvudförhandling i domstol som föranletts av ett skadeståndsärende enligt förhandlingens längd. Dessutom ersätts ett skäligt timantal för förberedelsen samt en timme för åtgärder efter domen. Kostnader som föranleds av förundersökningen ersätts inte, eftersom de inte är kostnader som direkt hänför sig till behandlingen av ersättningsärendet.

  Var hittar man ett ombud?

  I regel ska ett ombud från rättegångsorten eller samma domstolsdistrikt anlitas. Statskontoret ersätter inte ombudets resekostnader om ett ombud någon annanstans än på rättegångsorten eller samma domstolsdistrikt har anlitats. Kostnader för resor som är kortare än 20 kilometer i en riktning ersätts inte.

  Ersättningar som fås med stöd av andra lagar och från försäkringar är primära

  Ersättning som betalas med statsmedel är alltid sekundär. Detta innebär att ersättningar som erhålls med stöd av andra lagar eller från försäkringar dras av från den ersättning som Statskontoret beviljar. Om du har rätt att få ersättning för rättegångskostnader till exempel med stöd av rättshjälpslagen eller från en rättsskyddsförsäkring, ska du först ansöka om ersättning för kostnaderna i dessa system. Den vanligaste ersättningen som beviljas från en försäkring är 8 500 euro, vilket innebär att det i de flesta fallen inte föreligger kostnader som ska ersättas enligt brottsskadelagen.

  Ersättning för ansökningskostnader

  En rimlig ersättning kan betalas till dig för de kostnader som har uppstått med anledning av ansökan om

  • du har beviljats rättshjälp eller förordnats ett rättegångsbiträde för domstolsbehandlingen av ärendet eller
  • ärendet inte har behandlats i domstol, men du uppfyller de ekonomiska villkoren för att få rättshjälp.

  Läs mer om rättshjälp: Rättshjälp >

  Läs mer: Brottsskadelagen, kapitel 2 Skada som skall ersättas >

 • Skada orsakad genom brott i ett annat EU-land

  Om du har fallit offer för ett brott i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (annan än Finland) och du inte kan få ersättning av finska statens medel kan du ha rätt att få ersättning med stöd av lag i den EU-stat där brottet begicks.

  EU:s brottsofferdirektiv underlättar ansökan om ersättning

  Med EU:s brottsofferdirektiv (2004/80/EY) har ett samarbetssystem skapats i syfte att underlätta möjligheten för brottsoffer att ansöka om ersättning i situationer som överskrider gränserna mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen.

  Samarbetssystemet tillämpas för ersättning för skador som har orsakats genom uppsåtligt våldsbrott på medlemsstaternas område. Ersättning beviljas med stöd av den lagstiftning i medlemsstaten där brottet har begåtts som gäller ersättning för brottsskador, och den betalas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium brottet har begåtts.

  Ansökan om ersättning

  Om du är bosatt i Finland kan du lämna in en ansökan till Statskontoret om ersättning för skada som har orsakats genom våldsbrott i ett annat EU-land.

  Statskontoret ger dig allmän vägledning i sökandet av ersättning samt information om hur ansökan ska fyllas i och vilka handlingar som ska fogas till ansökan.

  Inga avgifter eller kostnader tas ut för översättnings- eller andra tjänster som Statskontoret tillhandahåller i samband med ansökan om ersättning för brottsskador som överskrider gränserna mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen.

  Var hittar jag mer information och blanketter för ersättningsansökan?

  Ersättningen söks med en blankett för ersättningsansökan i den stat där brottet begicks. Blanketter och mer information får du från Statskontoret, Europeiska rättsportalen samt från myndigheterna i den stat där brottet begicks.

  Förfarande vid gränsöverskridande brottsskadeärenden

  Förfarande vid gränsöverskridande brottsskada

  Visualisering: Förfarande vid gränsöverskridande brottsskada

  I diagrammet invid beskrivs förfarandet vid gränsöverskridande brottsskador. Faserna i förfarandet är:

  1. Personer med hemvist i Finland vilka har fallit offer för ett uppsåtligt våldsbrott som har begåtts på Europeiska unionens territorium kan lämna in en ansökan om ersättning för brottskador på finska eller svenska eller ett språk som staten där brottet begicks har godkänt.

  2. Statskontoret hjälper den sökande med att fylla i ansökan, ger råd vid anskaffning av bevishandlingar och skickar ansökan till myndigheten i staten där brottet begicks. Vid behov låter Statskontoret översätta handlingarna till det språk som myndigheten i den stat där brottet begicks har godkänt.

  3. Statskontoret får inte bedöma ansökan.

  4. Myndigheten i den stat där brottet begicks meddelar den sökande och Statskontoret:

  • den kontaktperson eller avdelning som ansvarar för handläggningen av ärendet
  • i mån av möjlighet en uppskattning av när ett beslut kommer att fattas.

  5. Myndigheten i den stat där brottet begicks kan begära ytterligare uppgifter. Statskontoret ger vid behov sökanden råd när hen ska svara på förfrågningarna om ytterligare uppgifter. På den sökandes begäran skickar Statskontoret tilläggsuppgifterna till myndigheten i den stat där brottet begicks.

  6. Myndigheten i den stat där brottet begicks kan om den så önskar höra den som söker ersättning, ett vittne eller en sakkunnig. Hörandet kan ordnas med hjälp av Statskontoret eller så kan Statskontoret höra personen och skicka en utredning över hörandet till myndigheten i den stat där brottet begåtts.

  7. Myndigheten i det land där brottet begicks skickar beslutet till sökanden och till Statskontoret.

  Läs mer i Europeiska rättsportalen >

 • Anvisningar för ansökan om ersättning

  Gör alltid en brottsanmälan till polisen om du faller offer för ett brott. Om ärendet behandlas i en domstol ska du under rättegången kräva ersättning från den som har begått brottet. Utdömda ersättningar kan du ansöka om från statsmedel hos Statskontoret antingen elektroniskt eller med en utskriftsvänlig blanketten inom tre år efter att en lagakraftvunnen dom har meddelats i ersättningsärendet. Om ärendet inte har behandlats i domstol ska du ansöka om ersättning inom tio år från det att brottet begicks.

  Innan du i egenskap av brottsoffer kan ansöka om ersättningar ska du anmäla brottet till polisen.

  Länk till brottsanmälan >

  Om ärendet behandlas i en domstol ska du kräva ersättning av den som har begått brottet i domstolen. Gärningsmannen är alltid skyldig att betala den ersättning som domstolen utdömer.

  Länk till domstolarna på webbplatsen oikeus.fi >

  Eftersom den ersättning som Statskontoret betalar är sekundär ska du först ansöka om ersättning från annat håll, till exempel:

  • Från FPA (till exempel sjukdagpenning, sjukvårdskostnader och resekostnader)
  • Från försäkringsbolaget (till exempel på grundval av en arbetsolycksfalls-, fritidsolycksfalls-, rese-, hem-, trafik- eller rättsskyddsförsäkring)
  • Arbetslöshets- och sjukkassan

  Ansökan om ersättning från Statskontoret förutsätter dock inte att du först försöker kräva gärningsmannen på ersättning.

  Ansök om ersättning från Statskontoret med blanketten (under Ansökan och bilagor) ”Ansökan om skadeersättning på grund av brottsskador”.

 • Vad är ansökningstiden för ansökan om ersättning?

  Ersättning söks hos Statskontoret på en för ändamålet avsedd blankett inom tre år från det att den lagakraftvunna domen meddelades i ersättningsärendet.

  Om ärendet inte har behandlats i domstol ska du ansöka om ersättning inom tio år från det att brottet begicks.

 • Blankett för ansökan om ersättning

  Blanketten för ansökan om ersättning för brottsskada samt en lista över bilagor som behövs för den finns på denna webbplats under Ansökan och bilagor >

 • Hurdan ersättning betalas?

  Ersättningens belopp

  Ersättning betalas i princip enligt de grunder som anges i skadeståndslagen. Brottsskadelagen avviker emellertid till vissa delar från det som anges i skadeståndslagen.

  Enligt brottsskadelagen är den högsta möjliga ersättningen för personskador 74 000 euro. Dessutom

  • Ersättningen för sveda och värk och för annat tillfälligt men kan vara högst 14 500 euro.
  • Den maximala ersättningen för lidande är 4 300 euro. Till offer för ett sexualbrott kan den ersättning som betalas för lidande vara högst 11 400 euro eller, om offret då brottet begicks var under arton (18) år, högst 19 500 euro.
  • Den maximala ersättningen till en närstående person till den omkomne är sammanlagt 7 200 euro.
  • Den maximala ersättningen för förlust av inkomst samt ersättningen till arbetsgivare är 180 euro per dag.

  För egendomsskador och ekonomiska skador är den maximala ersättningen 37 000 euro.

  Enligt brottsskadelagen betalas ingen ränta på ersättningen.

  Grundavdrag

  Från det sammanlagda beloppet av de ersättningar som betalas den skadelidande för ett och samma skadefall för sveda och värk och andra tillfälliga men, för bestående men och för lidande görs ett grundavdrag på 260 euro.

  Maximiersättningarna och grundavdraget fastställs för tre år i sänder. Ersättningarna justerades i början av 2024.

  Hur domstolens avgörande påverkar brottsskadeersättningen

  I regel betalar Statskontoret ersättning i enlighet med domstolens avgörande. Om vi avviker från domstolens avgörande i ett ersättningsärende uppger vi grunderna till avvikelsen i vårt beslut.

  Gärningsmannen är alltid skyldig att betala ersättning till den skadelidande enligt det beslut som domstolen har meddelat med stöd av skadeståndslagen. Rätten till skadestånd av gärningsmannen övergår emellertid till staten till den del som Statskontoret med stöd av brottsskadelagen har beviljat den skadelidande ersättning.

  Förskottsersättning

  Du kan på begäran erhålla förskottsersättning om beslutet i ditt ersättningsärende fördröjs vid Statskontoret och om det är uppenbart att du har rätt till en ersättning av betydande storlek.

 • Hur lång är handläggningstiden?

  Den genomsnittliga handläggningstiden för en ansökan om brottsskadeersättning är 6–8 månader.

 • Vad behöver jag för att ansöka om ersättning?

  Se under Anvisningar vad du ska göra innan du fyller i en ansökan. Det finns en lista över de bilagor som behövs för ansökan under Ansökan och bilagor.

 • Behöver du hjälp?

  Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten eller du inte vet vilka bilagor du ska bifoga, tveka inte att kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper dig. En omsorgsfullt ifylld ansökan med de rätta bilagorna i PDF-format kommer snabbare till handläggning.

  Statskontorets kundtjänst står till tjänst

  Samtal till kundtjänsten bandas in.

  Vi bandar in samtal till vår kundtjänst. Även de samtal som vi ringer till Statskontorets kunder bandas in. Den som betjänar kunden meddelar i början av samtalet att det bandas in. De inspelade samtalen hjälper oss att bekräfta samtalet och förbättra vår service.

  Inspelningen av samtal grundar sig på följande lagar:

  Läs mer: Dataombudsmannens byrås beslut; Inspelande av samtal >

 • Ansökningsblanketten om ersättning för brottsskada

  Två alternativ: elektronisk ansökan genom indentifiering eller ansökan i PDF-format för utskrift

  1. Den elektroniska ansökan fylls i i Statskontorets e-tjänst. Den elektroniska ansökan inklusive bilagor i PDF-format skickas direkt från tjänsten. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten:

  Blankett för ansökan om ersättning för brottsskada >

  2. Du kan även beställa ersättningsansökan i PDF-format från adressen e-tjanst@statskontoret.fi och behöver då inte logga in i tjänsten. PDF-blanketten ska skrivas ut och skickas inklusive bilagor per post till Statskontoret, ej som emajlbilaga. Adressen är: Statskontoret, PB 550, 00054 STATSKONTORET. Elektroniskt med krypterad e-post > (välj språket i tjänstens övre högra hörn).

  Anmälan till Statskontoret om kontonummer eller ändring av kontonummer > (kräver identifiering)

  Tilläggsuppgifter

  Svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten så fort som möjligt. Att skicka ytterligare information via tjänsten nedan säkerställer att din ansökan behandlas snabbt.

  Skicka begärda tilläggsuppgifter >

  Behöver du hjälp?

  Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten eller du inte vet vilka bilagor du ska bifoga, tveka inte att kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper dig. En omsorgsfullt ifylld ansökan med de rätta bilagorna i PDF-format kommer snabbare till handläggning. Du hittar vår kundtjänst kontaktinformation längst ner på denna sida.

 • Bilagor till ansökan

  Du behöver följande bilagor till din ansökan
  • En individuell fullmakt om du vill att ersättningen som ska betalas till dig betalas till någon annan än dig själv
  • Kopia av dom som meddelats i domstol eller kopia av förundersökningsprotokoll, om ingen dom finns
  • Läkarutlåtande eller sjukjournal
  • Eventuella beslut och utredningar om ersättning som erhållits från försäkringsbolag, FPA och andra
  • Bifoga verifikat för alla yrkade kostnader till ansökan om saken inte har behandlats i domstol
  • Verifikat för yrkade tandvårdskostnader
  • Om du yrkar på ersättning för inkomstförlust, bifoga ett läkarutlåtande om arbetsoförmåga, en kopia av sjukdagpenningsbeslut samt ett intyg över lön som arbetsgivaren har betalat ut och inkomstförlustens belopp
  • Verifikat för yrkade begravningskostnader samt vid behov bouppteckning och fullmakter
  • Om du yrkar på ersättning för ekonomisk skada eller egendomsskada enligt prövning, bifoga en utredning över din sjukdom, skada eller övrig hjälplöshet samt dina ekonomiska förhållanden
  • Om du yrkar på ersättning för rättegångskostnader, bifoga en beräkning av ombudets arvoden samt eventuellt ersättningsbeslut från försäkringsbolaget
  • Om du yrkar på ersättning för ansökningskostnader, bifoga faktura från ombudet samt en utredning om beviljad rättshjälp eller förordnat rättsbiträde
  • Öppen fullmakt för ombudet, ifall ditt ombud inte är ett offentligt rättsbiträde eller en advokat
  Arbetsgivaren ska bifoga följande utredningar till sin ansökan om ersättning:
  • utredning om brottet som har orsakat personskadan
  • utredning om arbetsoförmågan hos den som har tillfogats personskadan
  • utredning om dagpenning från FPA och ersättningar från andra instanser
  • utredning om utbetald lön för tiden för arbetsoförmåga
  Ersättning till en minderårig

  Om en minderårig är brottsoffer betalas ersättningen ut till den minderårigas eget konto när ersättningen överstiger 1 000 euro. Om den minderåriges förälder eller vårdnadshavare är den som begått brottet och orsakat skadan, betalas ersättningen alltid oberoende av dess storlek till ett sådant konto som den skadevållande inte har rätt att använda. Statskontoret är skyldigt att underrätta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om utbetald ersättning till en minderårig på 1 000 euro eller mer. Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anvisningar får barnets intressebevakare och vårdnadshavare inte blanda ihop den minderårigas tillgångar med någon annans.

  Egendom som tillhör en person under 18 år tillhör personen själv, men den minderårigas intressebevakare är i regel den minderårigas vårdnadshavare som sköter den minderårigas ekonomiska angelägenheter.  Den minderårigas intressebevakare kan också vara en annan person än den minderårigas vårdnadshavare om vårdnadshavaren är jävig att bevaka den minderårigas intresse. När den ersättning som betalas till en minderårig överstiger 20 000 euro, antecknar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den i registret över förmynderskapsärenden och börjar följa förvaltningen av den minderårigas egendom.

  • När den ersättning som beviljas en minderårig är 1 000 euro eller mer, ombeds man i samband med ansökan uppge barnets eget kontonummer.
  • När den ersättning som beviljas en minderårig är mindre än 1 000 euro och vårdnadshavaren inte har orsakat skadan, kan ersättningen betalas in på vårdnadshavarens konto.
  • Om skadevållaren är den minderårigas vårdnadshavare ombeds man i samband med ansökan, oberoende av ersättningsbeloppet, uppge kontonumret till ett sådant konto som tillhör barnet och som vårdnadshavaren i fråga inte har rätt att använda.
  • Som bilaga till ansökan lämnas in en utredning, till exempel en kopia eller en skärmdump av barnets konto, utifrån vilken kontoinnehavaren kan konstateras. När skadevållaren är den minderårigas vårdnadshavare ska en utredning om kontoinnehavaren och de personer som har rätt att använda kontot alltid lämnas in.
  • Vid behov ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataråd till exempel om att inrätta ett spärrkonto för en minderårig.
 • Nyttiga länkar