Anvisningar för ibruktagande av servicekanalen Suomi.fi och för användning av den vid rapportering av ekonomiuppgifter till kommuner, samkommuner och IT-leverantörer

MålgruppKommun
DokumenttypAnvisning
Datum20.05.2020
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

Att ansluta sig till servicekanalen Suomi.fi

Rapporteringen av kommunernas ekonomiuppgifter via Statskontorets informationstjänst för kommunekonomi sker via servicekanalen Suomi.fi. Kommunen kan ansluta sig till servicekanalen genom att installera en egen anslutningsserver, eller att med andra kommuner använda en gemensam anslutningsserver som någon annan kommun eller IT-leverantör har installerat.

Om kommunens dataadministration har lagts ut till en separat IT-leverantör kan denne helt ta hand om anslutningen. Kommunen måste antingen ge en fullmakt för anslutningstillståndet och ansökan om certifikat eller delta i dessa ansökningar.

Det är bra att boka ungefär en månad för införandet av servicekanalen.

Förberedelse

 • Bekanta dig med servicekanalens beskrivning
  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/esittely
  och tjänstebeskrivning
  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/palvelukuvaus/palvelun-kuvaus.
 • Planera och reservera de resurser som anslutningen kräver (tid, personal) och ta hand om budgeten (upphandlingar, avtal).
 • Definiera de roller som behövs inom kommunen (eller tillsammans med en eventuell IT-leverantör):
  • Administrativ kontaktperson
  • Administrativ biträdande kontaktperson
  • Teknisk kontaktperson
  • Teknisk vicekontaktperson
 • Finns det något annat behov för servicekanalen än rapporteringen av ekonomisk information? Om ja, lönar det sig även att planera den övriga användningen i det här skedet.

Ansökan om anslutningstillstånd

 • Ansökan om anslutningstillstånd ska inledas genom att organisationen ansluter sig till testmiljön (FI-TEST).
  • Utvecklingsmiljön (FI-DEV) behövs inte för ekonomirapporteringen och det går inte att ansluta sig till produktionsmiljön (FI) innan testning.
 • Fyll i ansökan om anslutningstillstånd på sidan
  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet > Gör en ansökan om användningstillstånd

  • Läs anvisningarna noggrant. Där finns även förklaringar och länkar till bl.a. en modellansökan, beskrivningar av vilka uppgifter som behövs och till innehållet i certifikatansökningarna.
  • Läs även servicekanalens användarvillkor
   https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/mCIkgj4nD954f3u5.pdf (på finska). De måste godkännas innan att ansökan skickas in.
Om det är tänkt att IT-leverantören tar hand om installeringen och underhållet av anslutningsservern, kan IT-leverantören skicka in alla tillståndsansökningar i eget namn och registrera anslutningsservern i sitt namn. Efter det blir kommunen en separat organisation som använder servern.
Om det är tänkt att IT-leverantören tar hand om installationen och underhållet av anslutningsservern, men man vill registrera servern i kommunens namn, ska en representant för kommunen med firmateckningsrätt fylla i alla tillståndsansökningar.

Ansökan av certifikat

 • Det lönar sig att skicka in ansökningar för signatur- och autentiseringscertifikat samtidigt som man ansöker om anslutningstillståndet. Du kan på samma gång ansöka om de certifikat som behövs både för test- och produktionsmiljön (observera att det finns egna länkar till varje ansökningsblankett till höger på sidan).
 • I ansökan för certifikat behövs detaljerade tekniska uppgifter och ansökan ska fyllas i noggrant. Det tar oftast cirka 2–3 veckor att fylla i och låta granska den hos Befolkningsregistercentralen.
 • Om du tänker ansluta din organisation till servicekanalen via en befintlig anslutningsserver behövs ingen ansökan för autentiseringscertifikatet: det räcker med att du ansöker om signaturcertifikat. → Du kan gå till punkt 7 i anvisningarna.

Installation av anslutningsservern

 • Du an installera anslutningsservern för testmiljön redan innan autentiserings- och signaturcertifikatet godkänns.
 • Du kan även använda en befintlig testanslutningsserver för testerna. Du måste själv ta reda på vilken organisation (t.ex. grannkommunen) som har en sådan. En extern IT-leverantör kan installera en testserver för flera kommunala kunder.
  • Tills vidare måste varje kommun och IT-leverantör använda sin egen testanslutningsserver. Servicekanalens administration planerar att i framtiden öppna en gemensam anslutningsserver för testning, men tidtabellen för detta är ännu öppen.
 • På anslutningsservern ska man installera antingen operativsystemet Ubuntu 18.04 LTS- eller Red Hat Enterprise Linux 7 (dessa är de enda versioner som officiellt stöds) samt programmet X-Road 6.9 för servicekanalen. Se installationsanvisningarna på sidan Ubentu: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/tuki/artikkelit/5931237e03f6d100018db62b, RHEL 7: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/tuki/artikkelit/5922b8b914bbb10001966fd5.

Ibruktagande av anslutningsservern

 • Servicekanalens administration skickar anvisningar om hur man öppnar anslutningsserverns portar för de andra som anslutit sig. Administrationen skickar följande uppgifter till anslutarna. Uppgifterna behövs för att ansluta servern till testmiljön.
  • Konfigurationsankare (xml-fil).
  • Det namn som organisationen registrerat sig med i servicekanalen (Member Name)
 • Efter installationen av anslutningsservern ska servern anslutas till servicekanalens testmiljö. Noggranna anvisningar för detta finns på sidan
  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/tuki/artikkelit/59145e7b14bbb10001966f72.

  • Informationsledens administration slutför anslutningen.
 • Anslutningsservern ska sedan konfigureras genom att man lägger till (minst) ett undersystem för att med servern kunna använda de tjänster som erbjuds av de andra aktörerna som anslutit sig till informationsleden.
 • Vid behov ska man använda en adaptertjänst med anslutningsservern. Tjänsten omvandlar utskickad information till en begriplig form för servicekanalens gränssnitt. Se anvisningar på sidan
  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/tuki/artikkelit/591ec60614bbb10001966fd0.

Testning

Beredning av produktionsmiljön

 • Då servicekanalen kan användas utan problem i testmiljön kan du börja övergången till produktionsmiljön och inleda den egentliga användningen av servicekanalen.
 • Beställ de autentiserings- och signaturcertifikat som behövs för produktionsmiljön, om du inte beställde dem samtidigt med certifikaten för testerna. Länkarna till ansökningsblanketterna finns på sidan
  https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet, punkt 2 Gör en ansökan om användningstillstånd.

  • Du ansöker om produktionsmiljöns certifikat på samma sätt som för testmiljön. En kommun som använder IT-leverantörens eller en annan kommuns anslutningsserver behöver bara beställa signaturcertifikatet. Se punkt 3 framåt.
 • Skicka in begäran om godkännande för övergång till produktionsmiljön per e-post till
  palveluvayla@palveluvayla.fi. Administrationen fastställer godkännandet.

Övergång till produktionsmiljön

 • Obs! Samma anslutningsserver kan inte användas för testerna och i produktionen.
 • Anslutningen till produktionsmiljön sker på samma sätt som anslutningen till testmiljön.
 • Börja med att installera den nya anslutningsservern enligt anvisningarna i punkterna 4 och 5.
  • När du lägger till de certifikat du fått av DVV för anslutningsservern i produktionsmiljön ska du kolla att det certifikat för produktionsmiljön, inte den tidigare testmiljön.
 • Anvisningar för sändning av ekonomisk information till Statskontoret via servicekanalen kommer senare. Statskontorets anslutningsserver öppnades den 1 december 2019.