Evenemang som ordnas i mindre omfattning

Om evenemanget ordnas i betydligt mindre omfattning enligt lagen eller myndighetsbestämmelse och evenemanget är förlustbringande, ersätter evenemangsgarantin evenemangsarrangören och underleverantören för ett belopp som räknas genom att dra av de uppstådda intäkternas belopp från de rimliga uppstådda kostnaderna o multiplicera mellanskillnaden med talet 0,85.

Med i betydligt mindre omfattning ordnat evenemang avses evenemang där högst 85 procent av den planerade publikmängden har kunnat delta enligt lagen eller myndighetsbestämmelse som begränsar sammankomster.

  • Om evenemanget ordnas i mindre omfattning ska huvudarrangören lämna in en anmälan om det till Statskontoret där det framgår vilken restriktion som ordnandet i mindre omfattning grundar sig på och på vilket sätt restriktionen inverkar på organiseringen av evenemanget. Anmälan om ordnande i mindre omfattning öppnar möjligheten till ansökan om ersättning i e-tjänsten för huvudarrangören och till de underleverantörer som omfattas av evenemangsgarantin.
  • Statskontoret utreder skilt av huvudarrangören minskningen av evenemangets deltagarmängd samt evenemangets intäkter/förluster gällande den inlämnade ansökningen. I ersättningens ansökningsblankett anger huvudarrangören enbart kostnaderna som orsakats av evenemanget.
  • Ersättning kan utbetalas från evenemangsgarantin om evenemanget är förlustbringande och bara 85 % av den planerade deltagarmängden har kunnat närvara på grund av gällande restriktioner. Både huvudarrangören och underleverantörerna kan i detta fall ansöka om ersättning. Underleverantörerna ska ange kostnaderna så att de ersättningar för uppstådda kostnader som de redan fått från huvudarrangören dragits av från kostnaderna som anges i ersättningsansökan.
  • Ifall evenemanget ordnas och inte är förlustbringande, utbetalas ingen ersättning från evenemangsgarantin.
  • Ersättningar kan bara utbetalas från ett beviljat garantibeslut. Underleverantör eller kostnad som inte inkluderats i garantiansökningen omfattas i sig inte av evenemangsgarantin. Ersättningsansökningens ersättningsbara kostnader ska anges enligt samma kostnadstyper som de angetts i evenemangsgarantiansökan. Det är dock möjligt för den sökande att flytta uppstådda kostnader från en kostnadstyp till en annan, förutsatt att till evenemanget/företaget beviljat totalgaranti inte överskrids.

 

Samhörande innehåll