Hyppää sisältöön

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Tuen hakuaika päättyi 30.9.2021. Uusi tuki on valmistelussa.

 • Hakuaika päättyi 30.9. klo 16.15.

  Hallitus on tehnyt esityksen uudesta tuesta kattamattomille kiinteille kustannuksille. Esitys on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä, ja sen etenemisestä tiedottaa työ- ja elinkeinoministeriö >. Tietoa tuesta ja sen hakuaikataulusta päivitetään lain vahvistuessa tuen uudelle verkkosivulle.

 • Mistä on kyse?

  Uuden EU:n valtiontukiohjelman ansiosta on mahdollista myöntää niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa. 

  Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan tukea aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä.  Jos konserni on hakenut suurten yritysten sulkemiskorvausta, se voi hakea kustannustukea vain konsernina.

  Tuen hakuaika alkaa 17.8. klo 9.00 ja päättyy 30.9. klo 16.15. Tukikausi on 1.3.-31.5.2021.

   

 • Milloin tukea voi hakea?

  Kiinteiden kattamattomien kustannusten tuen hakuaika alkaa 17.8. kello 9.00. Hakuaika päättyy 30.9. kello 16.15. Tukea haetaan paperilomakkeella, joka toimitetaan Valtiokonttorille. Linkki lomakkeeseen lisätään tälle sivulle hakuajan alettua.

  Hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajaraportti voidaan toimittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään 31.10. Klo 16.15 mennessä. 

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin on tarkoitettu yrityksille ja konserneille, joille on 1.3. – 31.5.2021 välisenä aikana syntynyt sellaisia kiinteitä kustannuksia, joita ei ole pystytty kattamaan yrityksen tuloilla.

  Tuki edellyttää, että yrityksen/konsernin liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia 1.3. – 31.5.2021 välisenä aikana, verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019, yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuukausittaisten arvonlisäveroilmoitusten mukaisesti.

  Jos yritys kuuluu konserniin, hakijana on konserni. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen mukainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä 10 miljoonaa euroa ylity.

  Tukea ei voida maksaa luotto- tai rahoituslaitoksille eikä alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Nämä toimialat eivät voi saada tukea edes erityisen painavista syistä.

 • Miten tukea haetaan?

  Tukea haetaan paperilomakkeella, joka on toimitettava Valtiokonttorille hakuaikana 17.8.-30.9.2021. 

  Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan tukea aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä. Jos konserni on hakenut suurten yritysten sulkemiskorvausta, se voi hakea kustannustukea vain konsernina.

  Tukea hakeva konserni toimittaa hakemuslomakkeen ja tiedot kaikista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus, kotipaikka) Valtiokonttoriin 30.9. klo 16.15 mennessä. 

  Liitteeksi tarvittava tilintarkastajan raportti sekä lisätietolomake, josta käyvät ilmi tiedot vertailu- ja tukikauden liikevaihdosta, tukikauden palkka- ja joustamattomista liiketoiminnan kuluista, tukikauden palkkakulujen sivukuluista, tukikauden tappioista sekä muista samoihin kustannuksiin saaduista valtiontuista ja samalle ajalle myönnetyistä vakuutuskorvauksia, on toimitettava 31.10.2021 klo 16.15 mennessä. 

  Tilintarkastajaraportin ohjeistus tulee hakemuslomakkeen liitteenä ja löytyy myös verkkosivultamme. 

  Tilintarkastajaraportin ohjeistus tulee hakemuslomakkeen liitteenä ja löytyy myös verkkosivultamme.

  Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi.
  Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta.
  Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI

 • Mitkä ovat ehdot tuen saamiseksi?

  Tukena maksetaan osuus tukikauden tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä tuloilla kattamaan. Korvaukseen oikeuttavat tukikauden tappiot voivat olla enintään yrityksen tukikauteen kohdistuvien kustannustukilain mukaisten palkkakulujen ja muiden joustamattomien kulujen määrä.

  Tuen osuus on liikevaihdon laskua vastaava prosenttiosuus, josta vähennetään 30 prosenttiyksikön omavastuu.

  Tuen ehtona on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkastellaan konsernitasolla.

  Tähän tukimuotoon vaaditaan liitteeksi tilintarkastajan raportti. 

 • Tuen myöntämisen esteet

  Tuen myöntämisen esteitä tarkastellaan aina yritystasolla. 

  Mikäli jokin alla mainituista esteistä täyttyy konsernin yhdenkin yrityksen kohdalla, tukea ei lain mukaan myönnetä: 

  • Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. 
  • Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. 
  • Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja. 
  • Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja 
  • Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista. 
  • Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). 
  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa: 

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  1. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),
  2. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),
  3. yritys onyleistäytäntöönpanomenettelynkohteena, 
  4. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,
  5. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

  Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa. 

 • Kuinka paljon korvausta voi saada?

  Tuki lasketaan tuki-intensiteetin mukaisena osuutena yrityksen tukikauden tappiosta. Tuki-intensiteetti tarkoittaa yrityksen liikevaihdon muutoksesta saatavaa kerrointa, josta on vähennetty yrityksen omavastuu 30 % 

  Tukena korvataan siten enintään 70 % yrityksen/konsernin tappiosta 

  Ulkopuolisen tilintarkastajan tulee varmistaa tappio. 

  Tukisumma konsernia kohti on korkeintaan miljoona euroa. Konsernikohtainen puitetukiohjelman mukainen tukikatto on 10 miljoonaa euroa. 

  Tuki-intensiteetin laskeminen

  Tuki-intensiteetti lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen (SA.63205) mukainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 10 000 000 euroa, ylity 

  Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuesta vähennetään tukikaudelle kohdistuvat vakuutuskorvaukset ja muut samoihin kustannuksiin saadut valtiontuet. 

  Jos yritys/konserni saa vakuutuskorvauksia tai muita samoihin kustannuksiin kohdistuvia valtiontukia tukipäätöksen jälkeen, on yrityksellä velvollisuus ilmoittaa myös näistä korvauksista Valtionkonttorille. Valtiokonttorilla on valtionavustuslain mukainen velvollisuus takaisinperintään 

  Yritys/konserni ei voi hakea sekä kustannustukea että kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea, sillä ne kohdistuvat saman ajanjakson kustannuksiin 

   

 • Jätä soittopyyntö asiantuntijalle

  Jätä soittopyyntö koronatukien asiakaspalveluun

  Tällä lomakkeella voit lähettää Valtiokonttorin koronatukien asiantuntijalle soittopyynnön.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Ohje tilintarkastajalle

  Pohjautuen lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (609/2021 5 d §)

  Tarkastustoimeksianto suoritetaan Kansainvälisen liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 ”toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta” mukaisesti.

  Keskisuurten ja suurten yritysten kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen hakuaika on 17.8.–30.9.2021. Hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajan raportti voidaan toimittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään 31.10.2021.

  Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen hakemukseen (jäljempänä kustannustukihakemukseen) vaadittavat liitteet ovat:
  Liite 1 – Kustannustukihakemuksen tietolomake
  Liite 2 – Tilintarkastajan tarkastusraportti
  Liite 3 – Jos yritys kuuluu konserniin, tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä
  (nimi, y-tunnus ja kotipaikka)

  Tukea hakevan yrityksen/konsernin vastuut

  Yritys/konserni ilmoittaa liitteessä 1 tiedot vertailu- ja tukikauden liikevaihdosta, tukikauden tappioista ja kustannustukilain (609/2021) 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista tukikauden palkka- ja muista kustannuksista, tukikaudella saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta. Vertailu- ja tukikauden liikevaihdot ilmoitetaan ajalta 1.3.-31.5.2019 (vertailukausi) ja 1.3.-31.5.2021 (tukikausi), yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuukausittaisten arvonlisäveroilmoitusten mukaisesti.

  Yritys/konserni laatii konsernin/yhtiön välitilinpäätöksen tukikaudelta 1.3.-31.5.2021 (5 d §).

  Vertailukauden 1.3.-31.5.2019 osalta kokonaisen konsernin/yhtiön välitilinpäätöksen laatiminen ei ole välttämätöntä, riittää että selvitetään konsernin/yhtiön liikevaihto.
  Konsernin välitilinpäätökseen yhdistetään kaikki konsernin suomalaiset yhtiöt. Tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista yhtiöistä (nimi, y-tunnus, ja kotipaikka) voi toimittaa Valtiokonttorille vapaamuotoisella lomakkeella varsinaisen hakemuslomakkeen toimittamisen yhteydessä (liite 3).

  Yrityksen on toimitettava tilintarkastajalle allekirjoitettu liite 1 sekä laskelmat siitä, kuinka välitilinpäätöksen mukaiset tiedot on johdettu liitteelle 1.

  Tilintarkastajan vastuut

  Tilintarkastajan tarkastuksen kohteena on asiakkaan konsernin välitilinpäätöksen pohjalta laatima liite 1, joka liitetään kustannustukihakemukseen. Tilintarkastajan pitää mainita liitteen 1 mukaiset luvut raportillaan.

  Tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet kohdistuvat liikevaihdon, palkkakulujen ja muiden joustamattomien kulujen (4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaiset kulut) ja tappioiden osalta koko konserniin tukikaudelta 1.3.-31.5.2021.

  Kustannustukihakemukseen on liitettävä tilintarkastajan tarkastusraportti seuraavista asioista:

  Liikevaihto (vertailu- ja tukikaudelta)
  • tilintarkastaja vertaa liitteen 1 mukaista liikevaihtoa Verohallinnolle annettuihin alv-ilmoituksiin kunkin yhtiön osalta
  • mikäli alv-ilmoitukset eivät täsmää yhtiöiden liikevaihtoon, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta perusteita liikevaihdon oikaisuista (esim. veroton liikevaihto, käyttöomaisuusmyynti, jaksotukset) ja toteaa haastattelun perusteella oikaisujen asianmukaisuuden
  Tappio (tukikaudelta)
  • tilintarkastaja toteaa, että liitteellä 1 ilmoitettu konsernin/yhtiön tappio tukikaudelta 1.3.-31.5.2021 täsmää laadittuun välitilinpäätökseen
  Palkkakulut (tukikaudelta)
  • tilintarkastaja täsmäyttää liitteen 1 palkkakulut tukikauden 1.3.-31.5.2021 tulorekisteri-ilmoituksiin
  • mikäli tulorekisteri-ilmoitukset eivät täsmää palkkakuluihin, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta oikaisusta ja toteaa oikaisujen asianmukaisuuden haastattelun perusteella. Oikaisuja voivat olla mm. lomapalkkojen tai tulospalkkioiden jaksotukset ja lomarahat ja lomakorvaukset.
  • tilintarkastaja tarkastaa, että liitteen 1 mukaiset sivukulut ovat 4 § 3 kohdassa määritellyllä tavalla 20 % palkkakuluista
  Muut kulut (tukikaudelta)
  • tilintarkastaja tarkastaa, että liitteellä 1 esitetyt 4 § 4 kohdan mukaiset kustannukset ovat tukikaudella 1.3.-31.5.2021 suoriteperusteisesti syntyneitä
  • tilintarkastajan tarkastus kattaa 5 % liitteen 1 mukaisista joustamattomista liiketoiminnan kuluista
  Tukikaudella saadut vakuutuskorvaukset
  • tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut vakuutuskorvauksia kohdistuen tukikauden 1.3.-31.5.2021 kuluihin
  • tilintarkastaja raportoi asian tilan
  samoihin kustannuksiin kohdistuva muu valtion tuki
  • tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut samoihin kustannuksiin kohdistuvaa muuta valtion tukea, ja raportoi asian tilan

   

   

 • Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

  Hakemus on jätettävä Valtiokonttoriin 17.8.2021 klo 9.00 ja 30.9.2021 klo 16.15 välisenä aikana. 

  Tukihakemukseen vaadittavat liitteet ovat:

  Liite 1 – Hakemuksen tietolomake

  Liite 2 – Tilintarkastajan tarkastusraportti, jonka tulee noudattaa hakemuksen liitteenä olevaa ohjeistusta.

  Liite 3 – Jos yritys kuuluu konserniin, yritys toimittaa tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä varsinaisen hakemuslomakkeen yhteydessä (nimi, y-tunnus ja kotipaikka)

  Tilintarkastajan tarkastusraportti voidaan toimittaa Valtiokonttorille viimeistään 31.10.2021.

 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnusKatso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Tuki kattamattoiin kiinteisiin kustannuksiin voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Sulkemiskorvausta haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Tukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen
  voi täyttää henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ):
  • toimitusjohtaja (TJ),
  • toimitusjohtajan sijainen (TJS),
  • elinkeinonharjoittaja (ELI),
  • isännöitsijä (IS) tai
  • päävastuullinen isännöitsijä (PIS).

  Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty yhdistysrekisteriin rooliksi
  • puheenjohtaja (PJ) tai muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin.

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Sulkemiskorvaushakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja >

  Valtuuden myöntäminen hakemuksella

  Sellaisten yritysten, jotka eivät voi käyttää sähköistä valtuutusta, tulee hakea valtuutus virkamiesvaltuutuksella.

  Yrityksen kannattaa huomioida, että hakemuksella valtuuttamisen käsittelyaika voi olla pitkä. Ruuhkaisina aikoina käsittelyaika voi olla 2-3 viikkoa. Puutteellisen hakemuksen käsittely kestää pidempään, joten huolehdi siis siitä, että hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja hakemus on allekirjoitettu.

  Esimerkkejä tilanteista, joissa sähköisen valtuutuksen käyttäminen ei ole mahdollista, ja yrityksen on käytettävä hakemuksella valtuutusta:

  • Yritys tai yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiöt)
  • Nimenkirjoitusoikeudellinen ei voi tunnistautua valtuutus-palveluun

  Lisätietoa > 

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  organisaatiopalvelut@dvv.fi
  Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00
  Lisätietoja >

 • Yhdistysten ja säätiöiden hakemukset

  Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen puheenjohtaja voi täyttää hakemuksen yhdistyksen puolesta. Hakemuksen lisäksi yhdistyksen on lähetettävä lisätietoilmoituksella todisteet, joista ilmenee että puheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin tai valtuutus nimenkirjoitusoikeudellisilta hakemuksen lähettämiseen (yhdistysrekisteriote/säännöt/pöytäkirjanote/valtakirja).