Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/73747/00.00.00.01/2023
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag01.01.2024
Datum30.11.2023
KategorierBokföringIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Statskontoret har idag gett en anvisning om Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet (Aktivitetskontoplan).

Anvisningen upphäver den 14.3.2022 givna Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet (VK/22238/00.00.00.01/2022).

Statens revisionsverk lyfte i sin rapport om revisionen av representationsutgifterna (D/5/00.01.03.01/2022) fram att aktiviteten Representation i aktivitetskontoplanen används på ett oenhetligt sätt.

Från och med den 1 januari 2020 gjordes en ändring i aktivitetskontoplanen (VK1354/00.00.01.06.01/2019), i samband med vilken innehållet i aktiviteten 9999600200 Representation begränsades till att gälla endast representation som riktar sig till utomstående aktörer. Samtidigt gavs anvisningar om att fester och annat ihågkommande riktad till bokföringsenhetens egen personal från och med den 1 januari 2020 bokförs på aktiviteten 9999614200 Arbetshälsa och rekreationsverksamhet. De utbildningstillfällen som tidigare omfattats av beskrivningen för aktiviteten Representation anvisades att framdeles bokföras på aktiviteten 9999615200 Utbildning som deltagare. Dessutom preciserades beskrivningen av aktiviteten 9999600000 Allmän administration och ledning så att man från och med den 1 januari 2020 även kan bokföra småskaliga administrativa upphandlingar, såsom sedvanlig mötesservering.

På grund av den oenhetliga användningen av aktiviteten Representation har man i förklaringen till aktiviteten Representation nu som anmärkning lagt till ett omnämnande av de ovan beskrivna posterna som inte borde ha registrerats i aktiviteten Representation efter den 1 januari 2020.

Dessutom har beskrivningen av aktiviteten 99996000000 Allmän administration och ledning nu preciserats så att småskaliga administrativa upphandlingar (t.ex. sedvanlig mötesservering) kan riktas antingen till den ifrågavarande kärn-, styrnings- eller stödfunktionen eller alternativt till aktiviteten Allmän administration och ledning.

Bokföringspraxisen förblir alltså till denna del densamma som i aktivitetskontoplanen som trädde i kraft den 1 januari 2020, men förklaringarna till ovan nämnda aktiviteter har preciserats så att aktiviteten Representation i fortsättningen ska användas enhetligt i bokföringsenheterna.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft 1.1.2024 och häver Statskontorets anvisning från 14.3.2022 (VK/22238/00.00.00.01/2022).

Mer information

Mer information i frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen

Bilagor

Aktivitetskontoplan
Stödaktiviteter för vanliga tjänstemän och chefer – anvisning (anvisningen inte uppraterad)
Användningsbeskrivning för preciserade styraktiviteter (anvisningen inte uppraterad)

För kännedom

Statens revisionsverk

aktivitetskontoplan