Hoppa innehåll

Ersättning vid trafikskador

 • Trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som åsamkats den oskyldiga parten och alla personskador. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på den skyldiga partens eget fordon.

 • Servicebeskrivning

  Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakats genom användning av ett motorfordon i trafiken.

  En trafikskada som ett statsägt  motorfordonfordon  eller ett fordon i statens besittning (även leasing)  har orsakat ersätts av statsmedel, som om staten skulle ha försäkrat fordonet. Statens fordon behöver således inte ha en särskild trafikförsäkring.

  Trafikskador som orsakats av andra fordon som är befriade från försäkringsskyldighet (t.ex. skördetröskor och vissa arbetsmaskiner)  handhas av Trafikförsäkringscentralen sedan den 1 januari 2017. Statskontoret ansvarar dock fortfarande för skador som inträffat under perioden 11.6.2007–31.12.2016.

 • Anmäl skadan

  Gör en skadeanmälan till Statskontoret om

  • statens fordon är skyldigt i en trafikolycka mellan två fordon eller skuldfrågan är oklar
  • det inte finns någon annan part i olyckan, men föraren eller en passagerare i statens fordon har åsamkats en skada
  • statens fordon har orsakat en skada som drabbat en fotgängare eller cyklist
  • statens fordon har orsakat en skada som drabbat annan egendom än ett annat fordon och staten inte är ägare eller innehavare till egendomen i fråga
  • statens fordon har orsakat en skada som drabbat en ren

  Om du är den oskyldiga parten i en trafikskada, be den skyldiga parten om information om vilket försäkringsbolag som handhar skadeärendet och meddela kontaktuppgifter till den person på ämbetsverket som handhar ärendet till den skyldiga partens försäkringsbolag. Du kan också göra en skadeanmälan till motpartens försäkringsbolag och meddela uppgifterna där.

  Skadeanmälan till Statskontoret görs med Statskontorets blankett eller en annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter. Vi kan också inleda behandlingen utgående från polisens utredningsanmälan eller någon annan utredning som innehåller uppgifter om händelsen och parterna i skadan.

  Skicka anmälan per e-post till adressen liikennevahingot(at)valtiokonttori.fi.

  Till skadeanmälan är det bra att bifoga fotografier och eventuellt annat material som klarlägger skadan (till exempel polisanmälan). Föraren av ett statsägt fordon ska också meddela sin arbetsgivare om en skada.

 • Gör så här i händelse av en skada

  • Kontrollera parternas identitet exempelvis med hjälp av körkort.
  • Anteckna information om fordonen, platsen för skadan och händelseförloppet.
  • Be om eventuella ögonvittnens kontaktuppgifter.
  • Fotografera den skadade egendomen.
  • Tillkalla polis åtminstone i fall där
   • allvarliga personskador har uppstått
   • ingendera parten erkänner sig skyldig till skadan
   • flera fordon är delaktiga i olyckan
   • alkohol eller andra berusningsmedel har andel i olyckan.
 • Vad ersätter trafikförsäkringen inte?

  Trafikförsäkringen för det egna fordonet ersätter inte

  • skador på det egna fordonet eller ett annat fordon som är sammankopplat med det egna fordonet (t.ex. en släpvagn)
  • egendom som transporteras i det egna fordonet, förutom kläder och personliga bruksföremål som andra passagerare än fordonets ägare eller innehavare har på sig eller med sig
  • annan egendom som tillhör det egna fordonets ägare, innehavare eller förare. Skador som ägaren, innehavaren eller föraren orsakat på andra fordon ersätts dock.
 • Med statens fordon utomlands

  Skydd som motsvarar Statskontorets trafikförsäkring gäller i alla EES-länder.

  Om du behöver ett intyg på att ett fordon har en gällande trafikförsäkring kan du beställa ett genom att skicka e-post till adressen liikennevahingot(at)valtiokonttori.fi. Ange fordonets registreringsnummer när du beställer intyget. Ett intyg är inte en absolut nödvändighet, men vi rekommenderar att du skaffar ett om du ska resa utanför Norden.

  Om en resa till ett land utanför EES ska göras med statens fordon måste en separat trafikförsäkring tecknas för fordonet för resan. Be försäkringsbolaget om ett Green Card för resan.

  Du kan skaffa en trafikförsäkring exempelvis genom det ramavtal som upphandlats av Hansel. Vår avtalsleverantör är för närvarande Folksam Skadeförsäkring Ab. Mer information finns på Hansel.fi.

 • Trafikförsäkringsavgifter

  Statskontorets skadeståndsprestationer i trafikskadeärenden är avgiftsbelagda (lagen om statskontoret 305/1991, 2 a §).

  Mer information om trafikförsäkringsavgifterna finns här (länk).

 • Anmäl skadan

  • Det ämbetsverk eller den inrättning inom staten som orsakat en trafikskada gör en skadeanmälan till Statskontoret. Genom anmälan får vi den oskyldiga partens kontaktuppgifter och uppgifter om skadehändelsen.
  • Du kan också själv göra en skadeanmälan till Statskontoret, genom vilken skadeärendet anhängiggörs. Innan ersättningsärendet kan avgöras behöver vi dock även den statliga partens utredning över skadehändelsen.
  • Om parterna är oense gällande skuldfrågan gör båda en skadeanmälan till sitt eget trafikförsäkringsbolag.
  • Om en anställd eller företagare drabbas av en trafikskada i arbetet eller under omständigheter som berör på arbetet ska en skadeanmälan om trafikskadan göras till olycksfallsförsäkringsbolaget och Statskontoret/det försäkringsbolag som ansvarar för trafikskador. Ersättningar för personskador ersätts i första hand genom arbetsolycksfallsförsäkringen.
 • Handläggningstid

  Statskontoret inleder utredningen av ersättningsärendet utan dröjsmål och senast sju vardagar efter att skadeanmälan eller annan information om skadehändelsen inkommit. Om ersättningsansvaret är oklart skaffar vi nödvändiga tilläggsutredningar för att kunna avgöra frågan.

  Statskontoret meddelar den skadelidande om ersättningen för skadan per brev, e-post eller telefon, om informationen inte redan förmedlats på annat sätt. Du kan också själv kontakta vår kundtjänst för att få veta hur behandlingen framskrider.

  Ersättningen betalas ut senast en månad efter att de dokument som behövs för att avgöra ärendet och andra tillräckliga utredningar har kommit in.

  Om Statskontorets ansvar för ersättningen är oklart eller ersättningens storlek inte fullt ut kan fastställas, får du inom tre månader efter att ha framfört ditt krav information om varför ersättningen inte har kunnat betalas ut.

 • Vad ersätter trafikförsäkringen?

  Ersättningar för personskador

  Alla parter som åsamkats personskador vid en trafikolycka, även skyldiga parter, har rätt till ersättning för personskadorna.

  Till de vanligaste ersättningarna som betalas för personskada hör:

  • sjukvårdskostnader och andra nödvändiga kostnader (t.ex. resekostnader, medicinkostnader)
  • inkomstförlust
  • invalidpension
  • rehabiliteringskostnader
  • tillfälligt men
  • bestående  men och bestående kosmetiska men
  • vårdbidrag och förhöjda hemvårdskostnader
  • klädtillägg

  Vid dödsfall ersätts begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen upp till en rimlig summa. Personer som varit berättigade till underhåll eller som annars varit beroende av den omkomne för sin försörjning kan betalas ersättning för förlust av underhåll.

  Vid en trafikolycka i arbetet eller under en arbetsresa ansöker man först om ersättning från det olycksfallsförsäkringsbolag i vilket den skadelidandes arbetsgivare har försäkrat sina anställda.

  Ersättning kan sökas med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett. Till ansökan ska bifogas nödvändiga intyg och verifikat över kostnader etc.

  En vårdinrättning eller annan serviceproducent kan också skicka fakturor direkt till Statskontoret, om den har fått tillstånd från Statskontoret att göra detta.

  Skador ersätts i enlighet med gällande bestämmelser, anvisningar och normer även om den sökande inte har krävt en viss ersättning eller har krävt en lägre ersättning än vad normerna förutsätter.

  Mer information om ersättningar finns på trafikskadenämndens webbplats.

  Ersättning för egendomsskador

  När ett motorfordon skadas i trafiken kan ersättning betalas för

  • kostnader för reparation av fordonet
  • ett engångsbelopp som grundar sig på fordonets värde eller reparationskostnaderna
  • en inlösningsersättning som grundar sig på fordonets gängse värde, varvid äganderätten till fordonet övergår till Statskontoret
  • kostnader för bogsering av fordonet från olycksplatsen
  • ersättning för stilleståndsdagar eller ersättningsbil för fordonets stilleståndstid i enlighet med trafikskadenämndens anvisningar

  Be verkstaden att skicka en kostnadsberäkning till skadeinspektören för godkännande innan reparationerna inleds. Skadeinspektioner för Statskontorets räkning utförs av Finlands Skadeinspektion SVT Ab. Du kan också själv beställa tid för en skadeinspektion. Kontaktuppgifter finns på SVT:s webbplats.

  En ersättningsbil kan tillhandahållas om användningen av bil är tillräckligt motiverad och nödvändig i arbetet eller näringsverksamheten eller om avsaknaden av bil av någon annan orsak medför orimliga olägenheter.  Gör en utredning över behovet av en ersättningsbil med den anvisade blanketten, per e-post eller genom att kontakta vår kundtjänst per telefon. Om en ersättningsbil beviljas uppgår ersättningen vanligen till 94 procent av hyreskostnaderna.

  För övriga egendomsskador ersätts kostnaderna för reparation av föremålet eller föremålets värde samt eventuella andra förluster som skadan orsakat.

  Statskontoret ersätter skador som statens fordon åsamkat renar.

  En fordonsreparatör eller annan serviceproducent kan också skicka fakturor direkt till Statskontoret, om den har fått tillstånd från Statskontoret att göra detta. Till övriga delar kan ersättning för egendomsskador sökas med en fritt formulerad ansökan eller en blankett.

  Skador ersätts i enlighet med gällande bestämmelser, anvisningar och normer även om den sökande inte har krävt en viss ersättning eller har krävt en lägre ersättning än vad normerna förutsätter.

  Mer information om ersättningar finns på trafikskadenämndens webbplats.

 • Vad ersätter trafikförsäkringen inte?

  Trafikförsäkringen för det egna fordonet ersätter inte

  • skador på det egna fordonet eller ett annat fordon som är sammankopplat med det egna fordonet (t.ex. en släpvagn)
  • egendom som transporteras i det egna fordonet, förutom kläder och personliga bruksföremål som andra passagerare än fordonets ägare eller innehavare har på sig eller med sig
  • annan egendom som tillhör det egna fordonets ägare, innehavare eller förare. Skador som ägaren, innehavaren eller föraren orsakat på andra fordon ersätts dock.