• Servicebeskrivning

  Efter att en person som varit anställd av staten (förmånslåtaren) har avlidit kan personens anhöriga (förmånstagarna) erhålla en förmån som motsvarar arbetstagares grupplivförsäkring som baserar sig på tjänstekollektiv- och kollektivavtal.

 • Villkor för att erhålla förmånen

  Följande förmånstagare har rätt till ersättning:

  * make/maka till en avliden person
  * under 22 år gamla barn till en avliden person.

  Med make/maka avses

  * en person med vilken förmånslåtaren vid sin död var gift eller levde i ett registrerat parförhållande
  * en sådan sambo med vilken förmånslåtaren fortlöpande hade levt i ett gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållanden och med vilken förmånslåtaren har eller har haft ett gemensamt barn eller ett av myndigheterna bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll.

  Om förmånslåtarens äktenskap ännu var i kraft har en sambo rätt till stödet under ovan nämnda förutsättningar endast om ansökan om upplösande av förmånslåtarens äktenskap hade inletts.

  Med barn avses:

  * förmånslåtarens eget eller adopterade barn
  * makens/makans barn om denna make/maka är barnets vårdnadshavare
  * utomäktenskapligt barn gentemot vilket förmånslåtaren är underhållsskyldig
  * barn vars underhåll förmånslåtaren har handhaft i sitt eget hem eller på annat sätt.

  Andra än ovanstående personer har inte rätt till stödet.

 • Gör så här

  Ersättningen beviljas och betalas av Statskontoret enligt ansökan. Den ska sökas med en blankett som har godkänts av Statskontoret.

  Blanketten fås från Statskontoret eller det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning som varit förmånslåtarens arbetsgivare. Arbetsgivaren ska foga information om förmånslåtarens tjänsteförhållande till ansökningsblanketten.

  Den som ansöker om ersättningen ska i sin tur lämna uppgifter om förmånslåtaren och de sökande på samma blankett.

  Om vi inte får uppgifter om förmånslåtarens tjänsteförhållande från arbetsgivaren kan ansökan ändå skickas till Statskontoret för handläggning. En bristfälligt ifylld ansökan kan fördröja handläggningen.

  Om det är frågan om ett dödsfall genom olyckshändelse bifogas till ansökan
  * dödsattest eller
  * polisundersökningsprotokoll.

  Ersättningen ska sökas senast inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren har avlidit. I annat fall förloras ersättningen.

 • Förmånslåtare

  Ersättningen betalas efter att en person som varit anställd av staten (förmånslåtaren) har avlidit om

  • hans eller hennes pension skulle ha fastställts enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016).
  • hans eller hennes tjänsteförhållande har varat i minst en månad utan avbrott och arbetsinkomsten för denna anställning har varit minst lika stor som den arbetsinkomst som avses i 141 § i lagen om pension för arbetstagare multiplicerat med 6
  • personen under de sex månader som föregår det senaste arbetsförhållandets upphörande har haft en ackumulerad arbetsinkomst som är minst lika stor som den arbetsinkomst som avses i 141 § i lagen om pension för arbetstagare multiplicerat med 18
  • personen har avlidit innan det har gått tre år från tjänsteförhållandets upphörande och hen inte har gått i ålderspension
  • personen har lämnat efter sig anhöriga, det vill säga förmånstagare, som kan få ersättningen (se förmånstagare).

  Om förmånslåtarens tjänsteförhållande har upphört på grund av full invaliditetspension gäller rätten till ersättning i fem år från tjänsteförhållandets upphörande, såvida förmånslåtarens invaliditetspension inte har ändrats till ålderspension före det.

 • Ersättning betalas inte om den anställde

  • efter statsanställningen har haft ett annat anställningsförhållande, vilket ger personens anhöriga rätt till motsvarande förmån;
  • samtidigt med statsanställningen har haft en annan anställning enligt vilken personens förmånstagare har rätt till motsvarande förmån och där inkomsten från anställningen har varit större än från statsanställningen;
  • har erhållit ålderspension som grundar sig på statsanställning eller om anställningen har upphört och personen skulle ha haft rätt till ålderspension;
  • hade fyllt 68 år och tjänsteförhållandet hade upphört. OBS! Om personen som erhåller ålderspension går in i ett nytt tjänsteförhållande som uppfyller villkoren i detta avtal omfattas hen av förmånen under tjänsteförhållandets giltighetstid.

  Ersättning betalas inte heller till en sådan förmånstagare som genom brott uppsåtligen har förorsakat förmånslåtarens död.

 • Ersättningens belopp

  Ersättningen består av ett grundbelopp, en barnförhöjning och en olycksfallsförhöjning. Grundbeloppet betalas till förmånslåtarens make/maka och barnförhöjningarna till vart och ett av de barn som är förmånstagare. Om förmånstagarna endast består av barn delas barnförhöjningen och grundbeloppet jämnt mellan barnen.

  Förmåner som motsvarar grupplivförsäkring är skattepliktiga ersättningar i arvsbeskattningen. Förmånen ska meddelas i bouppteckningen och till skattemyndigheten.

  Ersättningen betalas endast på basis av ett anställnings- eller tjänsteförhållande.

  Ålder

  År 2023,
  grundbelopp €

  År 2024,
  grundbelopp €

  <49 17 190 17 970
  50 16 060 16 790
  51 14 920 15 600
  52 13 750 14 370
  53 12 620 13 190
  54 11 510 12 030
  55 10 350 10 820
  56 9 220 9 640
  57 8 140 8 510
  58 6 930 7 250
  59 5 800 6 070
  60> 4 800 5 020
  Barnförhöjning 7 760 8 110
  Olycksfallsförhöjning 50 procent av det sammanlagda beloppet av grundbeloppet och barnförhöjningen