• Mitä?

  Valtiokonttori korvaa valtion omistaman tai valtion pysyvässä hallinnassa olevan moottoriajoneuvon (myös leasing) aiheuttamat liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot.

  Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet liikennevahinkoasioissa ovat maksullisia ja maksut peritään kirjanpitoyksiköiltä vuosittain.

 • Vahinkoturvakausi

  Liikennevahinkoturvakausi on yksi kalenterivuosi. Kauden maksut määräytyvät viraston korvausmenon ja ajoneuvokannan mukaan. Vuoden aikana ajoneuvokannassa tapahtuvat muutokset eivät vaikuta maksun suuruuteen.

 • Liikennevahinkoturvamaksu

  Liikennevahinkoturvamaksu koostuu kolmesta osasta: korvausmenoperusteisesta riskimaksusta, suurvahinkoihin liittyvästä poolimaksusta ja hoitokulumaksusta.

  Korvausmenoperusteinen riskimaksu perustuu kirjanpitoyksikön tai liikelaitoksen (=maksujen kohdeyksikön) omaisuusvahinkojen kolmen edellisen vuoden keskimääräiseen korvausmenoon ja henkilövahinkojen viiden edellisen vuoden keskimääräiseen korvausmenoon.

  Vakavista henkilövahingoista aiheutuvat korvauskustannukset katetaan poolimaksulla. Poolimaksulla tasataan riskiä kohdeyksiköiden kesken.

  Hoitokulumaksulla katetaan Valtiokonttorille liikennevahinkoturvan hoidosta aiheutuneet kustannukset ja sitä maksavat kaikki maksujen kohdeyksiköt.

 • Liikennevahinkoturvan maksuperusteet

 • Infowebinaari liikennevahinkoturvan laskutuksesta

 • Ajoneuvorekisterissä olevat tiedot

  Huolehdithan, että organisaationne ajoneuvotiedot ovat Traficomin ajoneuvorekisterissä oikein. Tässä rekisterissä olevien ajoneuvojen lukumäärä vaikuttaa liikennevahinkoturvamaksun suuruuteen. Valtiokonttori tekee poiminnan Traficomin ajoneuvorekisteristä 31.1. Liikennevahinkoturvamaksu perustuu tästä poiminnasta saatuihin tietoihin.

  Organisaation ajoneuvojen tietoja voi tarkastella ja hallinnoida Traficomin Oma asiointi -palvelussa. Palvelusta näkyvät ajoneuvot, jotka on rekisteröity organisaation omistukseen/hallintaan. Jos nämä tiedot eivät ole ajan tasalla, niihin voi tehdä muutoksia ennen kuin Valtiokonttori tekee poiminnan tiedoista. Huomioithan kuitenkin, että organisaation puolesta asioiminen edellyttää oikeanlaista Suomi.fi-valtuutusta. Valtuutuksista saat lisätietoja Traficomin -verkkosivuilta >

 • Laskutus

  Kirjanpitoyksikkö maksaa liikennevahinkoturvamaksut Valtiokonttorin lähettämän laskun perusteella. Laskutus on pääsääntöisesti kirjanpitoyksikkökohtainen. Kirjanpitoyksikön on maksettava se Valtiokonttoriin kokonaisuudessaan yhdessä erässä, mutta kirjanpitoyksikkö voi periä maksamansa määrän alaisiltaan virastoilta ja laitoksilta.

 • Liikennevahinkoturvamaksuihin liittyvä lainsäädäntö

 • Liikennevahinkojen korvaaminen

 • Mitä?

  Valtiokonttori maksaa valtion työssä sattuneen tapaturman korvaukset valtion varoista.

  Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet tapaturma-asioissa ovat maksullisia. Maksujen tulee kattaa edun ylläpidosta valtiolle aiheutuneet kustannukset mutta ei kuitenkaan yksittäisenä vuonna valtion maksettavaksi tulevia korvauksia. Maksun hoitokuluosuus on omakustannusarvon suuruinen.

 • Miten tapaturmamaksut muodostuvat?

  Tapaturmamaksut lasketaan vuosittain vahvistettavien maksuperusteiden mukaisesti. Maksut lasketaan kirjanpitoyksikkötasolla ja erikseen liikelaitoksille.

  Tapaturmamaksupromillet lasketaan neljänä edellisenä vuonna maksettujen korvausten ja palkkojen perusteella. Kirjanpitoyksikön tapaturmamaksu pohjautuu kirjanpitoyksikön omaan korvausmenoon ja lisäksi saman riskiluokan virastojen korvausmenoon.

  Maksun laskennassa noudatetaan kohtuus- ja aiheuttamisperiaatteita, jolloin maksut kohdistuvat kirjanpitoyksiköille pääosin korvausmenon mukaisesti, mutta kohtuuden rajoissa.

  Katso tästä tapaturman maksuperusteet vuodelle 2024>

  Lisätietoja työtapaturmista:
  Työtapaturma >

 • Mistä palkoista tapaturmamaksu maksetaan?

  Tapaturmamaksut maksetaan valtiolla virka- tai työsuhteessa olevien palkoista. Maksun suuruus määrätään promilleosuutena palkkasummasta.

  Vakuutusmaksun perusteena olevana työansiona pidetään palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä.

  Palkaksi lasketaan peruspalkan lisäksi tavanomaiset lisät, kuten lomaltapaluurahat, luontoisedut, päivärahat, vuosilomakorvaukset ja irtisanomisajan palkka.

 • Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

  Taloudellisen tuen, eli ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun, maksu peritään virastoilta tapaturmamaksun yhteydessä samasta palkkasummasta kuin tapaturmamaksu. Kaikilla virastoilla on yhteinen ja liikelaitoksilla yksilöllinen promille.

  Lisätietoja ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta:
  Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu >

 • Työsuojelumaksu

  Vuoden 2013 alusta lähtien valtiolla otettiin käyttöön yksityispuolen työsuojelumaksua vastaava maksu. Maksu peritään tapaturmamaksun yhteydessä samasta palkkasummasta kuin tapaturmamaksu. Työsuojelumaksulla tuetaan mm. virastojen työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon hankkeita.

  Työsuojelumaksun suuruus on 0,23 promillea palkkasummasta.

 • Tapaturmamaksun maksaminen

  Valtiokonttori ilmoittaa loppuvuodesta Palkeille kirjanpitoyksikkökohtaiset tapaturmamaksupromillet sekä taloudellisen tuen maksupromillen. Valtiokonttori ilmoittaa vastaavat tiedot myös liikelaitoksille ja niille virastoille tai rahastoille, joiden maksuja ei hoideta Palkeissa.

  Maksut tilitetään Valtiokonttorille kirjanpitoyksikkötasolla kolme kertaa vuodessa. Tapaturmamaksun yhteydessä tilitetään myös taloudellisen tuen maksu ja työsuojelumaksu.

 • Tapaturmiin liittyvä lainsäädäntö