• Servicebeskrivning

  Fel eller försummelser som begås av en statlig tjänsteman eller myndighet kan orsaka skador som staten ansvarar för med stöd av skadeståndslagen (412/1974) eller en speciallag.

  I REGEL HANDLÄGGER STATSKONTORET FÖLJANDE SKADOR

  * Skador som har uppkommit vid faktisk förvaltningsverksamhet
  * skador som har uppkommit vid myndighetsutövning
  * skadeersättningsärende som grundar sig på strikt ansvar oberoende av vållande.

  STATSKONTORET HANDLÄGGER INTE FÖLJANDE SKADOR

  Skadeståndsanspråk som gäller egendomsskador eller ekonomiska skador handläggs av den myndighet som har orsakat skadan, om skadeståndsanspråket gäller

  * sådana skador på fastigheter som har uppkommit i försvarsmaktens verksamhet
  * sådana skador som har uppkommit vid militär krishantering
  * skador som har uppkommit i polisens verksamhet
  * skador som har uppkommit i gränsbevakningsväsendets verksamhet
  * skador som har uppkommit vid utsökning
  * skador som har uppkommit vid lantmäteriförrättning eller till följd av fel eller brister i register som Lantmäteriverket för
  * skador som har sin grund i beskattning
  * skador som uppkommit vid påförande av tullar, skatter och avgifter som Tullen tar ut
  * skador som har sin grund i upprätthållande av trafikleder.

  I annat fall handläggs skadeståndsanspråk (inklusive sådana som gäller personskador och lidande) som har uppkommit i dessa myndigheters verksamhet vid Statskontoret.

  Statskontoret har dock INTE behörighet i ärenden där skadan har orsakats av justitiekanslersämbetet eller riksdagens justitieombudsmans kansli. Skadeståndsanspråk som gäller dessa skador riktas till myndigheten i fråga.

  Statskontoret har INTE heller behörighet i handläggningen av skadeståndsanspråk som grundar sig på
  * avtal,
  * statligt tjänsteförhållande eller
  * lagen om offentlig upphandling (348/2007).

  Ett beslut som har meddelats av Statskontoret med stöd av skadeståndslagen i ett ersättningsärende är inte överklagbart. Vid behov kan den skadelidande väcka skadeståndstalan mot staten vid allmän domstol i den ordning som gäller för tvistemål.

 • I vilka fall kan skadeersättning beviljas?

  I vilka fall kan skadeersättning beviljas?

  1. Statens skadeståndsansvar vid myndighetsutövning:

  Med myndighetsutövning avses sådan förvaltningsverksamhet, där det är fråga om att bevilja förmåner och rättigheter eller ålägga och påföra skyldigheter. Myndighetsutövning är till exempel myndigheters beslutsfattande samt direkt bruk av makt, exempelvis polisens maktmedel samt vissa åtgärder inom kriminalvården.

  En skada som har orsakats genom fel eller försummelser vid myndighetsutövning ska endast ersättas ifall de krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på fullgörandet av åtgärden eller uppgiften. Detta begränsar skadeståndsansvaret i samband med myndighetsutövning genom att höja graden av vållandet som leder till ersättningsskyldighet.

  2. Skada som har orsakats genom ett överklagbart beslut:

  Myndighetsutövning är även beslutsfattande om lagstadgade förmåner, rättigheter eller skyldigheter. Till dessa beslut ska myndigheten bifoga besvärsanvisningar.

  Om skadan har orsakats genom ett överklagbart beslut ska den skadelidande ansöka om ändring av det för att bevara sin rätt till skadestånd. Om ansökan om ändring försummas utan giltig anledning förloras rätten att kräva ersättning av ett offentligt samfund. En förutsättning för denna förlust är att det hade varit möjligt att undvika skadan genom att söka ändring.

  En skada som har förorsakats av ett domstolsbeslut kan inte ersättas om beslutet har varit slutligt.

  3. Statens skadeståndsansvar vid faktisk förvaltningsverksamhet:

  Staten ansvarar för skador som uppkommer vid faktisk förvaltningsverksamhet i likhet med andra arbetsgivare. När en person som är i ett tjänste- eller annat anställningsförhållande till staten genom fel eller försummelser orsakar en skada vid sådan verksamhet överförs ansvaret på staten. Staten kan även bli ersättningsskyldig om det är omöjligt att påvisa oaktsamhet av ett enskilt organ eller en enskild arbetstagare vid ett offentligt samfund.

 • Elektronisk ansökan

  E-tjänst >

  Ersättning kan sökas via Statkontorets e-tjänsten.

  För att kunna fylla i ansökan måste du identifiera dig via tjänsten Suomi.fi. Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  I e-tjänsten kan du ansöka om ersättning för dig själv eller uträtta ärenden åt en person som ansöker om ersättning. Vårdnadshavarna till ett minderårigt barn kann uträtta ärenden för barnet i denna tjänst utan separat fullmakt. Vårdnadshavarna ska vara införda i befolkningsdatasystemet.

  E-tjänsten hjälper dig genom ansökningsprocessen och ser till att du lämnar all information som behövs för att behandla din ansökan.

  I e-tjänsten kan du ansöka om ersättning för dig själv eller uträtta ärenden åt en person som ansöker om ersättning. På sökandens vägnar kan till exempel en representant för rehabiliteringsinrättningen, en anhörig, en intressebevakare eller ett biträde uträtta ärenden.

  Sökande av ersättning kan befullmäktiga en annan person eller en organisation att uträtta ärenden i sitt ställe, och företaget eller sammanslutningen kan befullmäktiga en annan person (t.ex. arbetstagare) att representera det. Fullmakten getts via tjänsten Suomi.fi Fullmakter(Länken öppnas som en ny flik i webbläsaren.). Välj fullmakten “Skötsel av statens ersättnings-, avgiftsbefrielse- eller arvsärenden”.

  Blankett för ansökan om ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar >

 • Lagstiftning