Hoppa innehåll

Automatiserat beslutsfattande införs för statliga reseförsäkringsersättningar

Automatiserat beslutsfattande effektiviserar handläggningen, gör det möjligt för oss att koncentrera våra tjänstemäns arbete och hjälper oss att bättre uppfylla våra kunders förväntningar. Automatiserat beslutsfattande är möjligt när ärendet inte kräver prövning från fall till fall, eller när ärendena har kontrollerats och godkänts i förväg av handläggaren. Finansministeriet använder inte inlärningsteknik eller artificiell intelligens för automatiserat beslutsfattande.

Statskontoret fattar varje år cirka 3 300 beslut om ersättning för skador som orsakats i samband med tjänsteresor. Besluten om reseersättning innebär i regel inte någon prövning från fall till fall, utan i de flesta besluten beviljas den sökande den lilla ersättning som han eller hon behöver. Det handlar bland annat om sjukvårdskostnader och skador på bagage som uppkommer för tjänstemän på tjänsteresa eller under utlandstjänstgöring.

Genom att använda automatiserat beslutsfattande kan tjänstemännen koncentrera sitt arbete på ärenden där det är nödvändigt och motiverat med hänsyn till ärendets kvalitet, omfattning och riktighet. Med automatiserad behandling och automatiserat beslutsfattande avses behandling och avgörande av ärenden som kan avgöras maskinellt på ett formaliserat sätt utan att tjänstemannen fattar ett uttryckligt beslut i ärendet. Automatiserat beslutsfattande är ett förfarande som Statskontoret tillämpar och som inte kräver någon åtgärd av kunden. Statskontorets kund underrättas om beslutet på samma sätt som om det hade fattats av en tjänsteman.

Statskontoret använder inte inlärningsteknik eller artificiell intelligens för automatiserat beslutsfattande. Automatiserat beslutsfattande används inte heller i ärenden som kräver att myndigheten utövar sin prövningsrätt. Inte heller negativa beslut fattas med hjälp av automatisering.

Automatiserat beslutsfattande föreskrivs i förvaltningslagen och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Automatiserat beslutsfattande grundar sig på förvaltningslagen (434/2003) och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande trädde i kraft den 1 maj 2023 och ställer krav på utformning, dokumentation, genomförande, övervakning och ansvarighet för automatiserat beslutsfattande.

Det automatiserade bedömningssystemet måste omfattas av ett genomförandebeslut som anger kriterierna för genomförandet och de tillämpliga bestämmelserna. Implementeringsbesluten finns på Statskontorets webbplats.

Automatiskt beslutsfattande förutsätter att en person kan begära rättelse av beslutet. En begäran om omprövning eller motsvarande begäran kan inte avgöras automatiskt. Besvärsanvisningen bifogas till beslutet.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter