Hoppa innehåll

Pilotprojekt kring artificiell intelligens inom sektorn Ekonomi, kunskap och arbetsliv (T3)

Inom Statskontorets T3-sektor genomfördes i februari och mars 2019 ett pilotprojekt kring artificiell intelligens i samarbete med ett företag vid namn Ai4Value. Målet med pilotprojektet var att utreda om de gällande bestämmelserna och anvisningarna överensstämmer med den gällande lagen och förordningen om statsbudgeten. I pilotprojektet jämfördes:

  • Handboken om statens bokföring med den gällande lagen och förordningen om statsbudgeten
  • Handboken om statens bokföring med den gällande kontoplanen för affärsbokföringen
  • Handboken om statens bokföring med den gällande kontoplanen för budgetbokföringen
  • Gällande bestämmelser och anvisningar med den gällande lagen och förordningen om statsbudgeten
  • Gällande bestämmelser och anvisningar med den gällande kontoplanen för affärsbokföringen

Den huvudsakliga observationen blev att T3:s bestämmelser och anvisningar överensstämde ganska väl med den gällande budgetlagen och -förordningen. På följande punkter noterade man dock att det fanns rum för utveckling:

  • I handboken om statens bokföring ska en hänvisning till statens bokslut uppdateras till en hänvisning till regeringens årsberättelse
  • I handboken om statens bokföring, föreskrifterna för bokföring av anläggningstillgångar och anvisningarna för register över lösöre ska formuleringen ”Ämbetsverken och inrättningarna/bokföringsenheterna skall såsom bokföring av anläggningstillgångar bokföra sådan nationalförmögenhet och sådana anläggningstillgångar som är i deras besittning” ändras till ”Över nationalförmögenhet och anläggningstillgångar i ämbetsverks och inrättningars besittning ska det upprättas bokföring av anläggningstillgångar” i enlighet med 59 § i budgetförordningen (7.6.2018/430), och paragrafhänvisningen ska samtidigt uppdateras.
  • Det ska kontrolleras att de nummer och namn som anges för affärsbokföringens konton i handboken är aktuella och vid behov ska de uppdateras

Dessa uppdateringar kommer att göras inom de närmaste månaderna i samband med de övriga uppdateringar av dokument som nämns ovan. Vi tar gärna emot respons på våra föreskrifter och anvisningar. Du kan ge respons per e-post på adressen ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter