Hyppää sisältöön

Automaattinen päätöksenteko käyttöön valtion matkavahinkoturva-asioiden käsittelyssä

Automaattinen päätöksenteko sujuvoittaa käsittelyä, mahdollistaa virkamiestyön keskittämisen sekä auttaa meitä vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksiin. Automaation hyödyntäminen päätöksenteossa on mahdollista silloin, kun asia ei edellytä tapauskohtaista harkintaa, tai kun käsittelijä on etukäteen tarkistanut ja hyväksynyt sitä edellyttävät asiat. Valtiokonttori ei käytä oppivaa teknologiaa tai tekoälyä automaattisessa päätöksenteossa.

Valtiokonttori tekee vuosittain noin 3300 korvauspäätöstä valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta. Matkavahingonkorvauksena ratkaistaviin asioihin ei pääsääntöisesti liity tapauskohtaista harkintaa, vaan valtaosassa päätöksiä hakijalle myönnetään hänen vaatimansa vähäinen kulukorvaus. Korvaukset koskevat muun muassa hoitokuluja ja matkatavaravahinkoja, jotka ovat aiheutuneet valtion virkamatkalla oleville tai lähetettynä ulkomailla oleskeleville virkamiehille.

Automaation käyttäminen mahdollistaa virkamiestyön keskittämisen sellaisiin asioihin, joissa se on asian laadun, laajuuden ja oikeellisuuden toteutumiseksi tarpeen ja perusteltua. Automaatiossa tapahtuva käsittely ja päätöksenteko tarkoittaa kaavamaisesti ratkaistavissa olevien korvausvaatimusten käsittelyä ja ratkaisemista koneellisesti ilman, että virkamies tekee asiassa nimenomaista päätöstä. Automaattinen päätöksenteko on Valtiokonttorin menettely, eikä se edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Valtiokonttorin asiakas saa päätöksen tiedoksi samalla tavalla kuin jos päätöksen olisi ratkaissut virkamies.

Valtiokonttori ei käytä oppivaa teknologiaa tai tekoälyä automaattisessa päätöksenteossa. Automaattista päätöksentekoa ei myöskään käytetä asioissa, jotka edellyttävät viranomaiselle kuuluvan harkintavallan käyttöä. Kielteisiä ratkaisuja ei myöskään tehdä automaation avulla.

Automaattisesta ratkaisumenettelystä on säädetty hallintolaissa ja tiedonhallintalaissa

Automaattinen päätöksenteko perustuu hallintolakiin (434/2003) ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettuun lakiin (906/2019). Automaattista ratkaisumenettelyä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.5.2023. Lainsäädännössä asetettiin vaatimuksia automaattiselle ratkaisumenettelyn suunnittelulle, dokumentoinnille, käyttöön ottamiselle, valvonnalle sekä virkavastuulle.

Automaattisesta päätöksenteosta on tehtävä käyttöönottopäätös, josta ilmenee perusteet käyttöönoton edellytyksille ja sovelletut säännökset. Käyttöönottopäätökset löydät Valtiokonttorin verkkosivulta.

Automaattisen päätöksenteon edellytyksenä on, että henkilö voi vaatia päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimusta tai siihen rinnastuvaa vaatimusta ei voida ratkaista automaattisesti. Oikaisuvaatimusohje liitetään päätökseen.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset