Hoppa innehåll

Offren för dataintrånget i Vastaamo

 • Statskontoret betalar ut ersättning till brottsoffer enligt brottsskadelagen. Ersättning kan betalas för personskada och lidande som orsakats av brottet, och kan skilja sig från vad gärningsmannen har dömts att betala.

  Innan du kan begära ersättning som brottsoffer måste du anmäla brottet till polisen. När ärendet har gått till domstol måste du kräva ersättning från gärningsmannen. Först därefter kan du ansöka om ersättning från Statskontoret. Statskontoret kan inleda ersättningsförfarandet efter att brottmålet och skadeståndet har behandlats av domstolen.

 • Vad handlar den om?

  Statskontoret betalar ut ersättning till brottsoffer enligt brottsskadelagen. Ersättning kan betalas för personskada och lidande som orsakats av brottet, och kan skilja sig från vad gärningsmannen har dömts att betala.

  Innan du kan begära ersättning som brottsoffer måste du anmäla brottet till polisen. När ärendet har gått till domstol måste du kräva ersättning från gärningsmannen. Först därefter kan du ansöka om ersättning från Statskontoret. Statskontoret kan inleda ersättningsförfarandet efter att brottmålet och skadeståndet har behandlats av domstolen.

 • Vad ersätts?

  Ersättning kan till exempel beviljas för:

  • lidande
  • tillfällig men
  • inkomstbortfall
  • rättegångskostnader
  • andra kostnader som den sökande ådragit sig till följd av brottet (t.ex. rättegångskostnader).

  Ersättning för lidande kan utdömas för utpressning och försök till utpressning. Enligt brottsskadelagen kan inget ersättning utdömas för dataintrång och spridning av integritetskränkande uppgifter.

  Ekonomisk skada (t.ex. kostnader för att ansöka om kreditförbud, kryptering av personuppgifter eller förnyelse av betal- och kreditkort) ersätts inte.

 • Vem kan ansöka om ersättning?

  Du kan ansöka om brottsskadeersättning från Statskontoret om

  • du har anmält ett brott
  • du har lämnat en redogörelse till polisen
  • du har krävt ersättning av gärningsmannen.

  Det är också möjligt att ansöka om ersättning i vissa speciella situationer.

 • Hur mycket ersättning kan du få?

  I princip bestäms ersättningsbeloppet enligt de kriterier som anges i brottsskadelagen och skadeståndslagen. Skyddet för ersättning enligt brottsskadelagen är dock mer begränsat än rätten till ersättning enligt skadeståndslagen.

  Enligt brottsskadelagen kan ersättning för lidande utdömas för allvarliga brott mot liv och hälsa, såsom försök till mord, försök till dråp eller grov misshandel. Därutöver kan enligt brottsskadelagen ersättning utgå till en person vars frihet har kränkts genom ett brott, till exempel genom utpressning eller försök till utpressning.

  Brottsskadelagen innehåller maximibelopp för ersättningen och för brott som begåtts mellan 1.1.2018 och 31.12.2023 kan ersättning betalas upp till högst 3 600 euro. I enlighet med etablerad ersättningspraxis använder sig Statskontoret av rekommendationer från delegationen för personskadeärenden när ersättningen fastställs.

  För den ersättning som beviljas av Statskontoret görs alltid ett lagstadgat grundavdrag på 220 euro.

  Inverkan av domstolens beslut på ersättningen

  Statskontoret kan avvika från ett domstolsbeslut eller ett förlikningsavtal som godkänts av domstolen. Avvikelser från de krav som grundar sig på domstolens beslut kan göras i synnerhet när

  • fordringarna inte har prövats av domstolen
  • en ensidig dom har meddelats i fråga om ersättning, eller
  • de har varit föremål för ett avtal som godkänts av domstol och ersättningen avviker från brottsskadelagen eller från etablerad allmän praxis på ersättningsområdet.

  Ersättning betalas i enlighet med brottsskadelagen och etablerad ersättningspraxis. Brottsskadelagen begränsar ersättningsbeloppet och grunderna för beviljande av ersättning. När Statskontoret fattar beslut om ersättning beaktar man de maximibelopp som anges i brottsskadelagen och rekommendationerna från delegationen för personskadeärenden.

  Exempel på ersättning för lidande till den som utsatts för utpressningsförsök

  För brott som begåtts mellan 1.1.2018 och 31.12.2023 är det högsta beloppet för ersättning för lidande enligt lagen 3 600 euro. För utpressning och försök till utpressning är det högsta beloppet för ersättning enligt rekommendationerna från den rådgivande nämnden för personskador 500-2 000 euro (heva 1.13).

  Ersättning för lidande kan inte utdömas för dataintrång och spridning av information om privatlivet.

  Brottsoffret kan kräva ersättning från gärningsmannen i den utsträckning som Statskontoret inte har ersatt dem. Ersättning kan krävas genom verkställighet.

 • Hur ansöker jag om ersättning?

  Vi kommer att ge ytterligare anvisningar om hur man ansöker om ersättning under maj 2024. Vi rekommenderar att du inväntar ytterligare anvisningar och agerar därefter. Detta hjälper oss att säkerställa att ansökningarna behandlas smidigt och utan onödiga förseningar.

 • Bilagor som krävs med ansökan

  För din ansökan behöver du följande bilagor

  • En öppen fullmakt om du företräds av en annan person än en offentlig försvarare eller en advokat
  • En individuell fullmakt om du vill att den ersättning du har rätt till ska betalas ut till någon annan än dig själv
  • En kopia av den fällande domen i brottmål som meddelats av domstolen. Om målet inte har prövats av domstol, en kopia av ett brev från åklagaren, en polisutredningsrapport, en förundersökningsprotokoll eller någon annan polisrapport som visar att du har varit delaktig i ett visst brott.
  • Om ersättningen grundar sig på en förlikning, bifoga förlikningsavtalet och tingsrättens fastställelsedom eller förlikningsavtalet som fastställts av kommunens medlingsbyrå.
  • Om ersättningen grundar sig på en dom om skadestånd ska tingsrättens dom om skadestånd bifogas ansökan.
  • Om ersättningen grundar sig på en utsaga som du har lämnat till polisen under förundersökningen, bifoga den utsaga som du har lämnat till polisen.
  • Eventuella beslut och utlåtanden från försäkringsbolaget, FPA och andra instanser om den ersättning som erhållits
  • Om du ansöker om ersättning för inkomstbortfall, bifoga ett läkarintyg över arbetsoförmåga med närvaroanteckningar, en kopia av beslutet om sjukdagpenning samt ett intyg över den lön som arbetsgivaren betalat och beloppet av inkomstbortfallet.
  • Om du ansöker om ersättning för tillfälligt psykiskt men ska du bifoga läkarintyg, läkarutlåtande och eventuella terapirapporter, såsom terapirapport och feedback.
  • Om du ansöker om ersättning för sjukvårdskostnader på mer än 10 euro måste du bifoga kvitton för dessa kostnader.
  • Om du ansöker om ersättning för advokatkostnader ska du bifoga en räkning för advokatarvode och eventuella beslut från försäkringsbolaget eller rättshjälpen
  • Om du begär mer än 20 euro i ersättning för rättegångskostnader måste du lämna in en redogörelse för beloppet och kvitton på kostnaderna.
  • Om du begär ersättning för ansökningskostnader ska du bifoga fakturan från den juridiska rådgivaren och en redogörelse för den rättshjälp som beviljats eller förordnats.
 • När den ersättningssökande är minderårig

  Om ersättningssökanden är minderårig betalas ersättningen till den minderårigas eget konto, om ersättningen överstiger 1000 euro.

  Statskontoret är skyldigt att underrätta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om det ersättningsbelopp som betalats till den minderåriga och som överstiger 1000 euro. Enligt anvisningarna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får barnets förmyndare och vårdnadshavare inte blanda en minderårigs tillgångar med någon annans tillgångar.

  Tillgångar som tillhör en minderårig under 18 år tillhör honom eller henne själv, men den minderårigas förmyndare är vanligen den förmyndare som sköter den minderårigas ekonomiska angelägenheter. Också någon annan än den minderårigas intressebevakare kan vara intressebevakare om intressebevakaren inte kan bevaka den minderårigas intressen. När beloppet av den ersättning som ska betalas till den omyndige överstiger 20 000 euro, antecknar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beloppet i registret över förmynderskapsärenden och börjar övervaka förvaltningen av den omyndiges tillgångar.

  • Om ersättningen till den omyndige uppgår till 1 000 euro eller mer, ska ansökan åtföljas av en begäran om barnets personliga kontonummer.
  • Ansökan måste åtföljas av ett dokument, till exempel en kopia eller en skärmdump av barnets konto, som gör det möjligt att identifiera kontoinnehavaren.
  • Vid behov kan man få råd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, till exempel om hur man skapar ett spärrat konto för en minderårig.
 • Användbara länkar

  Brottsskadelag 1204/2005
  Skadeståndslag 412/1974

  Brottsofferjouren
  tel. 116 006
  RIKUchat

  Brottsofferjouren (RIKU) förbättrar ställningen för brottsoffer, deras anhöriga och vittnen i brottmål, bland annat genom att erbjuda stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel. RIKU är tillgängligt via telefon, online och ansikte mot ansikte. RIKU ger praktiska råd och känslomässigt stöd till brottsoffer och brottsförsökspersoner, deras anhöriga och vittnen i brottmål.

 • Kundtjänst

  Om du har frågor om brottsskadeersättning finns vår kundtjänst tillgänglig för att hjälpa dig.

  • tel. 0295 50 3540, måndag till fredag kl. 9-12
  • per e-post på vastaamo.rikosvahingot(at)valtiokonttori.fi

  Obs! Kundtjänsten via e-post är endast avsedd för rådgivning. Vänligen skicka inte information som innehåller känsliga uppgifter (t.ex. medicinska rapporter) via e-post.