Instruktion om insändning av ekonomisk information till testtjänsten för Kommunekonomins informationstjänst och hantering av information i Godkännandetjänsten

MålgruppKommun, Välfärdsområde
DokumenttypAnvisning
Datum20.12.2022
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

Ändringshistorik

Version Uppdateringar av versionen
30.06.2020: version 1.0 Första versionen
6.10.2020: version 1.1
 • lagt till ny titel 4.2 Med hänsyn till testning av olika rapporteringshelheter
 • lagt till ny titel 4.2.1 Version av taxonomi som används för rapportering
 • lagt till ny titel 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av TOLT-rapporteringshelheten
 • lagt till ny titel 4.2.3 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av KKNR-rapporteringsuppsättning
 • updaterad länk 4.1.2 Skapa material i XBRL-format – Exempelmaterial i XBRL-format kan laddas ned från Statskontorets webbplats.
14.10.2020: version 1.2 Fält 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av TOLT-rapporteringshelheten

 • uppdaterade och tillagda underrubriker
  • Rapportering i XBRL-format
  • Fylla i obligatoriska fält (gula fält)
  • Uppgifter i rapporten – datum för rapporteringsperiodens start och slut
  • Organisationens beteckning, affärsverkets internat beteckning, balanshet
  • Öka rader om det finns fler enheter att rapportera
  • Beteckning av affärsverket och balansenheten
  • Affärsverkets näringsgren och balansenhetens näringsgren
  • Anknuten enhet
  • Dottersamfund
  • Svenska och engelska namn på affärsverket och balansenheten
22.10.2020 version 1.3 Fält 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av TOLT-rapporteringshelheten

 • tillagda underrubriker
  • Intressesamfund
12.11.2020 version 1.4 Uppdaterade:

3. Hur man söker efter användernamn för testning

4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testning av TOLT-rapporteringshelheten

 • rapportering av TOLT-rapporteringshelheten är obligatorisk för alla kommuner och samkommuner
8.12.2020 version 1.5 Lagt till titel och undertext

 • 4.2.4 Kommenterar som ska beaktas vid testning av KTAS-rapporteringshelheten
  • Bokslutsdispositioner i KTAS-rapporteringshelheten
18.2.2021 version 1.6 Uppdaterade:

 • 4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering
 • 4.2.4  Kommentarer som ska beaktas vid testning av KTAS-rapporteringshelheten
31.3.2021 version 1.7 Lagt till titlar:

 • 4.2.5 Kommentarer som ska beaktas vid testning av KLTR-rapporteringshelheten (Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)
 • 4.4.5 Återlämnande av godkänt material till dem som väntar på godkännande
23.4.2021 version 1.8 Lagt till underrubrik i avsnitt 4.2.3 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKNR-rapporteringshelheten

 • Automatisk verifiering av sektorsspecifikationer
15.9.2021 version 1.9 Lagt till 4.2.1 Kommentarer som ska beaktas hos alla rapporterande enheter och 4.2.1.2 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum per rapporterande enhet
17.11.2021 version 1.10 Uppdaterad:

 • 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testning av TOLT-rapporteringshelheten
23.11.2021 version 1.11 Uppdaterad:

 • 4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering
16.12.2021 version 1.12 Uppdaterad:

 • 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testning av TOLT-rapporteringshelheten punkt dottemsamfund
23.2.2022 version 1.13 Uppdaterad:

 • 4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering

Lagt till:

 • 4.2.6 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass (KKTPP) -rapporteringshelheten
 • 4.2.7 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår (KKYTT) -rapporteringshelheten
7.9.2022 version 1.14 Uppdaterad:

 • 3 Hur man söker efter användarnamn för testning
12.10.2022 version 1.15 Uppdaterad:

 • 4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering
  • lagt till välfärdsområden
20.12.2022 version 1.16 Uppdaterad:

 • 4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering
  • tillagd version av 2023 taxonomien och en länk till en sammanfattning av olika rapporterande enheter och de taxonomiversioner som används i dem

Lagt till:

 • 4.2.8 Kommentarer som ska beaktas vid testning av KLTPA-rapporteringshelheten (Bokslutsprognos från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)

1 Allmänt

Insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret 2021. Dessutom kommer de uppgifter som gäller registreringen och rapporteringen av kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter att skötas av Statskontoret.

1.1 Syftet med instruktionen

Syftet med det här dokumentet är att fungera som en instruktion för de instanser som skickar in kommunernas ekonomiska information och som testar överföringen av ekonomisk information och godkännandetjänsten. Observera att alla rapporteringsuppsättningar måste testas innan du byter till produktionsrapportering.

2 Allmän beskrivning av tjänsten

Kommunekonomins informationstjänst består av flera olika funktioner. Härnäst ska funktionerna gås igenom enskilt i den ordning som den inskickade informationen flödar genom tjänsten.

Bild 1 Informationsflödesprocessen

2.1 Överföringstjänsten för ekonomisk information

Den ekonomiska informationen som skickas till informationstjänsten överförs först till Överföringstjänsten för ekonomisk information.

Materialet ska i första hand vara i XBRL-format, men kan även vara i CSV-format. Material i CSV-format går igenom en CSV-omvandlare, som konverterar materialet till XBRL-format. Härifrån behandlas CSV-material på samma sätt som XBRL-material.

I samband med informationsöverföringen görs valideringar, vilket innebär att man kontrollerar materialets formella riktighet.

2.2 Godkännandetjänsten

Godkännandetjänsten hämtar den ekonomiska informationen från Överföringstjänsten. Valideringsresultaten och avsändarens uppgifter har fogats till materialet. I det här skedet riktas också innehållsmässiga kontroller till den ekonomiska informationen och resultaten av dessa observationer fogas till materialet. Materialet överförs till godkännandetjänstens datalager Material som väntar på godkännande.

Användarna som har utsetts av kommunerna får i det här skedet ett meddelande till sina e-postadresser om att material har anlänt till Godkännandetjänsten (se bild nedan). Ett e-postmeddelande skickas till användarna också i det skede då ett material som väntar på godkännande har godkänts.

Bild 2 Meddelande om ankomst av inlämnat material

När användaren loggar in i Godkännandetjänsten, kan hen granska den ekonomiska informationen för organisationerna som hens behörighet berättigar till. Användaren ska i första hand kontrollera att det inlämnade materialet är korrekt, det vill säga kontrollera att materialet som överförts till tjänsten motsvarar den inskickade informationshelheten.

Dessutom görs kontroller av innehållet i det inskickade materialet och de granskningsresultat som dessa ger upphov till presenteras för användaren i Godkännandetjänsten. Användaren ska gå igenom dessa granskningsresultat och kommentera de bakomliggande orsakerna. Ett granskningsresultat kan också kräva rättelse av information och återsändning av korrigerat material. Några av observationerna är ogiltiga, i vilket fall det korrigerade materialet måste skickas igen till informationstjänsten.

När användaren har gått igenom granskningsresultaten och konstaterat att materialet är korrekt, kan informationen i rapporteringshelheten godkännas för publicering. Också alla kommenterar fogade till granskningsresultaten publiceras tillsammans med materialet, så informationsnyttjaren ska bättre förstå innehållet i materialet.

Godkända material kan du granska här också efter att de har godkänts och publicerats. Efter godkännande överförs materialet till fliken Godkända.

2.3 Registertjänsten

Granskad och godkänd ekonomisk information överförs därnäst till Registertjänsten. Registertjänsten är den ekonomiska informationens datalager.

I Registertjänsten erbjuds ett öppet gränssnitt via vilket den ekonomiska informationen jämte kommentarer finns tillgänglig för alla. Härigenom kan vem som helst söka information efter sina egna behov, till exempel för att foga information till sina egna rapporteringssystem. Informationen finns tillgänglig i flera olika format, till exempel json-, XML och XBRL-format.

2.4 Stödinformationstjänsten och Kompatibilitetsplattformen

Stödinformationstjänsten syns inte direkt för användarna, men den är oumbärlig för tjänstens funktion. Stödinformationstjänsten innehåller stödinformation som funktionen och underhållet kräver, som den i huvudsak hämtar från kompatibilitetsplattformen, men vid behov även från andra informationsproducenter, såsom Statistikcentralen, THL och Utbildningsstyrelsen.

Kompatibilitetsplattformen består av gemensamt definierade ordlistor, koder och informationsflöden samt informationsmallar som behövs i den övriga informationshanteringen. Också XBRL-taxonomin produceras från kompatibilitetsplattformen och hämtas därifrån till Stödinformationstjänsten. Ett mer tekniskt paket med så kallad taxonomi finns på
https://www.avoindata.fi/data/sv/dataset/sbr-taksonomia. XBRL-taxonomins koder och andra koder som stöds i tjänsten kan hämtas fritt från programgränssnittet till det egna systemet. Tjänsten produceras av Befolkningsregistercentralen.

Mer information: https://yhteentoimiva.suomi.fi/sv/

3 Hur man söker efter användarnamn för testning

I kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst testservice (Usertest) har identifikations metoden övergått till Suomi.fi-identifikation 7.9.2022. Tidigare skapade användarnamn (e-post + lösenord) fungerar inte längre.

I fortsättningen används endast Suomi.fi:s testkoder i testtjänsten. Statskontoret har inlett utdelningen av användarnamn till testtjänsten. Dessa koder har skickat till kommunernas och samkommunernas kontaktpersoner samt till de systemleverantörer, bokföringsbyråer m.m. som Statskontoret vet att har använt testtjänsten, antingen med kommunens FO-nummer eller med ett separat testFO-nummer. Om ni har inte fått testkodet som ni behöver eller ni har frågor som gäller testkoderna får du hjälp av kuntadata@valtiokonttori.fi

Innan du kan skicka in ekonomisk information och se det material du skickar in måste du skapa ID:n i Godkännandetjänsten. Skicka följande information till kuntadata@valtiokonttori.fi

Läs mer: Suomi.fi -identifikation i Kommunekonomins informationstjänstens Usertest-tjänst.

4 Testning av informationstjänsten

I den första skedet testas informationstjänstens funktioner Överföringstjänst för ekonomisk information och Godkännandetjänsten. Alla kommuner och samkommuner ska testa både överföringen och riktigheten av informationsinnehållet för alla rapporteringsuppsättningar innan den faktiska produktionsrapporteringen inleds.

4.1 Vad kan man testa?

Materialet som ska testas kan vara i XBRL- eller CSV-format och ska baseras på en giltig taxonomi. Materialet kan täcka hela rapporteringshelheten, en delhelhet eller en mindre del av någon delhelhet (t.ex. en del av resultaträkningen). Den delvis rapporterade rapportuppsättningen är oacceptabel och sådant material är föremål för granskningsresultat som förhindrar godkännande. Detta utesluter dock inte testning av rapportering av underaggregerade uppgifter, om så önskas.

Taxonomin innehåller 13 olika rapporteringsenheter  för kommuner och samkommuner och 13 olika rapporteringsenheter för välfärdsområden. .För mer information om taxonomi, besök Statskontorets webbplats. Statskontoret meddelar med Kommunernas och välfärdområdernas ekonomirapporterings meddelande när nya rapporteringenheter öppnas i testtjänsten.

4.1.1 Skapa material i CSV-format

Överföringstjänsten för ekonomisk information klarar av att skapa nödvändiga XBRL-instansdokument av korrekta CSV-filer. Kraven och konstruktionen för CSV-formatet beskrivs nedan.

 • CSV-filernas teckenuppsättning UTF-8.
 • CR, CRLF och LF accepteras som radbrytningstecken.
 • Kolon är avskiljare för fälten (;).
 •  Fält som innehåller specialtecken (kolon (;), radbrytningstecken och citattecken (“)) måste avskiljas med citattecken (“).
 • Citattecknen får inte omges av överflödiga tecken, inte ens mellanslag, till exempel OK: a;”b”;c.
 • Citattecken inom ett fält ska vara duplicerade, till exempel: ”Erik ””Exempel”” Eriksson”.
 • I nummerfält är det tillåtet att använda både kommatecken och punkt som decimaltecke.
 • I datumfält accepteras formaten D.M.ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅMMDD och ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • I nummerfält får inga tusenavskiljare anges, bortsett från mellanslag och non breaking space-tecknet.
 • Filens första rad avläses inte
 • Det går inte att ändra ordning på fälten
 • De rapporterade talvärdena uttrycks i heltal eller med decimaler. Värden uttrycks i euro, inte i tusental euro.
 • Information som definieras som obligatorisk ska alltid tillhandahållas. Om obligatorisk information inte har något värde bör den sättas till. Frivilliga uppgifter på en grå bakgrund kan lämnas tomma.

Bild 5 Exempel på CSV-material

4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering

För CSV-rapportering ska följande taggar användas i organisationens kolumn.

CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet

 

4.1.2 Skapa material i XBRL-format

Materialet som ska skickas måste vara baserat på den senaste taxonomin.

Taxonomier finns för nedladdning via Statskontorets webbplats:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/koder-for-ekonomisk-rapportering/#xbrl-taxonomin-for-kommuner.

Standardiserade finansiella rapporteringskoder och klassificeringar finns på Suomi.fi: https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists

Exempelmaterial i XBRL-format kan laddas ned från Statskontorets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/rapportering-av-ekonomiska-information/#allmant_modellfil-for-avsandare-av-xbrl-och-csv-material.

4.1.2.1 Anmärkningsvärt vid kompilering av XBRL-formatdata

 • Endast punkt får användas som decimaltecken.
 • De rapporterade talvärdena uttrycks i heltal eller med decimaler. Värden uttrycks i euro, inte i tusental euro.

4.2 Med hänsyn till testning av olika rapporteringshelheter

4.2.1 Kommentarer som ska beaktas hos alla rapporterande enheter

4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering

Den version av taxonomin som används för rapportering för 2021 är 2020-04-01 och csv-filen har SBR-2020-04-01 som taxonomi-symbol.

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2022 är 2021-08-27 och i csv-filen är taxonomins kod SBR-2021-08-27.

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2023 är 2022-06-17 och i csv-filen är taxonomins kod SBR-2022-06-17.

Taxonomiversionen 2022 SBR-2021-08-27 bör användas t.ex. Q4/2022 i kvartalsrapporter (KKNR och KLTR) och bokslutsprognoser (KKTPA, KLTPA) för 2022. Taxonomiversionen 2023 ska användas i Q1/2023 kvartalsrapporter (KKNR och KLTR) samt rapportering av Budget och ekonomiplan för kommun och samkommun (KTAS) för 2023.

Sammanfattning av olika rapporterande enheter och de taxonomiversioner som används i dem.

4.2.1.2

Information om rapportfliken t00 som ska lämnas in – rapporteringsperiodens start- och slutdatum per rapporterande enhet

Bild 6 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

Bild 6 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av TOLT-rapporteringshelheten

Det är obligatorisk för alla kommuner och samkommuner att rapportera TOLT-rapporteringshelheten. Även de kommuner och samkommuner som inte har samfund att rapportera om ska alltså skicka och godkänna en tom TOLT-rapport.

Rapportering i XBRL-format

Det rapporterande organet för TOLT ska rapporteras i XBRL-format. Detta kan göras med hjälp av Excelblanketten. Du kan ladda ner Excelblanketten från Statskontorets webbplats Skickande av material som bilaga > Excelblanketten kan laddas ner här (TOLT).

Fylla i obligatoriska fält (gula fält)

Genom undantag från andra rapporterande enheter behöver TOLT inte uppfylla alla obligatoriska (gula) fält. Om kommunen eller samkommunen inte har någon rapporterande enhet lämnas blanketterna tomma. Till exempel, om kommunen saknar affärsverkar, lämnar fliken t02 Affärsverk tom. Beslutsdagen för verksamheten i affärsverket eller balansenheten bör inte heller uppfyllas om transaktionen ännu inte har avslutats.

Uppgifter i rapporten – datum för rapporteringsperiodens start och slut

Fliken t00 Uppgifter i rapporten ska anges som start- och slutdatum för rapporteringsperioden.

Bild 7 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

Bild 7 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

Organisationens beteckning, affärsverkets interna beteckning, balanshet

En unik identitetsbeteckning för varje enhet ska skrivas i detta avsnitt, t.ex. Dottersamfund1, Dottersamfund2 etc., eller 1, 2, 3 etc., eller Affärsverk1, Affärsverk2 etc., eller 4, 5, 6 etc. Om du använder en serie nummer 1, 2, 3 osv. observera att samma nummer inte kan användas i rapporteringsuppsättningen. Dessa beteckningen används inte i någon rapportering.

Öka rader om det finns fler enheter att rapportera

Om du vill lägga till fler rader att rapportera väljer du Kommun > Lägg till rad i toppmenyn.

Bild 8 Lägg till rad

Bild 8 Lägg till rad

Beteckning av affärsverket och balansenheten

Beteckning av ett affäsverk och en balansenhet är FO-nummer för en kommun eller en samkommun och den etableringssymbol som identifierar den senare delen av ett näringsinstitut. Definition av koden för affärsverket ”Kommunal FO-nummer_indentifieranKod (längd 9+” _” + max 5 tecken). T.ex. ”1234567-1_123”.

Observera att samma beteckning ska användas för att rapportera Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen (KLTR) under fliken t00 under ”Övrig beteckning på rapporterande instans”.

Affärsverkets näringsgren (TOL) och balansenhetens näringsgren (TOL)

För näringsgrener klickar du på höger musknapp på cellens Affärsverkets näringsgren (TOL) eller Balansenhetens näringsgren (TOL). Välj den näringsgren som beskriver affärsverkets näringsgren från menyn. Branschen måste väljas med 5 siffror till exempel en_ic:x36000 Vattenupptag, rening och distribution. Endast balansräkningsenheterna för vattenförsörjningen rapporteras.

Bild 9 Välja en affärsverkets näringsgren

Bild 9 Välja en affärsverkets näringsgren

Anknuten enhet

Rapporteringshelheten för TOLT avser definitionen i anknuten enhet med avsnitt 15 i upphandlingslagen. I flikarna t01,  t04 och t05 i TOLT-rapporteringsuppsättningen, ”Har ställning som anknuten enhet”, måste du skriva antingen true (är i anknuten enhet) eller false (inte i anknuten enten) med små bokstäver till cellen. I annat fall kommer överföringen av TOLT-rapporteringsuppsättningen inte att lyckas.

Bild 10 Har ställning som anknuten enhet

Bild 10 Har ställning som anknuten enhet

Dottersamfund

Uppgifter om de dottersamfund som enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning ska uppges i noterna till bokslutet. Också stiftelser och föreningar som har ställning som dottersammanslutningar anges här. De samkommuner där en kommun är medlem anges inte här, utan i sin egen delhelhet (t 05 Samkommuner).

Intressesamfund

Samkommuner rapporteras på egen flik t05 Samkommuner.

Samkommuner

På fliken t05 Samkommuner listas alla samkommuner där kommunen är medlem.

Balansenheter för vattenförsörjningen

I flik t03 Balansenheter för vattenförsörjningen rapporteras endast som vattenförsörjningens balansenheter. Inga andra balansenheter ska rapporteras.

Svenska och engelska namn på affärsverket och balansenheten

De svenska och engelska namnen på affärsverket och balansenheten ska fyllas i med de finska namnen, förutsatt att affärsverket eller balansenheten inte har några andra namn än de finska namnen.

4.2.3 Kommentarer som ska beaktas vid testningen av KKNR-rapporteringsuppsättning

Start- och slutdatum för kvartalsvisa rapporteringsperioden

Kvartalsrapportering kan användas för att uttrycka rapporteringsperioden från 1 januari 2020 till 31 mars 2020, 1 april till 30 juni 2020, etc., eller 1 januari 2020 till 31 mars 2020, 1 januari till 30 juni 2020, 2020, 1 januari till 30 juni 2020. Båda sätten kommer att vara. Rapporteringsperioden definieras från slutdatumet.

Automatisk verifiering av sektorsspecifikationer

Vi har lagt till en automatiserad kontroll som verifierar att värden har rapporterats för vissa sektorer. Tekniskt sett måste denna kontroll ha gjorts av någon med en fältetagg. På fliken K-t07 aktiveras granskningen för vissa sektorer på raden för räkenskapsperiodens överskott och på fliken k-t09 för raden i aktiva. Om kommunen eller samkommunen inte har någon rapport till den sektorn kan du skriva  “Inga värden ska rapporteras för sektor xx” i kommentaren.

4.2.4 Kommenterar som ska beaktas vid testning av KTAS-rapporteringshelheten

Start- och slutdatum för rapporteringsperioden

På fliken T-00 ska datumet för rapporteringsperiodens början och slut rapporteras som datum för budgetåret. När du till exempel rapporterar budgeten för 2021 är startdatumet för rapporteringsperioden 2021-01-01 och slutdatumet är 2021-12-31.

Bokslutsdispositioner i KTAS-rapporteringshelheten

Bokslutsdispositionerna +/- har felaktigt angetts som frivilliga poster i KTAS-helheten. Dessa poster ska dock anges om man har budgeterat för dem i budgeten eller ekonomiplanen. I annat fall kan RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) inte beräknas korrekt.

Kassaflöde från verksamhet och investeringar

Kassaflödet från verksamhet och investeringar redovisas på samma sätt som i den finansiella rapporten. Om värdet förblir negativt ska ett minustecken placeras framför figuren. Om värdet är positivt sätts inga främre märken framför figuren. Beräkningsformeln för kassaflödet från investeringar och transaktioner är årsbidrag + extraordinära poster + korrigeringsposter för inkomstfinansiering – investeringsutgifter + finansieringsandelar för investeringsutgifter + överlåtelseintäkter från investerigstillgånger.

Inkomstskattesats — samkommuner

Samkommuner rapporterar en inkomstskattesats på 0.

4.2.5 Kommentarer som ska beaktas vid testning av KLTR-rapporteringshelheten (Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)

Observera att TOLT-rapporteringhelheten måste bokföras och godkännas i den Kommunekonomins informationstjänsten innan KLTR-rapporteringen testas.

Identifiering av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen

Identifieringen av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen definieras i TOLT-rapporteringshelheten (FO-nummer_ max. 5-tecken) som är överlägsen 1234567-8_123. I CSV-rapportering anges ID i FO-nummer och i Excelblankett på fliken t00 ”övrig beteckning på rapporterande instans”.

Bild 11 Uppgift om affärsverket

Bild 11 Uppgift om affärsverket eller balansenheten för vattenförsörjningen i Excelblankett

Dubbla uppgifter i finansieringsanalys

I KLTR-rapporteringen finns det några poster som är desamma såväl i resultaträkningen (kl-t01) som i finansieringsanalysen (kl-t02). Dessa uppgifter ska enbart uppges en gång. Uppge inte längre följande poster, som visas i den röda fyrkanten, i finansieringsanalysen. (kl-t02).

Bild 12 Information som ska rapporteras

Bild 12 Information som ska rapporteras i resultaträkningen och som inte längre rapporteras i den finansieringsanalysen

4.2.6 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass (KKTPP) -rapporteringshelheten

Observera att alla tjänstekategorier måste rapporteras i KKTPP-rapporteringshelheten. Om kommunen/samkommunen inte har anmälningspliktiga euro för en tjänstekategori ska de obligatoriska parenteserna (gula cellerna) rapporteras till 0.

Val av serviceklasser i inmatnings Excel

Välj först K-t06 specificering av investeringarna per serviceklass eller K-t08 Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass fliken.

Bild 13 Val av flik

Bild 13 Val av flik

När fliken är vald, välj ”kommun” uppe i Excel. I rullgardinsmenyn uppdelning välj en serviceklass åt gången.

Bild 14 Val av serviceklass

Bild 14 Val av serviceklass

Nollvärden i celler

När alla serviceklass euro är fyllda. Återstående obligatoriska celler för valda serviceklass kan fyllas in med nollor genom att trycka på Lägg till nollor under Kommunmenyn (se bild 14).

4.2.7 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår (KKYTT) -rapporteringshelheten

Öka rader om det finns fler rader att rapportera

Om du vill lägga till fler rader att rapportera väljer du Kommun > Lägg till rad i toppmenyn.

Bild 15 Lägg till rad

Bild 15 Lägg till rad

Data som ska rapporteras i grå celler för flikarna k-t18.02, k-t20.01, k-t21.02, k-t21.03 och k-t21.04

Om du rapporterar något till den gula cellen på dessa flikar ska även de grå cellerna rapporteras. T.ex. k-t21.02 Uppgifter med anknytning till ägda samfund – uppgifter om dividend. Om organisations beteckning rapporteras ska även Namn, FO-nummer och Erhållna dividender rapporteras, även om de är gråa fält i taxonomin.

Bild 16 Uppgifter med anknytning till ägda samfund

Bild 16 Uppgifter med anknytning till ägda samfund – uppgifter om dividend

 

4.2.8 Kommentarer som ska beaktas vid testning av KLTPA-rapporteringshelheten (Bokslutsprognos från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)

Observera att TOLT-rapporteringhelheten måste bokföras och godkännas i den Kommunekonomins informationstjänsten innan KLTPA-rapporteringen testas.

Identifiering av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen

Identifieringen av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen definieras i TOLT-rapporteringshelheten (FO-nummer_ max. 5-tecken) som är överlägsen 1234567-8_123. I CSV-rapportering anges ID i FO-nummer och i Excelblankett på fliken t00 ”övrig beteckning på rapporterande instans”.

Bild 11 Uppgift om affärsverket

Bild  Uppgift om affärsverket eller balansenheten för vattenförsörjningen i Excelblankett

Dubbla uppgifter i finansieringsanalys

I KLTPA-rapporteringen finns det några poster som är desamma såväl i resultaträkningen (kl-t01) som i finansieringsanalysen (kl-t02). Dessa uppgifter ska enbart uppges en gång. Uppge inte längre följande poster, som visas i den röda fyrkanten, i finansieringsanalysen. (kl-t02). Den dubbla informationen är markerad i rött i bilden nedan.

Information som ska rapporteras i resultaträkningen och som inte längre rapporteras i den finansieringsanalysen

 

4.3 Skicka in information via Godkännandetjänsten

4.3.1 Överföring av filer via Godkännandetjänsten

Det genererade materialet levereras via Godkännandetjänsten genom att välja Skicka material från det översta bandet. Välj önskad fil och filtyp XBRL eller CSV. Du kan för närvarande skicka XBRL-instansdokument eller CSC-filer till Kommunekonomins informationstjänst för vilken tjänsten kan bilda de nödvändiga XBRL-instansdokumenten. Skicka material.

Bild 17 Skicka in material via Godkännandetjänsten

4.3.2 Leverans av informationen via gränssnittet Suomi.fi

Grundläggande information om suomi.fi-tjänstens roll https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/palvelukuvaus/palvelun-kuvaus.

Vanligtvis hanteras överföringen av ett program som gör http (HTTP POST). Materialet skickas till avsändarens egen anslutningsserver, som överför det via servicebussen till den Kommunekonomis informationstjänst.

I Suomi.fi-gränssnittet finns separata instruktioner på den Statskontorets webbplats under ”Föreskrifter och instruktioner”:
Anvisningar för ibruktagande av servicekanalen Suomi.fi och för användning av den vid rapportering av ekonomiuppgifter till kommuner, samkommuner och IT-leverantörer.

4.4 Vad händer när materialet har skickats in?

I samband med insändningen av materialet skickas ett meddelande om att ditt material har överförts till godkännandetjänsten till e-postadressen som du har uppgett. E-postmeddelandet innehåller en länk till godkännandetjänstens inloggningssida. Godkännandestjänsten fungerar bäst med Firefox eller Chrome-webbläsare. När du loggar in med en IE-webbläsare kanske knappen Godkännande inte fungerar.

Bild 18 Meddelande om inskickat material till e-postadressen

4.4.1 Skapa inloggningsuppgifter i godkännandetjänsten

Innan du kommer åt att granska materialet som du har skickat in, måste du skapa inloggningsuppgifter till Godkännandetjänsten. Se punkt 3. Hur man söker efter användarnamn.

4.4.2 Jag har loggat in i Godkännandetjänsten. Vad ska jag göra?

Nu kommer du åt att granska informationen som du har skickat. Godkännandetjänsten visar en vy i enlighet med inloggningsuppgifternas behörighet till kommunens/samkommunens ekonomiska information. Om du till exempel är representant för revisionsbyrån, kan du ha behörighet till flera organisationers material. Du kan sortera vyn i alfabetisk ordning, t.ex. efter deklaratörens namn, genom att använda musen till rubrikraden och pilarna som visas direkt i rubrikraderna. Genom att klicka på pilarna ändras ordningen för att justera alfabetisk ordning. Du kan också använda sökkommandot Ctrl+F i Godkännandetjänsten och hitta materialet som skickas av en viss kommun/samkommun.

Bild 19 Namnlist för Godkännandestjänsten

I det här skedet är allt hanterbart material testmaterial och de visas inte för andra organisationer och publiceras inte via det öppna gränssnittet för allmän användning. Testsidans gränssnittsinformation är tillgänglig, men inte offentligt. Anvisning Sökning av uppgifter från testmiljön i rest-gränssnittet.

Syftet är att du själv går igenom ditt material med hjälp av de olika flikarna i Godkännandetjänsten. Nedan beskrivs med bilder hur du ska göra och vilken information som visas för dig.

4.4.3 Vyer och innehåll i Godkännandetjänsten

När du loggar in i Godkännandetjänsten, visas första sidvyn för dig. Där visas allmän information om tjänstens innehåll och leveransen av information. I den här vyn visas även en lista över importerade rapporteringshelheter, som väntar på granskning av informationens riktighet och det därpå följande godkännandet. Materialet som ska granskas väljs från listan över rapporteringshelheter som väntar på godkännande, som finns längst ned på sidan.

Bild 20 Godkännandetjänstens första sidvyn

Härnäst öppnas det valda materialet i en rapport med sju flikar som skapas med Power BI. Du kan byta flik längst ned på rapporten. Rapportvyn kan förstoras med helskärmsknappen under rapporten.

 • Första sidan visar en översikt över kvaliteten på den inskickade rapporteringshelheten. Baserat på den här vyn ska användaren kunna säkerställa att det inskickade materialet har överförts korrekt till tjänsten.
 • På fliken Räkningar kan du granska det inskickade materialet med hjälp av tydliga rapporter. Fliken visar de granskningsresultaten som genereras av de genomförda innehållsgranskningarna av materialet.
 • På fliken Sektorrapport kan visa inskickade datauppsättningar efter sektor. Denna uppfattning är fortfarande oavhängig (situationen den 10 juni 2020).
 • På fliken Validering resultatet visar teknisk information om validering.
 • På fliken TOLT innehåller dotterbolag, intressesamfund, affärsverk och balansenheter som deklarerats av kommunen.
 • På fliken Instansdokument listas den inskickade ekonomiska informationen i ett format i enlighet med taxonomin.
 • På fliken Kommentarer listar kommentarer som lagts till av kommentaren till materialet.

Hittills har finansiella data granskats i Överföringstjänster för ekonomisk information för att säkerställa att uppgifterna är formellt korrekta. Uppgifterna har också varit föremål för innehållskontroller i detta skede. Baserat på innehållsgranskningarna kommer uppgifterna att utgöra inspektionsobservationer för rapporter om fälten i uppgifterna inte klarar de inspektionsregler som gäller för fälten. Du kan visa granskningsresultat i rapportvyerna Godkännandetjänsten på olika sätt.

På den första sidvyn visas viktiga nyckeltal om de inskickade rapporteringshelheterna. Syftet med detta är att underlätta kontrollen av att den inskickade informationen har överförts korrekt till Godkännandetjänsten, det vill säga så som den har skickats till tjänsten.

Dessutom visas i den här vyn antalet fält som innehåller information från det inskickade materialet i förhållande till antalet alla möjliga fält. Syftet eller meningen är inte att använda alla fält, utan endast de fält som kommunen/samkommunen har information att fylla i. Om data innehåller ett nollvärde visas data. Om värdet lämnas tomt visas inte informationen.

Bild 21 Första sidvyn

Första sidan visar också det totala antalet granskningsresultat.

Bild 22 Det totala antalet granskningsresultat

På fliken Räkningar kan du granska den ekonomiska informationen i rapporter som presenteras i diagramformat. Den önskade helheten kan väljas via kryssrutorna till vänster.

I den här vyn presenteras även granskningsresultat relaterade till materialet ur vilka framgår mer information genom att klicka på raden som granskningsresultatet är riktat till. Syftet med den här fliken är att visa ekonomisk information i ett bekant format, vilket gör det enklare att hitta granskningsresultaten i det inskickade materialet.

Om uppgifterna är föremål för en inspektion som inte kräver att felet korrigeras och att uppgifterna lämnas in på nytt, ska observationen kommenteras. Kommentaren bör vara tillräckligt förklarande för att dataanvändaren ska kunna förstå vad som menas med kommentaren. Om du tidigare har kommenterat samma ämne i ett tidigare inskickat material, kommer kommentaren att visas längst ner på sidan och kan överföras därifrån till materialet som behandlas. Detta kommer att undvika omskrivning.

Bild 23 Fliken Räkningar

På fliken Validering resultat visar teknisk information om validering.

Bild 24 Fliken Resultat av validering

Informationsdefinitioner som skapas i enlighet med XBRL-standarden kallas för taxonomi. Rapporter skapade i enlighet med taxonomin kallas för instansdokument. På fliken Instansdokument kan du granska XBRL-filer som skickats till informationstjänsten på cellidentifierarnivå.

Bild 25 Fliken Instansdokument

4.4.4 Kommentera och godkänna materialet

I godkännandetjänsten är uppgifterna föremål för automatiska kvalitetskontroller för att hitta ofullständiga och felaktiga uppgifter. Granskningsresultaten visas på fliken Inspektionsobservationer i godkännandetjänsten och på fliken Räkningar.

Om uppgifterna är felaktiga, måste de korrigeras på källsystemet och skickas igen till Kommunekonomins informationstjänst. Ett granskningsresultat måste kommenteras när värdet är korrekt, men det finns fortfarande ett granskningsresultat. Varje kvarvarande resultat måste kommenteras innan materialet kan godkännas med framgång.

Bild 26 Godkänna materialet

Efter godkännande kommer de kommentarer som bifogas uppgifterna att överföras till registertjänsten, dvs. det faktiska registret över finansiella uppgifter. Därifrån är de tillgängliga via ett öppet gränssnitt för dataanvändare.

4.4.5 Återkallande av godkänt material till dem som väntar på godkännande

En ny knapp för att återkalla material har förts in i informationstjänsten för kommunekonomi. Godkänt material kan återkallas och ges status att det inväntar godkännande i Godkännandetjänsten genom att välja ”Avbryt”. På det här sättet går det till exempel att åtgärda kommentarer gällande granskningsresultat för materialet utan att behöva skicka in det på nytt. När rättelserna förts in måste man komma ihåg att godkänna materialet på nytt innan rapporteringen avslutas.

Bild 27 Avbryt av godkänt material

Bild 27 Avbryt av godkänt material

4.5 Sökning av uppgifter i rest-gränssnittet

Godkända uppgifter som har överförts till registertjänsten är tillgängliga via rest-gränssnittet i JSON- och XML-format. Separata instruktioner för användning av restgränssnitt finns på Statskontoret webbplatsen.

5 Intressentgrupper, avhängigheter och andra system/frågor relaterade till tjänsten

Målgrupperna för tjänsten består av såväl dem som levererar ekonomisk information som de instanser som utnyttjar informationen. Tjänsten utvecklas i samarbete med ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

5.1 Informationsleverantörerna

Den ekonomiska informationen kan levereras av kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och andra balansenheter. Dessutom levereras information av instanser som producerar tjänster åt ovan nämnda aktörer, till exempel revisionsbyråer och IT-leverantörer.

5.2 XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat märkspråk för sammanställning av ekonomisk information, till exempel bokslutsuppgifter, i ett elektroniskt, strukturerat format. XBRL gör det möjligt att automatiserat skapa, hantera och vidarebearbeta dokument som innehåller ekonomisk information.

Instanserna som producerar, förmedlar och analyserar informationen kan dra fördel av dokument i XBRL-format bland annat när tillgången och kvaliteten på informationen förbättras. Målet är att när det manuella arbetet minskar, så ska även tolknings- och lagringsfelen minska och att informationen ska finnas tillgänglig snabbare.

Kommunernas och samkommunernas ekonomiska information som skickas till Kommunekonomins informationstjänst levereras till Överföringstjänsten för ekonomisk information i första hand i XBRL-format. Den ekonomiska information som skickas in ska alltid vara i enlighet med den senaste taxonomin.

5.3 Ordlista

TERM DEFINITION
Stödinformation Definition av en samling stödposter i tabellformat relaterad till ett specifikt ämne
Stödpost En informationsgrupp som innehåller en eller flera kolumner som motsvarar definitionen av stödinformationen
Anmälare Rapporterande kommun, samkommun eller annan rapporteringsskyldig balansenhet
Avsändare Avsändaren är den som har skickat informationen
Godkännare Godkännaren är den som har godkänt informationen i godkännandetjänsten.
Taxonomi Namn på taxonomi
Taxonomi-ID Taxonomins ID
Rapporteringshelhet Del av taxonomin
Delhelhet Del av rapporteringshelhet
Organisationstyp Anmälarens organisationstyp
Fält-ID Fältets ID
Fält Fältets namn
Konto-ID Kontots ID i driftsekonomirapporteringen
Konto Kontots namn i driftsekonomirapporteringen
Tjänsteklass-ID Tjänsteklassens ID i driftsekonomirapporteringen
Tjänsteklass Tjänsteklassens namn i driftsekonomirapporteringen
Tjänstegrupp Tjänsteklassernas överbegrepp
XBRL eXtended Business Reporting Language
XBRL-taxonomin Överenskommet informationsinnehåll och formen på det i enlighet med XBRL.
XBRL-entrypoint Del av XBRL-taxonomin
Instansdokument XBRL-fil som skickas till informationstjänsten

6 Kontaktuppgifter

Feedback och frågor:
kuntadata@valtiokonttori.fi