Hoppa innehåll

Konkurrensutsättning av betalnings- och fakturaförmedlingstjänster

Statskontoret konkurrensutsätter statens betalnings- och fakturaförmedlingstjänster under våren och sommaren.

Fakturaförmedlingstjänster

Upphandlingen av fakturaförmedlingstjänsterna görs i tre faser. Den egentliga konkurrensutsättningen av fakturaförmedlingstjänsterna gäller elektroniska fakturor, och en upphandlingsannons om den har publicerats. De konkurrensutsatta tjänsterna måste produceras inom EU-/EES-området. Anbud för denna tjänst ska lämnas senast den 4 juni 2019. Upphandlingsbeslutet fattas före midsommar och tanken är att ett avtal ska undertecknas senast i september 2019. För de egentliga fakturaförmedlingstjänsternas del görs en separat upphandling för Försvarsmakten efter sommaren 2019. Orsaken till detta är kravet på att tjänsterna ska produceras i Finland. Lagstiftningen gällande krav på finsk produktion är strikt och enligt nuvarande tolkning uppfyller endast Försvarsmakten de lagstadgade kraven för produktion av tjänster i Finland. Även konkurrensutsättningen av tjänster för digitalisering av fakturor har framskridit planenligt och målet är att en upphandlingsannons ska publiceras senast inom maj. Beredningen av konkurrensutsättningen har utgått från att man förutom inköpsfakturorna inkluderar digitalisering av alla statens bokföringsenheters utgiftsverifikat. Utgångspunkten är att digitaliseringstjänsterna ska produceras i Finland. Om Marknadsdomstolens avgöranden under den senaste tiden dock förhindrar ett krav på att tjänsterna produceras i Finland, görs upphandlingen så att man tillåter att tjänsterna produceras inom EU-/EES-området. I så fall måste man emellertid konkurrensutsätta tjänsterna separat för Försvarsmakten. Beslutet om platsen för produktion av tjänsterna fattas inom maj.

Betalningstjänster

Betalningstjänster kan produceras utanför EU-/EES-området. En upphandlingsannons om konkurrensutsättningen av betalningstjänster publicerades den 10 maj 2019 och anbud ska lämnas senast den 14 juni 2019. Ett upphandlingsbeslut om betalningstjänsterna ska fattas senast i september 2019. Beslutet fattas av finansministeriet.

Överföring av de konkurrensutsatta tjänsterna till produktion

Förberedelserna inför överföringen av de tjänster som omfattas av upphandlingsbeslutet till produktion inleds under hösten, genast efter att avtalen undertecknats. Överföringarna till produktionen ska göras som projekt. Personal inom såväl Palkeet som några andra bokföringsenheter tas med i projekten. Bokföringsenheterna informeras närmare om personalbehoven senare när planerna har preciserats. Överföringen till produktionen ska vara klar senast den 1 december 2020. Med önskan om en solig sommar, Keijo Kettunen betalningsrörelsechef

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter