Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet

MålgruppStat
DiariumnumretVK/3617/00.00.00.01/2024
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag01.01.2024
Datum25.01.2024
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Statskontoret har idag gett en anvisning om Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet (Aktivitetskontoplan).

Anvisningen upphäver den 30.11.2023 givna Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet (VK/73747/00.00.00.01/2023).

Den 1 januari 2023 blev det några förändringar i de uppgifter inom ministeriernas sektorer som fastställs i Reglementet för statsrådet (RSR). Kärnaktiviteterna i aktivitetskontoplanen har grupperats enligt denna definition. Därmed uppdateras även hierarkin över kärnaktiviteterna i aktivitetskontoplanen så att det stämmer överens med det nya RSR. Förändringarna gäller utrikesministeriets, statsrådets kanslis, inrikesministeriets och finansministeriets ansvarsområden:

  • Hierarkin 1307 Företrädande av Finland i Europeiska unionens domstol och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen har tagit bort
  • Ny hierarki 1202A Företrädande av Finland i Europeiska unionens domstol och i överträdelseför-faranden gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen
  • Namnet på hierarkin 1206 Samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet har ändrats till 1206 Samordning av forsknings- och innovationspolitiken och finansieringen av den samt samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet
  • Ny hierarki 1213 Sekreterartjänster och andra motsvarande tjänster som tillhandahålls av administrativa medarbetare för ministrarna och de för ministrarnas mandatperiod utsedda statssekreterarna och specialmedarbetarna
  • Ny hierarki 1501A civil underrättelseinhämtning och skyddspolisen
  • Namnet på hierarkin 1713A Indelningen i välfärdsområden, styrningen av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi samt finansieringen av välfärdsområdena har ändrats till 1713A Indelningen i välfärdsområden, styrningen av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi, samordningen av styrningen av välfärdsområdena samt finansieringen av välfärdsområdena

En ny hierarki grundas i Kieku den 1 mars 2024, så att förändringen ska störa bokslutsarbetet så lite som möjligt. Förändringen genomförs så att aktivitetshierarkin för 2023 sparas med namnet “2023 Statens aktivitetshierarki” och “Statens aktivitetshierarki” stämmer överens med det nya Reglementet för statsrådet från och med den 1 mars. Därmed kan kärnaktiviteterna även efter förändringen alltjämt rapporteras via hierarkin “Statens aktivitetshierarki” som används som standard i rapporteringen i Kieku, nu enligt den nya RSR-strukturen. Om det efter förändringen uppstår behov av att rapportera aktiviteter enligt den tidigare hierarkin kan detta göras med hjälp av hierarkin “2023 Statens aktivitetshierarki”.

Statskontoret ser till upprätthållande av gemensamma hierarkier i Kieku genom samarbete med Palkeet. Till följd av den aktuella förändringen av hierarkin över kärnaktiviteter ska bokföringsenheten gå igenom sina kärnaktiviteter och deras underhierarkier och göra nödvändiga ändringar i dessa i samarbete med Palkeet.

Ikraftträdande Denna anvisning träder i kraft omedelbart och häver Statskontorets anvisning från 30.11.2023 (VK/73747/00.00.00.01/2023).

Mer information Mer information i frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka
Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen

Bilagor Aktivitetskontoplan
Stödaktiviteter för vanliga tjänstemän och chefer – anvisning (anvisningen inte uppdaterad)

Användningsbeskrivning för preciserade styraktiviteter (anvisningen inte uppdaterad)

För kännedom Statens revisionsverk

 

aktivitetskontoplan