Vilka utredningar ska jag lämna in till Statskontoret?

Behandlingen av ett skadeståndsärende inleds alltid med en utredning av grunden för ersättning. Därför bör du i det första skedet lämna in de utredningar du anser nödvändiga gällande varför du anser att staten är skyldig att ersätta den skada du åsamkats. Om man utreder grunderna för ersättning i ärendet kan Statskontoret vid behov i ett senare skede be dig om tilläggsutredningar gällande skadans omfattning. Därför bör du exempelvis spara verifikat över de kostnader som skadan orsakat.

Samhörande innehåll