Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i Kieku-informationssystemet

Det här är gammal version
DiariumnumretVK/1354/00.00.01.06.01/2019
DokumenttypAnvisning, Kontoplan
Ikraftträdelsedag01.01.2020
Datum17.12.2019
KategorierBokföringIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i Kieku-informationssystemet

Statskontoret har idag gett en anvisning om de gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i informationssystemet Kieku (Aktivitetskontoplan).

Anvisningen upphäver den 17.12.2018 givna anvisningen Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i informationssystemet Kieku (VK/1499/00.00.01.06.01/2018). Ändringarna gäller aktiviteterna 9999600200 Representation, 9999614200 Arbetshälsa och rekreationsverksamhet och 9999600000 Allmän administration och ledning. Innehållet i aktiviteten 9999600200 Representation begränsas i fortsättningen till att gälla endast representation riktad till utomstående parter. Fester och annat ihågkommande riktad till bokföringsenhetens egen personal bokförs i fortsättningen på aktiviteten 9999614200 Arbetshälsa och rekreationsverksamhet. På det här sättet kan representationen fastställas enhetligt till exempel med skatteförvaltningens instruktioner, där kännetecknet för representationskostnader anses vara att de är riktade till utomstående parter.

Dessutom ska de utbildningstillfällen som tidigare omfattats av beskrivningen för aktiviteten Representation framdeles bokföras på aktiviteten 9999615200 Utbildning som deltagare. Beskrivningen av denna aktivitet omfattar redan nu kostnader för utbildning, aktivitetsbeskrivningen ändras således inte.

Dessutom preciseras beskrivningen av aktivitet 9999600000 Allmän administration och ledning så att man i fortsättningen även kan bokföra småskaliga administrativa anskaffningar, såsom sedvanliga mötesförfriskningar, till den.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft 1.1.2020 och häver Statskontorets anvisning från 17.12.2018 VK/1499/00.00.01.06.01/2018.

Mer information

Mer information i frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen

Bilagor

Aktivitetskontoplan
Stödaktiviteter för vanliga tjänstemän och chefer – anvisning
Användningsbeskrivning för preciserade styraktiviteter

För kännedom

Statens revisionsverk