Hoppa innehåll

Stöd för icke täckta fasta kostnader

Stödet för icke täckta fasta kostnader kunde sökas 30.5.2022-3.6.2022.

 • I regeringens proportion till riksdagen gällande ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd till företag föreslås fortsättning av kostnadsstödslagens 5 d §, stöd för icke täckta fasta kostnader, som primärt är avsedd för medelstora och stora företag. Det största möjliga stödbeloppet skulle vara 6 miljoner euro och den övre koncernspecifika stödgränsen 12 miljoner euro. Den nu föreslagna lagen skulle begränsa de till stödet berättigade företagen således att stödet riktar sig enbart till affärsverksamhet som förhindrats eller begränsats på grund av lagen eller myndighetsbestämmelse.

  Ansökningstiden för kostnadsstödet gällande icke täckta fasta kostnader är ungefär 30.5.–3.6.2022. Bilagorna till ansökan ska lämnas in tillsammans med ansökan senast 3.6.2022. Giltighetstiden för EU:s tillfälliga statsunderstöd löper ut den 30.6.2022 då även kostnadsstödslagens giltighetstid upphör.

   

  Ladda ner ansökan

 • Vad är det frågan om?

  I regeringens proportion till riksdagen gällande ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd till företag föreslås fortsättning av kostnadsstödslagens 5 d §, stöd för icke täckta fasta kostnader, som primärt är avsedd för medelstora och stora företag. Det största möjliga stödbeloppet skulle vara 6 miljoner euro och den övre koncernspecifika stödgränsen 12 miljoner euro. Den nu föreslagna lagen skulle begränsa de till stödet berättigade företagen således att stödet riktar sig enbart till affärsverksamhet som förhindrats eller begränsats på grund av lagen eller myndighetsbestämmelse.

  Ersättning för icke täckta fasta kostnader utbetalas till företag som redan uppnått eller är på väg att uppnå den av EU definierade övre gränsen för coronastöd på 2,3 miljoner euro och som därmed inte kan beviljas mera kostnadsstöd.

 • När kan man ansöka om stöd?

  Ansökningstiden för stödet gällande fasta icke täckta kostnader börjar den 30.5.2022 kl 9.00 och slutade den 3.6.2022 kl 16.15. Stödansökan görs med en papperblankett som lämnas in till Statskontoret. Länken till blanketten öppnas på den här webbsidan när ansökningstiden börjar.

 • För vem är stödet avsett?

  Ersättning för icke täckta fasta kostnader utbetalas till företag som redan uppnått eller är på väg att uppnå den av EU definierade övre gränsen för coronastöd på 2,3 miljoner euro och som därmed inte kan beviljas mera kostnadsstöd.

  Stödperiod är 1.12.2021-28.2.2022.

  Villkoren för stöd:

  • Förutsättning för stödet är att företagets hela omsättning har sjunkit med över 30 % under stödperioden i förhållande till tremånadersperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12.-31.12.2019
  • Ytterligare en förutsättning är att företaget har varit mål för offentligrättsliga restriktionsåtgärder gällande bekämpningen av coronapandemin
  •  Stödets maximigräns är 70 % av stödperiodens förluster, det vill säga summan av den begränsade affärsverksamhetens löne- och övriga kostnader för stödperioden 1.12.2021 – 28.2.2022
  • Stödnivån beräknas på basen av minskningen av den begränsade omsättningen
  • Stödets maximigräns är 6 miljoner euro
  • Från stödet görs avdrag för till företaget för samma kostnader beviljade övriga statliga stöd, såsom ersättning för stängning eller kostnadsstöd 6

 • Hur ansöker man om stöd?

  Stödansökan görs med en pappersblankett som ska lämnas in till Statskontoret under ansökningstiden 30.5.-3.6.2022.

  Om företaget hör till en koncern görs stödansökan alltid på koncernnivå och inte som enskilt företag. Om företaget har ansökt om ersättning för stängning till stora företag, kan det ansöka om kostnadsstöd endast som koncern.

  Företag som ansöker om stöd ska lämna in ansökan och uppgifterna om alla finska dotterbolag (namn, FO-nummer och hemort) till Statskontoret innan den 3.6.2022 kl 16.15.

  Lämna in ansökningen elektroniskt via den krypterade e-posttjänsten:  https://turvaviesti.valtiokonttori.fi 

  Vi rekommenderar att personuppgifter inte skickas med okrypterad e-postförbindelse. Ansökningen kan även skickas med post: Statskontoret, PB 14, 00054 STATSKONTORET 

 • På vilka villkor beviljas stödet?

  Som stöd utbetalas en andel av stödperiodens förluster, det vill säga av kostnaderna som inte kan täckas med intäkterna. Företagets till ersättningen berättigade förluster kan vara högst ett belopp av till stödperioden hörande, enligt kostnadsstödslagen angivna lönekostnader och oflexibla kostnader.

  Stödets andel är en procentuell andel motsvarande omsättningens minskning med avdrag för självrisk på 30 procentenheter .

  Som villkor för stödet gäller att företagets omsättning har minskat med över 30 procent under stödperiodenjämfört med  1.1.-28.2.2019 och1.12.-31.12.2019. Förlusten och omsättningen granskas på koncernnivå om företaget hör till en koncern.

  En revisorsrapport krävs som bilaga till den här stödformen.

 • Hinder för beviljande av stödet

  Hinder för beviljande av stödet granskas alltid för företagsnivå.

  Om något av hindren nedan uppfylls för ens ett av koncernens företag, kan stöd enligt lagen inte beviljas:

  • Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret
  • Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen
  • Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret
  • Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget
  • Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande
  • Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019)
  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2, punkt 18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. aktiebolaget har förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. bolaget har förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. annan än litet- och medelstort företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt c.

   

 • Hur mycket ersättning kan man få?

  Stödet beräknas som en stödintensitetsandel av företagets förluster för stödperioden. Med stödintsensitet menas den faktor som fås från förändringen av företagets omsättning med avdrag för företagets självrisk på 30 %.

  Som stöd ersätts därmed högst 70 % av företagets/koncernens förluster.

  En utomstående revisor ska bekräfta förlusten.

  Stödbeloppet per koncern är högst 6 miljoner euro. Den koncernspecifika övre stödgränsen enligt ramstödprogrammet är 12 miljoner euro.

 • Lämna en återuppringningsförfrågan till expert

  Lämna en återuppringningsförfrågan till coronastödens kundtjänst

  Med den här blanketten kan du skicka en återuppringningsförfrågan till Statskontorets experter på coronastöden

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Ladda ner ansökan

 • Anvisning till revisorer

  Bilagor som fordras till ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader (i det följande kallad kostnadsstödsansökan) är:

  Bilaga 1 – Uppgiftsblanketten för kostnadsstödsansökan
  Bilaga 2 – Uppgifterna om koncernens finska dotterbolag (namn, FO-nummer och hemort) om företaget hör till en koncern.
  Bilaga 3 – Revisorns granskningsrapport

  Det ansökande företagets/koncernens ansvar

  Företaget/koncernen anger följande i uppgiftsblanketten för kostnadsstödsansökan:

  • jämförelse- och stödperiodens omsättning
  • stödperiodens förluster
  • omsättningen för jämförelse- och stödperioden som varit mål för restriktionsåtgärder
  • löne- och övriga kostnader för stödperioden gällande affärsverksamheten som varit mål för restriktionsåtgärder enligt kostnadsstödslagen (336/2022) 4 § punkt 3 och 4
  • för stödperioden erhållna försäkringsersättningar och
  • till samma kostnader riktat annat statligt stöd

  Omsättningen för jämförelse- och stödperioden anges för tidsperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 (jämförelseperioderna) och 1.12.2021-28.2.2022 (stödperiod), enligt de månatliga mervärdesskatte-deklarationer som företaget lämnat in till Skatteförvaltningen. Om företaget har haft sådan omsättning som inte redovisas med mervärdesskattedeklaration ska även uppgifterna om den omsättningen anges i ansökan.

  Företaget/koncernen upprättar resultaträkning för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022 för att stödperiodens förlust ska kunna fastställas

  Upprättande av resultaträkning för hela företaget/koncernen gällande jämförelseperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 är inte nödvändigt, utan en redogörelse av företagets/koncernens omsättning för jämförelseperioden är tillräcklig.

  Samtliga finska bolag inkluderas i koncernens resultaträkning. Uppgifterna om de finska bolagen som hör till koncernen (namn, FO-nummer och hemort) kan lämnas in till Statskontoret med en fritt formulerad blankett i samband med när den egentliga ansökningsblanketten lämnas in (bilaga 2

  För beräkningen av stödnivån ska företaget även göra beräkningar av affärsverksamhetens omsättning som varit mål för restriktionsåtgärder vad gäller jämförelseperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 samt stödperioden 1.12.2021-28.2.2022.

  Eftersom stödperiodens förlust har begränsats till den sammanlagda summan av löne- och övriga kostnader för affärsverksamheten som varit mål för restriktionsåtgärder under stödperioden 1.12.2021-28.2.2022, ska företaget göra uträkningarna även för dessa kostnader

  Om företaget har haft affärsverksamhet som varit mål för restriktionsåtgärder och sådan som inte har varit mål för restriktionsåtgärder, kan omsättningen, lönekostnaderna och övriga kostnader för affärsverksamheten som varit mål för restriktionsåtgärder till exempel redovisas enligt företagets interna uträkning.

  Företaget ska lämna in undertecknad uppgiftsblankett för kostnadsstödsansökan (bilaga 1) till revisorn samt behövliga uträkningar om hur resultaträkningens uppgifter har härletts till blanketten.

  Företaget ska lämna in revisorns granskningsrapport till Statskontoret som bilaga till kostnadsstödsansökan (bilaga 3).

  När stöd beviljats är företaget skyldigt att lämna in ett godkänt bokslut för den räkenskapsperiod som stödet beviljats för, samt av revisorn rapporterade, behövliga uppgifter som har inverkan på stödbeloppet. Därmed skulle företaget vid behov lämna in till exempel uträkningar på hur i ansökan eller i bilagorna angivna uppgifter har härletts från företagets bokföring. Statskontoret kontrollerar det slutliga stödbeloppet på basen av de här uppgifterna och verkställer återkrav vid behov.

  Revisorns ansvar

  Revisorn ska granska kostnadsstödsansökningens uppgiftsblankett (bilaga 1), som företaget/koncernen gjort på basen av resultaträkningen, och som biläggs kostnadsstödsansökan. Revisorn ska ange talen enligt blanketten i sin rapport.

  Revisorns gransksningsförfarande riktar sig till följande tal:

  • hela företagets/koncernens omsättning för såväl jämförelseperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 som stödperioden 1.12.2021-28.2.2022
  • företagets/koncernens omsättning som varit mål för restriktioner för såväl jämförelseperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 som stödperioden 1.12.2021-28.2.2022
  • hela företagets/koncernens förlust för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022
  • löne- och övriga kostnader för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022 gällande affärsverksamheten som varit mål för restriktionsåtgärder enligt kostnadsstödslagen (336/2022) 4 § punkt 3 och 4
  • för stödperioden erhållna försäkringsersättningar och
  • till samma kostnader riktat annat statligt stöd

  Till kostnadsstödsansökan ska revisorns rapport med följande innehåll bifogas:

  hela omsättning (för jämförelse- och stödperioden)

  • revisorn jämför företagets/koncernens omsättning som angetts i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett med den till Skatteförvaltningen enligt moms-deklarationerna angivna omsättningen för respektive bolag
  • om moms-deklarationerna inte överensstämmer med företagets/koncernens omsättning, frågar revisorn den som fyllt i ansökningen om orsakerna till korrigeringen av omsättningen (t.ex momsfri omsättning, försäljning av anläggningstillgångar, periodisering) och konstaterar korrigeringarnas ändamålsenlighet på basen av gjord förfrågan.

  Affärsverksamhetens omsättning som varit mål för restriktionsåtgärder (jämförelse- och stödperioden)

  • revisorn konstaterar att den i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett angivna affärsverksamhetens omsättning för såväl jämförelseperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 som för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022
  • revisorn konstaterar att den i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett angivna affärsverksamhetens omsättning för såväl jämförelseperioderna 1.1.-28.2.2019 och 1.12-31.12.2019 som för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022 och som varit mål för restriktionsåtgärder överensstämmer med företagets/koncernens uträkning med vilken man redogjort för omfattningen av affärsverksamhetens omsättning som varit mål för restriktionsåtgärderna.

  Förlust (för stödperioden)

  • revisorn konstaterar att i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett angiven företags/koncernförlust för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022 överensstämmer med upprättad resultaträkning önekostnader (för stödperioden)
  • revisorn stämmer av att lönekostnaderna för stödperioden 1.12.2021-28.2.2022 angivna i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett överensstämmer med uppgifterna i inkomstregistret.
  • om uppgifterna enligt inkomstregistret inte överensstämmer med lönekostnaderna, frågar revisorn den som fyllt i ansökan om korrigeringen och konstaterar korrigeringarnas ändamålsenlighet på basen av gjord förfrågan. Korrigeringarna kan bl.a. bestå av periodiseringar av semesterlöner eller resultatpremieringar och periodisering av semesterpenning och semesterersättningar
  • revisorn granskar att lönebikostnaderna i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett är angivna i enlighet med 4 § punkt 3 som 20 % av lönebikostnaderna.

  övriga kostnader (för stödperioden)

  • revisorn granskar att i kostnadsstödsansökans uppgiftsblankett redovisade kostnader för affärsverksamheten som varit mål för restriktioner enligt 4 § punkt 4 under stödperioden 1.12.2021-28.2.2022 är enligt prestationsprincipen uppstådda kostnader.
  • revisorns granskning omfattar 5 % av de i ansökan angivna oflexibla kostnaderna för affärsverksamheten som varit mål för restriktioner.

  för stödperioden erhållna försäkringsersättningar

  • revisorn frågar den som fyllt i ansökan om de fått försäkringsersättningar som riktar sig till stödperiodens 1.12.2021-28.2.2022 kostnader.
  • revisorn rapporterar status för detta.

  annat statligt stöd som riktar sig till samma kostnader

  •  revisorn frågar den som fyllt i ansökan om de fått annat statligt stöd som riktar sig till samma kostnader., såsom enligt kostnadsstödslagen beviljat statligt stöd, eller stöd beviljat av undervisnings- och kulturministeriet och rapporterar status för detta
 • Vilka uppgifter behövs för ansökan om stödet?

  Ansökningsblanketten ska lämnas in till Statskontoret mellan den 30.5. kl 9.00 och den 3.6.2022 kl 16.15.

  Bilagor som krävs till stödansökan:

  Bilaga 1 – Ansökningens uppgiftsblankett

  Bilaga 2 – Revisorns granskningsrapport som ska följa i ansökningens bilaga angivna anvisningar.

  Bilaga 3 – Om företaget hör till en koncern ska företaget lämna in uppgifterna om till koncernen hörande finska dotterbolag (namn, FO-nummer och hemort)  i samband med inlämnandet av ansökningsblanketten.

 • Kontrollera den här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Stöd för icke täckta fasta kostnader kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Ersättning för stängning ansöks med fullmakt f “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Ansökan om ersättning för fasta icke täckta kostnader kan fyllas i av person som har namnteckningsrätt i företaget. Utöver det kan
  person, som har registrerats med någon av följande roller i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) fylla i ansökan:
  • verkställande direktör,
  • vice verkställande direktör,
  • enskild näringsidkare,
  • vicevärd eller
  • huvudansvarig vicevärd.

  Person som registrerats med följande roller i föreningsregistret kan företräda föreningen:
  • ordförande eller
  • annan namntecknare som har rätt att ensam att företräda föreningen.

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret  (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >