Hur stor är evenemangsgarantiersättningen?

Storleken på evenemangsgarantins ersättningsbelopp beror på uppstådda och i förväg angivna kostnader.

Om evenemanget tvingas ställas in enligt myndighetsbeslut eller enligt lagen ersätts 85 procent av de i förväg angivna och uppstådda kostnaderna. Av de uppstådda kostnader som underleverantörerna angett görs avdrag för de betalningar som de fått.

Om evenemanget tvingas organiseras i mindre skala än planerat, betalas ett belopp som beräknas genom att minska uppstådda intäkter från uppstådda kostnader och multiplicera summan med talet 0,85.

Evenemangsgarantin hör till EU:s tillfälliga ramstödprogram, vilket betyder att ramstödprogrammets villkor tillämpas vid utbetalningen av ersättningarna. Den företagsspecifika maximala ersättningsgränsen är 1 800 000 euro. Från ersättningssumman görs avdrag för eventuella försäkringsersättningar, som ersätter kostnader för inställda evenemang samt för understöd som beviljats av utbildnings- och kulturministeriet för samma evenemang.

 

Samhörande innehåll