Hoppa innehåll

Distansarbetet har kommit för att stanna

Coronapandemin förändrade arbetssätten och i synnerhet arbetsplatserna då en stor del av de anställda flyttade från arbetsplatserna till hemkontoren. Skyddet vid olycksfall i arbetet är snävare vid distansarbete än när man arbetar på den ordinarie arbetsplatsen. I vissa fall kan till exempel en olycka under ett promenadmöte dock omfattas av olycksfallsskyddet.

När man arbetar hemma eller på en obestämd plats, till exempel på ett kafé eller bibliotek, ersätts olycksfallet som olycksfall i arbetet endast om det har inträffat i samband med det egentliga arbetet. Med utförande av arbete jämställs då rörelse i arbetslokalen enbart i anslutning till skötseln av arbetsuppgiften. Raster för måltider eller vila och rörelse under dem samt arbetsresor omfattas inte av skyddet.

I distansarbetsskyddet har ingått till exempel:

  • elstöt när datorns elkabel läggs i vägguttaget
  • arbetsstolen går sönder mitt i arbetet
  • sår orsakad av kontorsmaterial
  • hämtning av arbetstelefonen som laddats till arbetsbordet

Berättigade till ersättning är inte:

  • olycksfall som inträffat under lunchrasten i den egna bostaden eller utanför bostaden eller på väg till eller från dessa, under ett toalettbesök eller i kringverksamhet såsom att man dricker te samtidigt som man arbetar eller att man är på väg till distansarbetsplatsen.

Promenadmöte under distansarbetsdagen

Om det är fråga om ett promenadmöte som godkänts av arbetsgivaren är deltagarna i regel försäkrade med arbetsgivarens lagstadgade försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Av möteskallelsen ska framgå att det är fråga om ett promenadmöte. Det slutliga beslutet om skadestånd fattas dock av Statskontoret.

Om det är fråga om ett så kallat frivilligt promenadmöte, dvs. om arbetstagaren själv har beslutat att vistas utomhus under mötet, ersätts olycksfallet (t.ex. halkning) i regel inte av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Det finns ännu ingen bindande rättspraxis för promenadmöten och införande av sådan praxis kan ändra ersättningspraxisen i framtiden.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter