Hoppa innehåll

Statskontorets förslag till statsbokslut för 2022 är färdigt

Statsfinanserna uppvisar ett underskott på grund av den långvariga långsamma ekonomiska tillväxten, Rysslands anfallskrig, energikrisen och de ökade ränteutgifterna. Underskottet har täckts genom att öka skuldsättningen. Även åtagandena utanför balansräkningen har ökat.

Statskontorets förslag till statens bokslut för finansåret 2022 har överlämnats till Finansministeriet. Bokslutet omfattar statens budgetekonomi.

Förslaget till bokslut inkluderar

  • statens intäkts- och kostnadskalkyl
  • balansräkning
  • budgetens utfallskalkyl
  • finansieringsanalys
  • bilagor som kompletterar kalkylerna.

Statsbokslutet fogas till regeringens årsredovisning, som lämnas till riksdagen i maj.

Enligt utfallskalkylen för statsbudgeten var underskottet 4,690 miljarder euro för finansåret 2022. Budgetinkomsterna uppgick till 71,571 miljarder euro inklusive nettoupplåningen på 11,314 miljarder euro. Budgetutgifterna uppgick till 76,261 miljarder euro.

Skatteintäkterna ökade mer än tidigare

Enligt statens intäkts- och utgiftskalkyl var underskottet från fjolåret 4,8 miljarder euro, medan underskottet år 2021 var 6,3 miljarder euro. Intäkterna ökade med 8,3 procent och kostnaderna med 4,8 procent jämfört med 2021. Intäktsökningen berodde huvudsakligen på ökade skatteintäkter.

Mätt i euro ökade samfundsskatten mest med 1,9 miljarder euro, förvärvs- och kapitalinkomstskatten med cirka 1,4 miljarder euro och mervärdesskatten med cirka 1,2 miljarder euro.

I fråga om kostnaderna var andelen för överföringsekonomins kostnader 79 procent, sammanlagt 50,1 miljarder euro, vilket var cirka 1,8 miljarder euro mer än år 2021. Inget omedelbart vederlag är kopplat till överföringsekonomins intäkter och kostnader.

Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen, cirka 15,4 miljarder euro, och socialskyddsfonderna, cirka 14,3 miljarder, euro var de största posterna inom överföringsekonomin. Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen ökade med cirka 1,0 miljarder euro, vilket till största delen beror på ökningen av kommunernas statsandelar. I överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna (en minskning på cirka 0,2 miljarder euro) förekom förändringar i flera poster, varav de största var poster med anknytning till arbetslöshetsförmåner. Understöden som betalas till företag minskade med cirka 0,7 miljarder euro från år 2021.

Staten betalade hälften av årets betalningspost för januari, dvs. 1,86 miljarder euro, till välfärdsområdena i december 2022. Beloppet har bokförts som kostnad för staten 2022.

Statens balansräkning ökade med 11 procent

Statens balansomslutning var 68,4 miljarder euro, vilket är en ökning på cirka 11 procent jämfört med år 2021. De största förändringarna i balansomslutningen utgörs av förändringarna i statsskulden och övriga placeringar i euro.

Enligt balansräkningen ökade statsskulden med 11,5 miljarder euro till ca 142,7 miljarder euro. Med statsskuld enligt balansräkningen avses förutom långfristigt främmande kapital även amorteringar för kortfristigt främmande kapital och kortfristiga lån i euro som betalas under följande räkenskapsperiod.

De övriga placeringarna i euro ökade med 5,9 miljarder euro. På grund av åtstramningen på finansmarknaden har man varit tvungen att öka investeringarna för att täcka kravet på antalet kortfristiga säkerheter.

Statskontorets förslag till statsbokslut 2022 >

I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av
dem specificerade enligt huvudtitel och 28.Finansministeriets förvaltningsområde, uppgifter om
fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment har korrigerats 25.4.2023.

Budgetutfall, intäkter och kostnader samt balansomslutning >

Bekanta dig också med de visualiseringar som gjorts om statsbokslutets siffror >

Närmare specifikationer av statens bokslut och bokföringsuppgifter (Granskaforvaltningen.fi) >

Mer information:
Redovisningschef Jaana Tiimonen, Statskontoret, tfn 02955 02261, keskuskirjanpito(at)valtiokonttori.fi

Genom att välja programtextning på svenska kan du titta på dessa finskspråkiga videorna textade på svenska. 

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter