Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) –testning av rapporteringshelheter

MålgruppKommun
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag01.10.2020
Datum01.10.2020
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

Rapportering av ekonomisk information till Statskontoret inleds i början av 2021. År 2021 har kommunerna och samkommunerna fem olika rapporteringshelheter att rapportera om. Helheterna skiljer sig från varandra till innehållet och därför är det viktigt att leveransen testas i Kommunekonomins informationstjänst före produktionssändning.
Tidtabell för testning av Kommunekonomins informationstjänst.

Testningen av kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering är obligatorisk för alla kommuner och samkommuner. Vid behov ges separata anvisningar för testning av övriga rapporteringshelheter.

Observera att datainnehållet i kvartalsrapporteringen har ändrats från den information som rapporteras till Statistikcentralen. Alla rapporterade poster är inte sinsemellan jämförbara. Detta ersätter inte Statistikcentralens datainsamling Q3/2020, utan de kommuner och samkommuner som valts till urvalet ska rapportera normalt till Statistikcentralen.

Testningstidpunkt

Testningen ska göras under tiden 1.10.2020–31.1.2021.

Testmaterial

Vid testningen ska man i första hand använda äkta Q3/2020-material.

Om det inte är möjligt att med testa Q3-materialet ska testningen göras med ett material av så rätt storlek som möjligt (i euro) i förhållande till uppgifterna i bokföringen för 2020.

Hänvisande av material till rapporteringsperioden

Testmaterialet ska hänvisas till rapporteringsperioden Q3/2020 enligt följande:

  • rapporteringsperiodens startdatum och slutdatum 1.1.2020–30.9.2020 eller
  • 1.7.2020–30.9.2020.

Om testmaterialet inte är Q3/2020-material hänvisas till rapporteringsperioden Q2/2020.

Godkännande av material

Materialet ska också godkännas i informationstjänsten. Automatiska kontroller har aktiverats i testtjänsten. För att materialet ska kunna godkännas ska eventuella granskningsobservationer kommenteras och/eller fel korrigeras i källsystemet och materialet ska skickas på nytt. Under testningsfasen granskar vi inte kommentarernas innehåll, men de ska vara så sanningsenliga som möjligt. Till exempel endast OK, motsvarar inte de mål som ställts för kommentarerna.

På vilket sätt ska testningen utföras?

Testningen ska utföras på det sätt som kvartalsrapporteringen kommer att skötas även i produktionen Q1/2021. Om detta inte är möjligt kan testningen göras t.ex. med hjälp av Excel-inmatningsblanketten. Du kan ladda ner Excel-inmatningsblanketten på Statskontorets webbplats Excel-inmatningsblanketten > Excelblanketten kan laddas ner här (KKNR).

Om testningen sker på ett annat sätt än det slutliga leveranssättet ska även detta faktiska leveranssätt testas innan det tas i bruk i rapporteringen Q1/2021. I samband med testningen bör man beakta att materialet inte överlappar det egentliga materialet för ”obligatorisk testning”. Materialet ska hänvisas till Q1/2020.

AURA-anvisningar

Anvisningar för kvartalsrapporteringens innehåll finns i punkt 7.2 Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (första kvartalet 30.4, andra kvartalet 15.8, tredje kvartalet 31.10, fjärde kvartalet 15.4) = KKNR i Handboken för automatisk ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA).

Instruktion om insändning av ekonomisk information till Kommunekonomins informationstjänst

Närmare instruktioner om hur man skickar ekonomisk information till testmiljön för Kommunekonomins informationstjänst och om hanteringen av informationen i Godkännandetjänsten finns på Statskontorets webbplats:
Instruktion om insändning av ekonomisk information till testtjänsten för Kommunekonomins informationstjänst och hantering av information i Godkännandetjänsten.

Kriterier för godkänd testning

  • Materialet har levererats till Usertest-miljön i Kommunekonomins informationstjänst (https://kuntatalous-usertest.kuntadata.fi/) senast den 31 januari 2021 i antingen XBRL- eller CSV-format.
  • Materialet har levererats till rätt rapporteringsperiod, se punkt 3,
  • Materialet har godkänts i informationstjänsten. Godkännande av materialet innebär att eventuella granskningsobservationer som förhindrar godkännandet har korrigerats i källmaterialet och att materialet har skickats på nytt till informationstjänsten samt att eventuella granskningsobservationer som kräver kommentarer har kommenterats.

Lägesuppföljning gällande testningen

Testningsläget följs upp på Statskontorets webbplats https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/rapportering-av-ekonomiska-information-testning/#allmant_laget-gallande-testningen.

Ytterligare information:
kuntadata@valtiokonttori.fi.