Hoppa innehåll

Ofta ställda frågor om kostnadsstöd till företag (1. ansökningsomgången, juli-augusti 2020)

Fråga om kostnadsstöd

Den första ansökningsomgången för kostnadsstöd var från 7 juli till 31 augusti 2020. Ansökningsperioden för den första ansökningsomgången löpte ut den 31 augusti kl. 16.15.

Har du några frågor om kostnadsstöd för företag i samband med den första ansökningsomgången — till exempel samordning av räntebetalningar, krav på återbetalning eller justering? Du kan skicka din fråga till oss via länken intill. Vi samlar svaren på denna sida så även andra intresserade kan ta del av dem.

Fråga här >

Snabblänkar till frågornas ämnesområden

Allmänt om kostnadsstöd
Förutsättningar för att få kostnadsstöd
Ansökan om kostnadsstöd
Tidtabell
Exempelfall

Allmänt om kostnadsstöd

När kan man ansöka om stöd?
Man kan ansöka om kostnadsstöd 7.7-31.8.2020. Ansökningsperioden slutar den 31 augusti kl 16.15.

Hur ansöker man om stöd?
Man ansöker om stödet med en elektronisk ansökan som finns tillgänglig på Statskontorets sidor 7.7.2020.

När kommer det mera information i ärendet?
När lagen är godkänd och detaljerna klarnat kommer Statskontoret att informera mera om saken på sina webbsidor och på sociala medier.

Hur stort är kostnadsstödet?
Stödets storlek är specifikt för företaget. Stödets undre gräns är 2 000 euro (stöd under 2 000 euro utbetalas inte) och den övre gränsen är 500 000 euro.

Till vilka utgifter får kostnadsstödet användas och till vilka inte?
Stödet är avsett för företagets fasta utgifter och svåranpassade lönekostnader.

Syftet med kostnadsstödet är att stödja företagens likviditet och på så sätt minska antalet företag som försätts i konkurs i coronavirussituationen. I enlighet med 11 § i lagen om kostnadsstöd minskar beloppet av stöd som ett företag beviljats det fria egna kapital som kan användas för utbetalning av medel i det bokslut som upprättas för den räkenskapsperiod som löper ut, om inte företaget betalar tillbaka det stöd som företaget fått till staten innan bokslutet fastställs.

Förutsättningar för att få kostnadsstöd

Vem kan få stöd?
Stödet är avsett för företag, vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har svåranpassade kostnader.

Vilka branscher omfattas av stödet?
Du kan kontrollera de branscher som omfattas av stödet här.

Vilka är villkoren för att få kostnadsstöd?
Kostnadsstödet är enligt lagpropositionen avsett för företag som uppfyller följande villkor:

  • Företagets bransch omfattas av stödet.
  • Omsättningen under stödperioden har minskat med över 30 % i förhållande till jämförelsetidpunkten.
  • Företaget har lönekostnader och fasta utgifter som är svåra att anpassa.

Om företagets bransch inte omfattas av stödet, kan företaget ansöka om stöd endast av synnerligen vägande skäl i anslutning till coronapandemin. Utöver företag kan enligt lagförslaget även stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd.

Enligt lagen kan stödet inte beviljas om företagets sammanlagda omsättning under hela jämförelseperioden är under 20 000 euro. Enligt lagen kan man inte bevilja stöd, om stödbeloppet skulle bli under 2 000 euro.

Vad räknas till fasta utgifter?
Till fasta utgifter räknas hyresutgifter och övriga kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, hyror för apparater och föremål samt ersättningar för nyttjanderätt och licensavgifter.

Kan föreningar få detta stöd?
Ja. Utöver företag kan enligt lagförslaget även stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd.

Kan också ett offentligägt, till exempel en stads dotterbolag få stöd?
Ja. Med företag avses i denna lag detsamma som i EU:s konkurrensrätt. Alla enheter som utövar ekonomisk verksamhet är företag, oavsett deras juridiska form eller finansieringsmetoder. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet, där varor och tjänster erbjuds på en viss marknad.

Kan ett företag som verkar inom en momsfri bransch få stöd?
Om företagets affärsverksamhet till sin helhet eller delvis utgörs av annan än mervärdesskattepliktig försäljning, uppger företaget uppgifter om försäljningen i april och maj samt försäljningen under jämförelsemånaderna i sin ansökan. Bestämningen av stödet påverkas förutom av nedgången i omsättning även av de fasta kostnader och löneutgifter som den sökande anger. Fasta kostnader under stödperioden innefattar hyresutgifter och övriga kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, hyror för apparater och föremål samt ersättningar för nyttjanderätt och licensavgifter.

Kan kostnadsstöd beviljas också ensamföretagare?
Alla företag samt stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet kan ansöka om kostnadsstöd för företag. Företagens storlek eller bolagsform är inte begränsade. Det är möjligt för en ensamföretagare att få kostnadsstöd om alla de lagstadgade kriterierna uppfylls. Statskontoret får löneuppgifterna direkt från inkomstregistret, och uppgifterna därifrån utgör grunden för lönekostnader då beloppet av kostnadsstödet beräknas.

Kan en lättföretagare ansöka om kostnadsstöd? Kan ensamföretagare och enskilda näringsidkare få stöd?
Kostnadsstödet är inte beroden av bolagsform, utan det kan sökas av alla företag som utövar ekonomisk verksamhet och vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har svåranpassade kostnader. Även ensamföretagare som har FO-nummer kan få kostnadsstöd ifall de övriga kriterierna som nämns i lagen uppfylls. Det är dock skäl att ta i beaktande att lagen förutsätter att företagets omsättning under jämförelseperioden 1.3-30.6.2019 (eller, för företag som grundats efter 1.3.2019, 1.1-29.2.2020) har varit minst 20 000 euro för att företaget ska vara berättigat till kostnadsstöd.

Ansökan om kostnadsstöd

För vilken tid granskas omsättningen och med vilken tidsperiod jämförs den i företagets bokföring?
Enligt lagpropositionen är jämförelsetidpunkten för omsättningen medeltalet för företagets försäljning under mars-juni 2019. Om företaget har grundats 1.3.2019 eller senare, är jämförelsetidpunktens omsättning medeltalet av försäljningen i januari-februari 2020. Omsättningens nedgång fastställs på basis av de mervärdesskattedeklarationer som lämnats in till Skatteförvaltningen eller, om dessa saknas, enligt företagets egen anmälan.

Behöver jag konsulthjälp för att göra ansökan?
Statskontoret strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för den sökande att ansöka om stödet. Ansökan om kostnadsstöd har testats tillsammans med en kundpanel för att säkerställa klarheten, och responsen har varit god.

Kan jag bekanta mig med ansökan redan nu?
Du kan titta på videon från Statskontoretskostnadsstöd-webbinarium och bekanta dig med webbinariets material.

Var kan jag få hjälp med ansökan?
Statskontoret har öppnat en telefontjänst för kostnadsstödet för företagare som ansöker om kostnadsstöd. I telefontjänsten ger vi råd om hur man fyller i ansökan, och svarar på frågor. Kostnadsstödets telefontjänst betjänar från och med 1.7 vardagar kl. 9-15 på numret 0295 50 3050.

Hur inverkar till exempel Business Finlands finansiering visavi förundersökning, NTM-centralernas stöd, kommunernas stöd eller riktat stöd till restauranger på beloppet av det allmänna stödet?
Enligt lagpropositionen kan man ansöka om kostnadsstöd, även om företaget redan fått andra direkta stöd under coronaläget. Stöden sammanjämkas, det vill säga de andra direkta stöden avdras från kostnadsstödet. Restaurangbranschens stöd och kommunala coronastöd till ensamföretagare avdras till fullt belopp och i fråga om utvecklingsstöd från Business Finland och NTM-centralerna till företagen beaktas de till 70 procent.

Arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd avdras enligt lagen inte från kostnadsstödet. Bestämmelser om stöd som beaktas som avdrag finns i lagens 5 paragraf.

Kan jag ändra eller återta en ansökan som jag gjort till NTM-centralen eller Business Finland?
Förfrågningar gällande en ansökans återtagande ska riktas till den part, dit ansökan inlämnats. Statskontoret kan inte ta ställning till ansökningar som gjorts till NTM-centralen eller Business Finland.

Kan jag skicka in ansökan om företagsstöd till pappers, om e-tjänsten för företagsstöd inte fungerar?
Det lönar sig inte att skicka in en pappersansökan om e-tjänsten temporärt inte fungerar, utan vänta istället på att tjänsten återställs. E-tjänsten är det enklaste sättet att ansöka om stödet och möjliggör också en snabb behandling av ansökan.

Stödansökan kan också skickas i pdf-format till exempel ifall alla parter med rätt att teckna firma är utlänningar och inte förmår skicka en fullmakt till den finländska parten. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret via en adress som meddelas senare.

Kan jag göra en ansökan om jag inte har bankkoder?
Stödansökan kan också skickas i pdf-format, om den sökande inte kan identifiera sig i e-tjänsten.

Kan man identifiera sig på ansökningsblanketten med Katso-identifiering eller endast med suomi.fi-identifiering?
Katso-identifiering är inte i bruk.

I tjänsten används Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden på ett företags vägnar. Information om hur företag identifierar sig finns här.

En person med rätt att teckna firma kan även elektroniskt ge fullmakt åt en annan fysisk person att ansöka om kostnadsstöd i Suomi.fi-tjänsten Fullmakter, genom att välja fullmakten “Ansökan om företagsfinansiering”.

Vilken är Statskontorets roll i beviljandet av kostnadsstöd?
Statskontoret beviljar och betalar ut kostnadsstödet till företag i enlighet med de lagstadgade grunderna. Statskontoret sköter vid behov också om återkrav av kostnadsstöd.

Hur inverkar utsökning på möjligheterna att få stöd/utbetalningen av stödet?
Kostnadsstöd beviljas inte företag som har obetalda skatter för indrivning hos utsökningsverket. Stödet som beviljas är utsökningsbar inkomst, som utsökningsmyndigheten enligt lag har rätt till.

Är ansökningarna om stöd offentliga?
Utgångspunkten är att ansökningarna om stöd är offentliga (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999). Sekretessbelagda ansökningar är ändå till exempel sådana, som innehåller uppgifter om företagets affärshemligheter, uppgifter om en persons årsinkomst eller helhetsförmögenhet, inkomst eller förmögenhet som ligger till grund för stöd eller förmån eller som annars beskriver den sökandes ekonomiska ställning.

Hur kan jag korrigera eller komplettera min ansökan?
Vi öppnar en kompletteringstjänst 15.7, där man kan korrigera eller komplettera sin ansökan.

Tidtabell

Varför tar det så lång tid att bereda stödet och få möjlighet att söka det?
Kostnadsstödet kan öppnas för ansökan först när lagen blivit klar och då den systemhelhet, med vilken ansökningarna om stöd kan avgöras så snabbt som möjligt, är färdig. E-tjänsten öppnas 7.7.2020.

Måste man ansöka om stödet så fort som möjligt? Räcker det till bara för de första som ansöker?
Nej. Stöd får de, som uppfyller kriterierna som det stadgas om i lagen.

När kommer det beviljade stödet in på kontot?
Statskontoret strävar efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt. Det beviljade stödet betalas in på ett bankkonto som fås från Skatteförvaltningen och pengarna finns på kontot inom tre bankdagar.

Kan mitt företag göra något redan på förhand i väntan på att ansökningstiden börjar?
Ja, åtminstone följande saker lönar det sig att kontrollera och sätta i skick:

  • En person med rätt att teckna firma eller med fullmakt kan lämna in ansökan via fullmakterna i Suomi.fi. Den sökande bör kontrollera att
    rätten att teckna firma är i skick. Om det finns brister eller något att korrigera vad gäller rätten att teckna firma, kan detta rättas till genom att kontakta Patent- och registerstyrelsen >
  • Dessutom är det skäl att försäkra sig om att företaget har åtgärder på en annans vägnar inlagda i Suomi.fi. De fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund sköts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Man ansöker om kostnadsstöd via fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”. Suomi.fi-fullmakter > 
  • Ansökan om stöd förutsätter att den sökande har ett FO-nummer. Se ytterligare information: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstödet kan endast betalas ut till ett konto som företaget anmält till Skatteförvaltningen. Kontrollera kontonumret du angett och ange vid behov ett nytt nummer i MinSkatt >

Exempelfall

Vi är en förening som inte bringar vinst och vi verkar som producent av omsorgstjänster för äldre dygnet runt. Kostnaderna för skyddsutrustningen inverkar avsevärt på vår ekonomiska balans. Kan vi ansöka om stöd i fråga om dessa?
Enligt lagpropositionen kan även sådana stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd. Om företagets affärsverksamhet till sin helhet eller delvis utgörs av annan än mervärdesskattepliktig försäljning, uppger företaget uppgifter om försäljningen i april och maj samt försäljningen under jämförelsemånaderna i sin ansökan. Bestämningen av stödet påverkas förutom av nedgången i omsättning även av de fasta kostnader och löneutgifter som den sökande anger. Fasta kostnader under stödperioden innefattar hyresutgifter och övriga kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, hyror för apparater och föremål samt ersättningar för nyttjanderätt och licensavgifter.

Omfattar kostnadsstödet till exempel hyran för långtradare som använts vid transporter?
Ja. Vid hyrning av fordon är det fråga om hyrning av föremål, vilket enligt lagens förarbeten räknas till företagets fasta kostnader.

Vi har börjat som nya företagare 1.4.2019. Vi har alltså inga uppgifter från tidigare år att jämföra med, men den här krisen har tydligt påverkat vår verksamhet under våren 2020. Frågan lyder: Har vi möjlighet att ansöka om direkt kostnadsstöd för vår verksamhet och om vi kan göra det, så på vilka grunder?
Om företaget är grundat 1.3.2019 eller senare, är jämförelsetidpunktens omsättning medeltalet av försäljningen i januari-februari 2020. Omsättningens nedgång fastställs på basis av de mervärdesskattedeklarationer som lämnats in till Skatteförvaltningen eller, om dessa saknas, enligt företagets egen anmälan.

Min egen bransch ”222 Plastvarutillverkning” finns inte på listan, trots att där finns andra som är i motsvarande situation, bl.a. underleverantörer till bilindustrin och konkurrerande materiallösningar. Kan vi ändå ansöka om och få kostnadsstöd i coronakrisen?
Enligt 2 § 2 mom. i lagen om kostnadsstöd kan Statskontoret, av synnerligen vägande skäl i anslutning till covid-19-pandemin och som påvisats av företaget, avvika från branschbegränsningen och därmed betala stöd till ett företag, vars huvudsakliga bransch den 1 april 2020 omfattas av stödet. Alla företagsspecifika kriterier måste även då uppfyllas.

Omfattas handel med kolsänkor och utsläppskompensation av stödet?
Det beror på företagets bransch. De branscher som avses i 3 § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) och som omfattas av kostnadsstödet finns listade i bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag. Branscherna finns listade här.

Vi är ett företag i evenemangsbranschen och vi arbetar på entreprenad som uthyrare av utrustning för bland annat stora festivaler, konserter och publikevenemang. Denna typ av evenemang äger rum under juni, juli och augusti, då största delen av vårt företags årliga omsättning infaller. I och med statsmaktens förbud och begränsningar har omsättningen för hela sommaren 2020 annullerats. Kan vi jämföra omsättningen under juni-augusti 2019 med årets omsättning i juni-augusti?
Enligt lagen är omsättningens jämförelsetidpunkt medeltalet av företagets försäljning under mars-juni 2019, Eller, om företaget är grundat 1.3.2019 eller senare, är jämförelseperiodens försäljning medeltalet av försäljningen i januari-februari 2020. Det är inte möjligt att göra undantag från detta, det vill säga företaget kan inte ta någon annan tidsperiod som jämförelseperiod.

Om det i omsättningen finns inkomster, som gäller momsfri försäljning inom EU-området, hur fastställs denna? / Hur bevisar man behovet av stöd, om företagets bransch är momsfri? / Är det möjligt att få kostnadsstöd även om den serviceverksamhet som en stiftelse utövar och som vunnits genom anbudsförfarande är helt momsfri?
Enligt lagen om kostnadsstöd bestäms omsättningen enligt de mervärdesskattedeklarationer som företaget gjort eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan. Enligt förarbetena till lagen om kostnadsstöd fastställs nedgången i företagets omsättning enligt dess momsdeklarationer till Skatteförvaltningen. Uppgiften om försäljning för april 2020 samt uppgifter om jämförelsetidpunktens omsättning som ligger till grund för stödet fås i princip från de uppgifter som Skatteförvaltningen förmedlar till Statskontoret.

För utbetalning av stödet skulle användas omsättningsuppgifterna för april månad. Om företaget så vill, kan det kräva att stödet utbetalas på basis av försäljningsuppgifterna för både april och maj. Om företagets affärsverksamhet till sin helhet eller delvis utgörs av annan än mervärdesskattepliktig försäljning, uppger företaget uppgifter om försäljningen i april och maj samt försäljningen under jämförelsemånaderna i sin ansökan. Om företaget inte tillämpar ett förfarande med mervärdesskattedeklaration per månad, ska företaget på annat sätt påvisa sin omsättning.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter