Vilka aktörers skadeärenden behandlas av Statskontoret?

Statskontoret behandlar endast ärenden som gäller ersättning för skador orsakade av statliga myndigheter, och har inte behörighet att utreda skador som orsakats av privata aktörer eller kommunala myndigheter. Statskontoret behandlar inte heller skador som orsakats av Justitiekanslersämbetet eller riksdagens justitieombudsmans kansli. Vissa myndigheter (Försvarsmakten i fall av skador som verksamheten orsakat på fastigheter och skador som orsakats av militär krishantering, polisen, Gränsbevakningsväsendet, skattemyndigheterna, väghållningsmyndigheterna, utsökningsmyndigheterna och Lantmäteriverket vid skador som orsakats i samband med upprätthållande av register och lantmätning) ansvarar själva för ersättning av sakskador och ekonomiska skador. Statskontoret har dock behörighet att behandla personskador för dessa myndigheters del.

Samhörande innehåll