Hoppa innehåll

Evenemangsgaranti

 • Den elektroniska ansökan om ersättning var öppen från 15 september till 7 december.

  Det är bra för evenemangsarrangören att göra anmälan om inställt evenemang eller att det ordnats i mindre omfattning i god tid och senast den 30.11, eftersom registreringen av anmälan till e-tjänsten tar cirka 3-4 vardagar.

  Observera att ett evenemang anses i princip inte som inställt eller ordnat i mindre omfattning enligt lag eller myndighetsbestämmelse, om användningen av coronapasset skulle ha gjort det möjligt att ordna evenemanget så att säga utan begränsningar.

  Företaget kan ansöka om ersättning från evenemangsgarantin om följande villkor uppfylls:

  1. Företaget är huvudarrangör eller på förhand i ansökan angiven underleverantör för evenemanget som har beviljats evenemangsgaranti. Kontrollera evenemang och företag som är anslutna till evenemangsgarantin: Statistik: Evenemangsgaranti – Valtiokonttori
  2. Evenemanget har ställts in eller ordnats i betydligt mindre omfattning enligt lag eller myndighetsbestämmelse och evenemangsarrangören har meddelat om saken till Statskontoret. Anmälan om evenemang som ställs in eller ordnas i mindre omfattning
  3. Det har uppstått kostnader för planering och organisering av evenemanget som företaget inte fått betalning för.

  Notera, att ersättningar på basen av evenemangsgarantin kan endast beviljas för uppstådda kostnader som orsakats av organiseringen av evenemanget. Exempelvis till ett inställt evenemang relaterade intäktsförluster ersätts därmed inte.

 • Ersättningsbara kostnader

  Evenemangets huvudarrangör och underleverantörer kan ansöka om ersättning för kostnader som gäller planering och organisering av evenemanget. Underleverantörerna kan endast ansöka om ersättning för kostnader som de inte fått någon betalning för. Om evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning enligt lag eller myndighetsbestämmelse, ersätter evenemangsgarantin 85 procent av de uppstådda kostnader som angetts i garantibeslutet.

  Evenemangets huvudarrangör och underleverantörerna gör var och en sin egen ersättningsansökan. Företaget kan bara skicka in en ansökan per evenemang.

  Om evenemanget har ordnats i mindre omfattning, dras intäkterna från evenemanget av från huvudarrangörens kostnader. Statskontoret är i kontakt med den sökande gällande redogörelsen för evenemangets intäkter och förluster.

   

 • Förberedelser inför ansökan

  Försäkra dig om att du har de uppgifter som behövs för att fylla i ansökningen.

  Du behöver åtminstone:

  • Företagets grunduppgifter och uppgifterna om omsättningen för år 2019
  • Grunduppgiferna om evenemanget
  • Kostnadskalkyl för evenemanget
  • Uppgiferna om underleverantörerna för evenemanget (FO-nummer, namn och roll i evenemanget) och deras kostnader

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen.

  Det går inte att bifoga bilagor till ansökningen. Statkontoret kan dock be företaget skicka bilagor separat.

 • Vilken inverkan har redan beviljade stöd?

  Evenemangsgaranti kan sökas fast företaget skulle ha fått andra direkta stöd för att lindra verkningarna av coronapandemin. De stöd som företaget fått kontrolleras i samband med ersättningsansökan. Ansökan om ersättning börjar 15.9.

  Från ersättningen görs för varje företag avdrag för möjliga försäkringsersättningar som ersätter uppstådda kostnader för inställt evenemang. Avdrag från ersättningen görs även gällande understöd för samma evenemang som erhållits från Utbildnings- och kulturministeriet (UKM).

  Evenemangsgarantin ingår i Europeiska Unionens (EU) ramstödprogram. Maximigränsen för statligt understöd enligt programmet är 1 800 000 € per företag eller företagskoncern om företaget hör till en koncern.

  Hur redan beviljade stöd inverkar

 • Hinder för betalning av ersättning enligt evenemangsgarantin

  Ersättning enligt evenemangsgarantin beviljas enligt lag inte i följande situationer:

  1. Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret.
  2. Företaget har försummat sin redovisningsskyldighet för beskattningen.
  3. Företaget har skatteskulder införda i skatteskuldsregistret.
  4. Utsökningen kräver företaget på obetalade skatter.
  5. Företagets huvudbransch är inom primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbruksnäringen.
  6. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstolen gällande konkursförfarande.
  7. Små- eller mikroföretag har varit i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019) och företaget är i samband med att stöd ska beviljas i företagssanering eller har fått undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.
  8. Medelstort eller stort förerag har varit i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019)

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2.18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. det är fråga om ett bolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. övriga än små- och medelstora företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt c.

 • Information om evenemangsgarantin (Ansökan har upphört 31.8.21)

  Obs! Ansökan om evenemangsgaranti har upphört 31.8.21!

  Evenemangsgarantin är en på förhand överenskommen betalningsförbindelse som beviljas evenemangsarrangören för de kostnader som uppgetts. Observera att garanti kan inte beviljas till evenemang som börjat eller ställts in innan garantiansökan gjorts. Garanti kan sökas för evenemang som ordnas till och med 7.12.21. Om evenemanget ställs in eller omfattningen av den begränsas enligt lag eller med myndighetsbestämmelse, betalas ersättning för uppstådda kostnader.

  Ansökan om evenemangsgaranti görs i två delar. Först ansöker man om betalningsförbindelse på förhand det vill säga evenemangsgaranti, som beviljas evenemangsarrangören. I den andra fasen kan ersättning sökas för de kostnader som uppstått för evenemangets organisering om evenemanget ställs in eller genomförs i betydligt mindre skala.

  Evenemangsgarantin gäller för etablerade evenemangsarrangörer och evenemang öppna för allmän publik där man följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) samt utbildnings- och kulturministeriets (UKM) godkända principer för ansvarsfull organisering av evenemang i rådande coronasituation. Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (minedu.fi)

  Kontrollera gällande publikbegränsningar för din region på Regionförvaltningsverkets webbsida: Vanliga frågor om coronaviruset

   

  Evenemangsgarantin gäller etablerade evenemangsarrangörer och evenemang, där man följer undervisnings- och kulturministeriets godkända principer för ansvarsfullt organiserade evenemang i coronasituationen.

  Evenemangsgarantin gäller etablerade, professionella evenemangsarrangörer som ordnar evenemang för minst 200 personer. Med professionell evenemangsarrangör menas bland annat att evenemangsarrangören har anställd personal för organiseringen av evenemanget.

  Etablerade evenemang är till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar som inte ordnas som en del av regelbunden årlig verksamhet.

  Till professionell verksamhet räknas till exempel inte hobbyverksamhet eller av föreningar ordnade mindre evenemang som pengainsamlingar. Evenemangsgaranti gäller inte för verksamhet som ordnas för hela året, såsom årliga uppträdanden, konserter och teaterverksamhet eller idrottsevenemang på serienivå.

 • Kundtjänstens kontaktuppgifter

  Kundtjänsten betjänar i alla frågor gällande evenemangsgarantin från måndag till fredag klockan 9.00 – 12.00 på nummer: 029 550 2270

  Du kan även kontakta oss per e-post på adressen evenemangsgaranti@statskontoret.fi

 • Kontrollera det här innan du fyller i ansökan

  • Kontrollera gällande publikbegränsningar för din region på Regionförvaltningsverkets webbsida: Vanliga frågor om coronaviruset
  • Att ansöka om evenemangsgaranti förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Evenemangsgarantiersättningen kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Kostnadsstöd ansöks med fullmakt  “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  En person som har en roll med rätt att företräda företaget angiven i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret kan företräda företaget utan särskild fullmakt om rollen dessutom definierats med rätten att sköta ärenden i ifrågavarande tjänst. Roller enligt handelsregistret som berättigar till ansökan om evenemangsgaranti är:
  • Verkställande direktör
  • Vice verkställande direktör
  • Enskild näringsidkare
  • Disponent
  • Huvudansvarig disponent
  Roller som enligt föreningsregistret  berättigar till att företräda föreningen är:
  • Ordförande (Se även: Föreningarnas och stifelsernas ansökningar)
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För evenemangsgarantiansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget.
  • Samfund som inte har representant angiven i registret (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om evenemangsgaranti i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

  När det gäller stiftelser lönar det sig att skicka ansökan som en pappersansökan om fullmakten inte redan är i skick.

  • Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperilomake.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.
 • Uppgifter som behövs för ansökan om evenemangsgaranti

  Du behöver åtminstone:

  • Företagets grunduppgifter och uppgifterna om omsättningen för år 2019
  • Grunduppgiferna om evenemanget
  • Kostnadskalkyl för evenemanget
  • Uppgiferna om underleverantörerna för evenemanget (FO-nummer, namn och roll i evenemanget) och deras kostnader

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen.

  Det går inte att bifoga bilagor till ansökningen. Statkontoret kan dock be företaget skicka bilagor separat.

   

   

 • Begäran om omprövning

  Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Behandlingen av begäran om omprövning på Statskontoret är avgiftsfri.

  Före begäran om omprövning

  • Läs noggrant igenom evenemangsgarantibeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker som lett till avslag.
  • Vänligen observera, att företaget bör uppfylla alla kostnadsstödets allmänna förutsättningar för att kostnadsstöd skall kunna beviljas.
  • För att ens begäran om omprövning skall kunna vara framgångsrik lönar det sig att ta ställning till alla beslutets eventuella orsaker till avslag.
  • Om du vill ge allmän respons eller har frågor om ditt givna beslut, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att ringa numret 0295 50 2270.
  • Var i kontakt med till exempel bokföringsbyrån och begär alla nödvändiga dokument som kan behövas i din begäran om omprövning.

  Hur begär man omprövning?

  • Begäran om omprövning görs skriftligen i Statskontorets e-tjänst.
  • När du loggat in i e-tjänsten finner du automatiskt alla dina tidigare skickade kostnadsstödsansökningar. Välj det kostnadsstödsärende, vars beslut du begär omprövning av.
  • Begäran om omprövning kan även lämnas in till Statskontoret personligen, genom att använda ett ombud, genom ett bud, som en betald postförsändelse eller per epost.
  • Begäran om omprövning skickas på avsändarens ansvar.

  Vilka uppgifter skall en begäran om omprövning innehålla?

  • I begäran om omprövning bör du meddela vad i stödbeslutet som bör omprövas.
  • Berätta även på vilka grunder du begär omprövning.
  • Till begäran om omprövning skall bifogas de handlingar som du åberopar.
  • Om begäran om omprövning görs på annat sätt än via Statskontorets e-tjänst bör omprövningsbegäran innehålla ansökningsnumret för det beslut du begär omprövning av. Ansökningsnumret finns i övre hörnet av kostnadsstödsbeslutet.
  • Om biträdet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde, och omprövningsbegäran inte görs via Statskontorets e-tjänst, skall en fullmakt för ombud bifogas till begäran om omprövning

  När bör omprövning begäras?

  • Du har 30 dagar på dig att lämna in en begäran om omprövning. Begäran om omprövning samt bilagor ska skickas till Statskontoret före kl. 16:15 inom 30 dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet.
  • Om beslutet har skickats elektroniskt anses delgivningen ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.
  • Om beslutet har skickats per brevpost, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen efter att beslutet postades, om inte något annat visas.
  • Endast omprövningsbegäranden som inlämnats till Statskontoret inom föreskriven tid tas upp till prövning.

  Behandling av begäran om omprövning

  • Statskontoret behandlar omprövningsbegäranden i den följd de ankommit. Den uppskattade behandlingstiden är ungefär 3-4 månader.
  • Omprövningsbegäranden behandlas individuellt och därför kan behandlingstiden variera.
  • Du kan komplettera din begäran om omprövning genom att skicka tilläggsuppgifter till din tidigare skickade omprövningsbegäran i e-tjänsten. Skickandet av väsentliga bilagor/verifikat utan dröjsmål underlättar behandlingen av ditt ärende.
  • Handläggaren av omprövningsbegäran begär vid behov om tilläggsuppgifter av dig via epost eller telefon. Därmed ber vi dig vänligen granska din epost regelbundet. Det kan även löna sig att kolla mappen för skräppost.
  • Vänligen observera att skickandet av alla nödvändiga tilläggsuppgifter utan dröjsmål fortskrider behandlingen av ditt ärende.

  Besvär hos förvaltningsdomstolen

  • Om du anser att Statskontorets omprövningsbeslut är lagstridigt, kan du söka ändring genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.
  • Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen först efter att begäran om omprövning har behandlats av Statskontoret.