Finns det någon tidsfrist för ersättningskrav?

Det finns ingen absolut tidsfrist för ersättningskrav. På skadeståndsärenden tillämpas dock lagen om preskription av skulder. Enligt lagen preskriberas rätten till skadestånd tre år efter den tidpunkt då den skadelidande fått eller borde ha fått kännedom om skadan och vem som ansvarar för den, om inte preskriberingen har avbrutits. Med avbrytande av preskribering avses att någon part i ärendet exempelvis har framfört ett ersättningskrav till staten, påmint staten om dess ersättningsskyldighet eller väckt talan mot staten.

Samhörande innehåll