• Vad?

  Statskontoret ersätter de trafikskador som avses i trafikförsäkringslagen som orsakats av motorfordon som ägs eller permanent innehas av staten (inkl. leasing).

  Statskontorets skadeståndsprestationer i trafikskadeärenden är avgiftsbelagda och avgifterna tas ut från bokföringsenheterna årligen.

 • Skadeskyddsperiod

  Trafikskadeskyddsperioden är ett kalenderår. Premierna för perioden fastställs utifrån ämbetsverkets försäkringsersättningar och fordonsbestånd. Ändringar i fordonsbeståndet under året påverkar inte premiens storlek.

 • Trafikskadeskyddspremie

  Trafikskadeskyddspremien består av tre delar: riskpremien som bygger på försäkringsersättningen,  poolpremien som avser stora skador och driftskostnadsavgiften.

  Riskpremien som grundar sig på försäkringsersättningen bygger på bokföringsenhetens eller affärsverkets (= objektenheten för premier) genomsnittliga försäkringsersättning för egendomsskador under tre föregående år och på den genomsnittliga försäkringsersättningen för personskador under fem föregående år.

  Försäkringsersättningarna för allvarliga personskador täcks med poolpremien. Med poolpremien jämnas ut risken mellan objektenheterna.

  Med driftskostnadsavgiften täcks de kostnader som förvaltningen av trafikskadeskyddet medför för Statskontoret, och denna avgift betalas av alla objektenheter.

 • Uppgifter i fordonsregistret

  Vänligen se till att organisationens fordonsuppgifter är korrekt i TraFis fordonsregister. Antalet fordon i registret påverkar trafikskadeskyddspremiens storlek.

 • Fakturering

  Bokföringsenheten betalar trafikskadeskyddspremierna utifrån en faktura från Statskontoret. Faktureringen sker i regel bokföringsenhetsspecifikt. Bokföringsenheten ska betala premien till Statskontoret i sin helhet i en rat, men bokföringsenheten kan ta ut beloppet som den betalat av de ämbetsverk och inrättningar som lyder under den.

 • Lagstiftning om trafikskadeskyddspremier

 • Ersättning vid trafikskador

 • Vad?

  Statskontoret betalar ut ersättningar för olycksfall i statens arbete av statliga medel.

  De skadeståndsprestationer som Statskontoret producerat i olycksfallsärenden är avgiftsbelagda. Avgifterna ska täcka de kostnader som upprätthållandet av förmånen medför staten, dock inte de kostnader som varje enskilt år ska betalas av staten. Driftskostnadsbelastningen av premien motsvarar självkostnadsvärdet.

 • Hur bildas olycksfallspremier?

  Olycksfallspremierna räknas ut enligt de premiegrunder som fastställs årligen. Premierna betalas på bokföringsenhetsnivå och separat till affärsverken.

  Olycksfallspremiepromille räknas ut utifrån de ersättningar och löner som betalats ut under fyra föregående år. Bokföringsenhetens olycksfallspremie bygger på bokföringsenhetens egna försäkringsersättningar och dessutom på försäkringsersättningen för ämbetsverk i samma riskkategori.

  Vid beräkningen av premien iakttas rimlighets- och förorsakarprinciperna. Då riktas premierna till bokföringsenheterna huvudsakligen enligt försäkringsersättningen men inom rimliga gränser.

  Klicka här för premiegrunderna för olycksfall >

  Mer information om olycksfall i arbetet:
  Olycksfall i arbetet >

 • Av vilka löner betalas olycksfallspremien?

  Olycksfallspremierna betalas av lönerna för de personer som är i tjänste- eller anställningsförhållande hos staten. Premiens storlek fastställs som promilleandel av lönebeloppet.

  Som arbetsinkomster som utgör grunden för försäkringspremien anses lön eller annat vederlag som har betalats som ersättning för arbetet.

  Som lön räknas förutom grundlönen även sedvanliga tillägg, såsom semesterpremier, naturaförmåner, dagtraktamenten, semesterersättningar och lön för uppsägningstid.

 • Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

  Premien för ekonomisk förmån, det vill säga förmånen som motsvarar grupplivförsäkring, tas ut av ämbetsverken i samband med olycksfallspremien på samma lönesumma som olycksfallspremien. Alla ämbetsverk har en gemensam och affärsverken en individuell promille.

  Mer information om förmånen som motsvarar grupplivförsäkring:
  Förmån som motsvarar grupplivförsäkring >

 • Arbetarskyddsavgift

  I början av år 2013 införde staten en avgift som motsvarar arbetarskyddsavgiften inom den privata sektorn. Avgiften tas ut i samband med olycksfallspremien på samma lönebelopp som olycksfallspremien. Med arbetarskyddsavgiften stöds bland annat projekt avseende arbetarskydd, arbetshälsa och företagshälsovård vid ämbetsverken.

  Arbetarskyddsavgiften är 0,23 promille av lönebeloppet.

 • Betalning av olycksfallspremie

  Statskontoret meddelar olycksfallspremiepromille per bokföringsenhet samt avgiftspromillen för ekonomiskt stöd till Palkeet i slutet av året. Statskontoret meddelar motsvarande uppgifter också till affärsverken och de ämbetsverk eller fonder vars premier inte handläggs vid Palkeet.

  Premierna redovisas till Statskontoret på bokföringsenhetsnivå tre gånger om året. Med olycksfallspremien redovisas också avgiften för ekonomiskt stöd och arbetarskyddsavgiften.

 • Lagstiftning om olyckor