• Servicebeskrivning

  Om du med anledning av ett brott har anhållits eller häktats utan grund kan du ha rätt till ersättning från staten för frihetsberövande.

  Om du oskyldigt har berövats din frihet kan du erhålla ersättning för sådant som frihetsberövandet har orsakat dig, såsom

  * kostnader som direkt har föranletts av frihetsberövandet
  * sänkt inkomst eller uppehälle
  * lidande, samt
  * kostnader för ansökningar

  Till ett yrkande som gäller kostnader samt minskning i inkomst eller uppehälle ska nödvändiga handlingar över de uppkomna skadorna bifogas, till exempel arbetsgivarens bevisliga utredning om inkomstbortfall.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Om du har anhållits eller häktats på grund av ett brott har du rätt att erhålla ersättning av staten för frihetsberövande, om

  * förundersökningen avslutas utan att åtal väcks
  * åtalet läggs ner eller avslås
  * du har konstaterats vara skyldig till brott, men det är uppenbart att du på grundval av detta tillräknande inte skulle ha kunnat anhållas eller häktas
  * det inte har förelegat lagliga förutsättningar för anhållande eller häktning.

  Du kan inte få ersättning om frihetsberövandet har varat mindre än ett dygn (under 24 timmar).

  Den som ålagts reseförbud, förstärkt reseförbud och häktningsarrest har till tillämpliga delar samma rätt till ersättning för begränsningen av friheten.

 • Gör så här

  Du ska ansöka om ersättning inom sex månader från den dag då
  * du har fått veta att åtal inte väcks
  * åtalet har lagts ned eller
  * domen i ärendet har vunnit laga kraft, upphävts eller avförts.

  Bifoga till ansökan alla de handlingar som visar att ditt krav är berättigat eller som du vill åberopa.

  Om flera brott har varit föremål för utredning under tiden för frihetsberövandet behöver vi information om vad resultatet i utredningen av dem visar.

  Handläggningen av ärendet går snabbare om alla handlingar skickas in omedelbart.

  Sådana handlingar är bland annat

  * beslut av vilket det framgår att frihetsberövandet är ogrundat, till exempel ett domstolsbeslut eller åklagarens beslut om åtalseftergift
  * myndighetsutredning över längden på frihetsberövandet
  * förundersökningsprotokoll.