Vad krävs för att få ersättning?

För att skadestånd ska kunna utdömas krävs att ersättningsskyldighet konstateras. Ersättningsskyldighet kan grunda sig på oaktsamhet eller strikt ansvar. Med oaktsamhet avses att myndigheten på ett klandervärt sätt har begått ett fel eller en försummelse i ärendet, som har lett till skada. Med strikt ansvar avses en skadeståndsskyldighet som är oberoende av oaktsamhet, där det är tillräckligt att myndigheten har agerat på ett sätt som lett till en skada. För att strikt ansvar ska uppstå krävs att detta har fastställts separat för en viss verksamhet eller godkänts i rättspraxis. Exempelvis miljöskador och en personuppgiftsansvarigs ansvar för personuppgifter omfattas av strikt ansvar.

Samhörande innehåll