Hyppää sisältöön

Ukrainan sodan vaikutusten huomiointi valtion hankinnoissa

Valtiovarainministeriön antama ohjeistus 21.3.2022

Valtiovarainministeriön on lähettänyt kaikkiin kirjanpitoyksiköihin ohjauskirjeen 21.3.2022 jotta varmistetaan yhdenmukainen menettely koskien Ukrainan sodan vaikutusten huomiointia valtion hankinnoissa.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt useista Venäjän vastaisista pakotteista. EU:n asetus on kaikilta osin velvoittava ja suoraan sovellettavaa oikeutta. Kukin kirjanpitoyksikkö vastaa omalta osaltaan EU-pakotteiden vaikutusten selvittämisestä omissa hankinnoissaan.

Ulkoministeriössä on erillinen pakoteneuvonta (pakotteet.um@formin.fi), josta voi pyytää neuvoja pakotteiden toimeenpanossa.

Pakotteiden kohdistuminen

Henkilöpakotteista (EU asetus 269/2014) on luettelo henkilöistä ja oikeushenkilöistä.

Listatuille henkilöille/tahoille ei tule tehdä maksuja eikä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei pakotteiden piirissä olevien tahojen omistuksessa olevilta yrityksiltä voi hankkia mitään eikä suorittaa maksuja, vaikka sopimus olisikin tehty ennen pakotteiden asettamista.

Huomioitava sellaiset yritykset, joista pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön:

  • omistuksessa on yli puolet yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistö tai
  • yhteisö on pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön määräysvallassa esim. oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallinto- tai johtoelinten jäseniä.

Pakotteiden huomiointi kilpailutuksissa ja sopimuksissa

Valtiovarainministeriö suosittelee lisättäväksi tuleviin tarjouspyyntöihin toimittajan vakuutus siitä, etteivät pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä. Mallidokumentti löytyy mm. Valtiokonttorin Hankintatoimi ja menojen käsittely -sivuilta ja tästä linkistä.

Valtiovarainministeriö suosittelee myös lisättäväksi tarjouspyynnön yhteydessä käytettäviin sopimusehtoihin pakotteet huomioivat ehdot. Esim. jos käytössä JYSE 2014 tavarat ja palvelut, niin lisätään:

”Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3 – 11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.”

Valtion yhteishankintapäätöksen päivittäminen markkinavaikutusten minimoimiseksi

Valtiovarainministeriö on muuttanut valtionhallinnon yhteishankinnoista annettua päätöstä seuraavasti:

  • Poistettu: kohta 1b bensiini (lyijytön ja lyijypitoinen) ja dieselöljy ja kohta 1c raskasöljyt ja niistä johdetut tuotteet erityisesti kaasuöljyt ja polttoöljyt.
  • muokattu: kohta 6b ”valtion maksuaikakorttiratkaisut (päätös ei koske tankkausta maksuaikakorttiratkaisuilla)”.

Perusteena Ukrainan sodasta johtuvat Venäjän vastaiset pakotteet vaikuttavat merkittävästi energian saatavuuteen markkinoilla, joten ko. tuoteryhmiin ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa yhteishankintavelvoitetta entisin perustein.

Hansel Oy:n puitesopimustoimittajat

Hansel on selvittänyt yhteishankintojen toimittajien kuulumista pakotelistattuihin tahoihin eikä yhtään pakotelistalla olevaa yritystä ei ole tähän mennessä löytynyt eikä toimittajien vastuuhenkilöitä. Lisäselvityksessä on vielä alihankkijoiden tai omistajien mahdolliset yhteydet  pakotelistoilla oleviin tahoihin.

Selvitetyt puitesopimustoimittajat löytyvät Hanselin verkkosivuilta sinne sisään kirjautuneille asiakkaille.

Lisää aiheesta:

EU:n asettamat Venäjä-pakotteet >

EU:n rajoittavien toimenpiteiden eli pakotteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten antamat parhaat käytänteet >

Välillisen luovuttamisen kiellosta on annettu erillinen EU:n neuvoston tulkintaohje >

Ulkoministeriön pakoteneuvonta: pakotteet.um@formin.fi

 

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset