Hoppa innehåll

Rätt till ersättning enligt brottsskadelagen vid dataintrång

Statskontoret är ersättningsmyndighet för ersättningar enligt brottsskadelagen.

Ersättning med statsmedel kan inte beviljas förrän polisen har slutfört förundersökningen. Om ärendet behandlas i domstol kan ersättningsansökan göras först när domstolsbehandlingen har avslutats och dom har meddelats i ärendet.

En förutsättning för rätten till ersättning är att brottet har anmälts till polisen genom en polisanmälan och att ersättning yrkas hos den som orsakat skadan om ärendet går vidare till domstol.

Ersättning för lidande kan endast beviljas offer för sexualbrott, offer för försök till dråp, försök till mord eller försök till dråp under förmildrande omständigheter, offer för grov misshandel och offer vars frihet eller personliga integritet annars har kränkts på ett allvarligt sätt (t.ex. frihetsberövande, olaga hot, tvång, förföljelse).  En person som utsatts för ett dataintrång kan inte få ersättning för lidande med statsmedel eftersom brottsskadelagen inte medger det.

Mer information om ersättning av brottsskador med statsmedel

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter