• Servicebeskrivning

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

  Därtill betalas ersättning bland annat för olycksfall som hänt i arbetsförsök eller arbetslivsträning för en stödsysselsatt person samt olycksfall som har drabbat avtalsbrandkårister och fångar.

  Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Tjänsten gäller bland annat för:

  • personer som har ett tjänsteförhållande till staten samt
  • olycksfall som har drabbat stödsysselsatta personer i arbetsförsök eller arbetslivsträning och
  • olycksfall som har drabbat avtalsbrandkårister samt
  • olycksfall som har drabbat fångar.

  Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.

  Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

 • Gör så här

  1. Underrätta genast olycksfallsombudsmannen vid ditt ämbetsverk eller en representant för din arbetsgivare om skadefallet.

  2. Olycksfallsombudsmannen eller arbetsgivarens representant anmäler skadan till Statskontoret. Du behöver inte själv skicka någon skadeanmälan.

  3. Börja använda Suomi.fi-meddelanden.

  Med hjälp av tjänsten sköts kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs. När du använder Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att uträtta dina ärenden hos Statskontoret. Du kan kontakta Statskontorets kundtjänst via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

  Om en skadeanmälan för din skada redan har skickats in kan du vid ett senare tillfälle via tjänsten meddela sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan.

  4. Om vården av skadan kräver en magnetundersökning eller ett ingrepp ber läkaren Statskontoret om en betalningsförbindelse i förväg.

  Statskontoret meddelar dig när handläggningen av ditt ärende har inletts och börjar utan dröjsmål utreda ärendet, senast inom sju vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från det att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

  OBS! Om du redan lämnat in en ersättningsansökan för arbetsolyckan, vilken redan handläggs, skickar du de relevanta nya dokumenten per e-post eller via tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Kontaktuppgifterna finns nederst till vänster.

 • Vad ersätts?

  Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är bland annat

  • sjukvårdskostnader
  • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård
  • ersättning för inkomstbortfall vilken betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom.

  Om en skadeanmälan för din skada redan har skickats in kan du vid ett senare tillfälle meddela sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan utan att göra en ny skadeanmälan. Nere till vänster Kundtjänst – Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

 • Olycksfall vid veckomotion/konditionsträning

  Om du råkar ut för ett olycksfall i samband med veckomotion/konditionsträning som sker på arbetstid har du rätt till olycksfallsersättning. Villkoret för ersättning är att

  • skyldigheten att upprätthålla den fysiska konditionen grundar sig på lag eller en myndighetsföreskrift
  • arbetsgivaren har godkänt veckomotionen/konditionsträningen.

  Till exempel polisers och yrkesmilitärers arbete är förenat med särskilda krav på den fysiska prestationsförmågan. Olycksfall som inträffar i samband med veckomotion/konditionsträning är till exempel om

  • en vikt faller på en tå i träningslokalen och tån krossas
  • vristen vid konditionstestning går ur led under ett Coopertest där löparen stiger i en grop på banan.
 • Till olycksfallsombudsmannen

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

  Som olycksfallsombudsman eller representant för en arbetsgivare är du skyldig att utan dröjsmål göra en skadeanmälan till Statskontoret efter det att du har fått information om ett skadefall.

  Gör så här

  1. Gör omedelbart en anmälan om skadefallet elektroniskt.
  • Kom ihåg att fylla i den skadades personliga telefonnummer och kontonummer.
  • Betalning av ersättning grundar sig alltid på de uppgifter som uppges om olycksfallet.
  • Det är i arbetsgivarens intresse och arbetstagarens rättighet att ärendet sköts så bra och snabbt som möjligt.
  • Fyll i ämbetsverkskoden i ansökan, så att skadan registreras korrekt i det elektroniska systemet.
  1. Svara utan dröjsmål på eventuella förfrågningar om tilläggsutredningar från Statskontoret. Vi skickar förfrågningarna till ditt ämbetsverks gemensamma e-postkonto [email protected](dittambetsverksnamn).fi. Om vi är tvungna att be arbetsgivaren om en tilläggsutredning ska du skaffa uppgifterna och så snabbt som möjligt skicka dem till Statskontoret.

  Försäkringsintyg och Elektronisk anmälan om olycksfall/yrkessjukdom finns på fliken Blanketter och bilagor.

  Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten, tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig. En omsorgsfullt ifylld ansökan kommer snabbare till handläggning.

  Behandling av ersättningsärenden vid Statskontoret

  Statskontoret meddelar utan dröjsmål den skadade när handläggningen av dennes ärende har inletts och börjar utreda ärendet senast inom sju vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från det att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

  Beslut som ges till arbetsgivaren

  Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar begränsar arbetsgivarens rätt att få uppgifter om den skadades hälsotillstånd och om andra sekretessbelagda omständigheter. Arbetsgivaren meddelas endast beslut om betalning av ersättning för inkomstbortfall och om avslag för den tid som arbetsgivaren har betalat lön till den skadade.