Hoppa innehåll

Stöd för icke täckta fasta kostnader

Stödet för icke täckta fasta kostnader kan sökas 17.8.-30.9.2021.

 • Ansökningstiden upphörde den 30.9 kl 16.15.

  Ersättning för fasta icke täckta kostnader betalas till företag som har uppnått eller håller på att uppnå det av EU tidigare definierade maximibeloppet coronastöd på 1,8 miljoner euro och som därför inte kan beviljas mera kostnadsstöd.

  Ansökan om kostnadsstöd 17.8.-30.9 var möjlig för de företag som ännu inte uppnått coronastödens maximigräns på 1,8 miljoner euro:

  FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD >

 • Vad är det frågan om?

  Tack vare EU:s nya statliga understödsprogram är det möjligt att bevilja så kallad ersättning för fasta icke täckta kostnader till företag som uppnått eller håller på att uppnå den av EU tidigare definierade maximigränsen coronastöd på 1,8 miljoner euro och som därför inte kan beviljas mera kostnadsstöd. Det här underlättar speciellt de medelstora och stora företagens situation. Stödets maximigräns är en miljon euro.

  Om företaget hör till en koncern ansöks stödet alltid på koncernnivå och inte som enskilt företag. Om företaget har ansökt om ersättning för stängning till stora företag, kan det ansöka om kostnadsstöd endast som koncern.

  Stödets ansökningstid börjar den 17.8. kl 9.00 och slutar den 30.9. kl 16.15. Stödperioden är 1.3.-31.5.2021.

   

 • När kan man ansöka om stöd?

  Ansökningstiden för stödet gällande fasta icke täckta kostnader börjar den 17.8. kl 9.00 och slutar den 30.9. kl 16.15. Stödansökan görs med en papperblankett som lämnas in till Statskontoret. Länken till blanketten öppnas på den här webbsidan när ansökningstiden börjar.

  Revisorsrapporten som behövs som bilaga till ansökningen kan skickas in senare, dock innan den 31.10 kl 16.15.

 • För vem är stödet avsett?

  Stödet för icke täckta fasta kostnader är avsedd för företag och koncerner som det under tidsperioden 1.3. – 31.5.2021 har uppstått sådana fasta kostnader för som inte har kunnat täckas med företagets intäkter.

  Stödet för-utsätter att företagets/koncernens omsättning har minskat med över 30 procent under tidsperioden 1.3. – 31.5.2021 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019 enligt de månatliga moms-deklarationerna som företaget lämnat in till Skatteförvaltningen.

  Om företaget hör till en koncern görs ansökan som en koncern. Vid beviljande av stödet tas hänsyn till att den enligt Europeiska unionens beslut SA.63205 definierade koncernspecifika maxi-migränsen på 10 miljoner euro inte överskrids.

  Stöd kan inte utbetalas till kredit- eller finansieringsanläggningar och inte till primärproduktion, fiskerinäring eller till vattenbruksnäringen. De här branscherna kan inte ens få stöd av särskilt betungande skäl.

 • Hur ansöker man om stödet?

  Stödansökan görs med en pappersblankett som ska lämnas in till Statskontoret under ansökningstiden 17.8.-30.9.2021.

  Om företaget hör till en koncern görs stödansökan alltid på koncernnivå och inte som enskilt företag. Om företaget har ansökt om ersättning för stängning till stora företag, kan det ansöka om kostnadsstöd endast som koncern.

  Företag som ansöker om stöd ska lämna in ansökan och uppgifterna om alla finska dotterbolag (namn, FO-nummer och hemort) till Statskontoret innan den 30.9. kl 16.15.

  Som bilaga behövs revisorns rapport och blankett med tilläggsuppgifter där omsättningen för jämförelse- och stödperioden, affärsverksamhetens lönekostnader och oflexibla kostnader, stödperiodens lönebikostnader, stödperiodens förluster och till samma kostnader beviljade försäkringsersättningar framgår. Underlagen ska vara Statkontoret tillhanda senast 31.10.2021 kl 16.15.

  Anvisningarna för revisorsrapporten fås som bilaga med ansökningsblanketten och finns även tillgänglig på vår webbsida.

  Lämna in ansökningen elektroniskt via den krypterade e-posttjänsten:  https://turvaviesti.valtiokonttori.fi 

  Vi rekommenderar att personuppgifter inte skickas med okrypterad e-postförbindelse. Ansökningen kan även skickas med post: Statskontoret, PB 14, 00054 STATSKONTORET 

 • På vilka villkor beviljas stödet?

  Som stöd utbetalas en andel av stödperiodens förluster, det vill säga av kostnaderna som inte kan täckas med intäkterna. Företagets till ersättningen berättigade förluster kan vara högst ett belopp av till stödperioden hörande, enligt kostnadsstödslagen angivna lönekostnader och oflexibla kostnader.

  Stödets andel är en procentuell andel motsvarande omsättningens minskning med avdrag för självrisk på 30 procentenheter .

  Som villkor för stödet gäller att företagets omsättning har minskat med över 30 procent under stödperioden 1.3.–31.5.2021 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Förlusten och omsättningen granskas på koncernnivå om företaget hör till en koncern.

  En revisorsrapport krävs som bilaga till den här stödformen.

 • Hinder för beviljande av stödet

  Hinder för beviljande av stödet granskas alltid för företagsnivå.

  Om något av hindren nedan uppfylls för ens ett av koncernens företag, kan stöd enligt lagen inte beviljas:

  • Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret
  • Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen
  • Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret
  • Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget
  • Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande
  • Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019)
  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2, punkt 18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. aktiebolaget har förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. bolaget har förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. annan än litet- och medelstort företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt c.

   

 • Hur mycket ersättning kan man få?

  Stödet beräknas som en stödintensitetsandel av företagets förluster för stödperioden. Med stödintsensitet menas den faktor som fås från förändringen av företagets omsättning med avdrag för företagets självrisk på 30 %.

  Som stöd ersätts därmed högst 70 % av företagets/koncernens förluster.

  En utomstående revisor ska bekräfta förlusten.

  Stödbeloppet per koncern är högst en miljon euro. Den koncernspecifika övre stödgränsen enligt ramstödprogrammet är 10 miljoner euro.

 • Hur inverkar redan beviljade stöd?

  Vid beviljande av stödet tas hänsyn till att inte den enligt Europeiska kommissionen beslutade (SA.63205) koncernspecifika maximala stödgränsen på 10 000 000 euro inte överskrids.

  Från stödet för icke täckta fasta kostnader görs avdrag för försäkringsersättningar och övriga till samma kostnader erhållna statliga stöd som hänför sig till stödperioden.

   Om företaget/koncernen efter mottaget stödbeslut får försäkringsersättningar eller andra till samma kostnader riktade statliga stöd, har företaget en skyldighet att meddela även om dessa ersättningar till Statskontoret. Statkontoret är förpliktad till återkrav enligt statsunderstödslagen.

  Företaget kan inte ansöka både kostnadsstöd och stöd för icke täckta fasta kostnader eftersom de riktar sig till kostnader för samma tidsperiod.

   

 • Lämna en återuppringningsförfrågan till expert

  Lämna en återuppringningsförfrågan till coronastödens kundtjänst

  Med den här blanketten kan du skicka en återuppringningsförfrågan till Statskontorets experter på coronastöden

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Anvisning till revisorer

  Baserar sig på lagen om temporärt kostnadsstöd till företag (609/2021 5 d §) 

  Granskningsuppdraget utförs enligt Internationella granskningsstandarden ISRS 4400 ”Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information”.  

  Ansökningstiden för kostnadsstödet gällande icke täckta fasta kostnader till medelstora och stora företag är 17.8.–30.9.2021. Revisorsrapporten som behövs som bilaga till ansökan kan lämnas in senare men dock senast 31.10.2021. 

  Bilagor som fordras till ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader (i det följande till kostnadsstödsansökan) är  

  •                             Bilaga 1 – Kostnadsstödets uppgiftsblankett 
  •                             Bilaga 2 – Revisorns granskningsrapport 
  •                             Bilaga 3 – Uppgifterna om koncernens finska dotterbolag (namn, FO- nummer   och   hemort) om    företaget hör till en koncern 

   

  Det ansökande företagets/koncernens ansvar 

  Företaget/koncernen anger i bilaga 1 uppgifterna om jämförelse- och stödperiodens omsättning, stödperiodens förluster samt löne- och övriga kostnader för stödperioden enligt kostnadsstödslagen (609/2021) § 4 punkt 3 och 4, för stödperioden erhållna försäkringsersättningar och till samma kostnader riktat annat statligt stöd. Omsättningen för jämförelse- och stödperioden anges för perioderna 1.3.-31.5.2019 (jämförelseperiod) och 1.3.-31.5.2021 (stödperiod), enligt de månatliga mervärdesskattedeklarationer som företaget lämnat in till Skatteförvaltningen. 

  Företaget/koncernen upprättar koncernens/företagets mellanbokslut för stödperioden 1.3.-31.5.2021 (§ 5 d).  

  Upprättande av mellanbokslut för hela koncernen/bolaget gällande jämförelseperioden 1.3.-31.5.2019 är inte nödvändigt, utan en redogörelse av koncernens/bolagets omsättning är tillräcklig.  

  Samtliga finska bolag inkluderas i koncernens mellanbokslut. Uppgifterna om de finska bolagen som hör till koncernen (namn, FO-nummer och hemort) kan lämnas in till Statskontoret med en fritt formulerad blankett i samband med när den egentliga ansökningsblanketten lämnas in (bilaga 3). 

  Företaget ska lämna in undertecknad bilaga 1 till revisorn samt uträkningar om hur mellanbokslutets uppgifter har härletts till bilaga 1.  

  Revisorns ansvar 

  Revisorn ska granska bilaga 1 som upprättats på basen av kundens mellanbokslut för koncernen och som lämnas in som bilaga med kostnadsstödsansökan. Revisorn ska ange talen enligt bilaga 1 i sin rapport. 

  Revisorns gransksningsförfarande riktar sig vad gäller omsättningen, lönekostnaderna och övriga oflexibla kostnader (kostnader enligt § 4 punkterna 3 och 4) och förluster till hela koncernen för stödperioden 1.3.-31.5.2021. 

  Till kostnadsstödsansökan ska revisorns rapport med följande innehåll bifogas: 

  omsättning (för jämförelse- och stödperioden) 

  • revisorn jämför för respektive bolag omsättningen i bilaga 1 med den till Skatteförvaltningen enligt moms-deklarationerna angivna omsättningen. 
  • om moms-deklarationerna inte överensstämmer med bolagens omsättning, frågar revisorn den som fyllt i ansökningen om orsakerna till korrigeringen av omsättningen (t.ex momsfri omsättning, försäljning av anläggningstillgångar, periodisering) och konstaterar korrigeringarnas ändamålsenlighet på basen av gjord förfrågan. 

  förlust (för stödperioden) 

  • revisorn konstaterar att i bilaga 1 angiven koncern/bolagsförlust för stödperioden 1.3.-31.5.2021 överensstämmer med upprättat mellanbokslut.  

  lönekostnader (för stödperioden) 

  • revisorn stämmer av att lönekostnaderna för stödperioden 1.3.-31.5.2021 i bilaga 1 överensstämmer med uppgifterna i inkomstregistret.  
  • om uppgifterna enligt inkomstregistret inte överensstämmer med lönekostnaderna, frågar revisorn den som fyllt i ansökan om korrigeringen och konstaterar korrigeringarnas ändamålsenlighet på basen av gjord förfrågan. Korrigeringarna kan bl.a. bestå av periodiseringar av semesterlöner eller resultatpremieringar och periodisering av semesterpenning och semesterersättningar.  
  • revisorn granskar att lönebikostnaderna i bilaga 1 är angivna i enlighet med § 4 punkt 3 som 20 % av lönebikostnaderna. 

   

  övriga kostnader (för stödperioden) 

  • revisorn granskar att i bilaga 1 redovisade kostnader enligt § 4 punkt 4 är under stödperioden 1.3.-31.5.2021 och enligt prestationsprincipen uppstådda kostnader. 
  • revisorns granskning omfattar 5 % av de i bilaga 1  beräknade oflexibla kostnaderna för affärsverksamheten. 

  för stödperioden erhållna försäkringsersättningar 

  • revisorn frågar den som fyllt i ansökan om de fått försäkringsersättningar som riktar sig till stödperiodens 1.3.-31.5.2021 kostnader.  
  • revisorn rapporterar status för detta. 

  annat statligt stöd som riktar sig till samma kostnader 

  • revisorn frågar den som fyllt i ansökan om de fått annat statligt stöd som riktar sig till samma kostnader och rapporterar status för detta. 
 • Vilka uppgifter behövs för ansökan om stödet?

  Ansökningsblanketten ska lämnas in till Statskontoret mellan den 17.8.2021 kl 9.00 och den 30.9.2021 kl 16.15.

  Bilagor som krävs till stödansökan:

  Bilaga 1 – Ansökningens uppgiftsblankett

  Bilaga 2 – Revisorns granskningsrapport som ska följa i ansökningens bilaga angivna anvisningar.

  Bilaga 3 – Om företaget hör till en koncern ska företaget lämna in uppgifterna om till koncernen hörande finska dotterbolag (namn, FO-nummer och hemort)  i samband med inlämnandet av ansökningsblanketten.

  Revisorns granskningsrapport ska lämnas in till Statskontoret senast 31.10.2021.

 • Kontrollera den här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Stöd för icke täckta fasta kostnader kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Ersättning för stängning ansöks med fullmakt f “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Ansökan om ersättning för fasta icke täckta kostnader kan fyllas i av person som har namnteckningsrätt i företaget. Utöver det kan
  person, som har registrerats med någon av följande roller i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) fylla i ansökan:
  • verkställande direktör,
  • vice verkställande direktör,
  • enskild näringsidkare,
  • vicevärd eller
  • huvudansvarig vicevärd.

  Person som registrerats med följande roller i föreningsregistret kan företräda föreningen:
  • ordförande eller
  • annan namntecknare som har rätt att ensam att företräda föreningen.

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret  (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

 • Koncern som ansöker om ersättning för fasta icke täckta kostnader lämnar in sitt ansökningsformulär till Statskontoret innan den 30.9 klockan 16.15.

  För att hantera ansökan behöver vi också information om alla finska dotterbolag som hör till koncernen (namn, FO-nummer, hemort), revisors revisionsberättelse och ett separat informationsformulär som innehåller företagets/koncernens omsättning under jämförelseperioden och stödperioden, lön och oflexibla kostnader för stödperioden, förluster för stödperi-oden och annat statligt stöd som erhållits för samma kostnader och försäkringsersättningar beviljade för samma period.

  Du kan skicka in dem senare, dock senast den 31 oktober 2021. Revisorns revisionsberättelse ska följa de bifogade instruktionerna. Information om koncernens dotterbolag kan lämnas in med en fritt formulerad blankett i samband med ansökan.