Kan beslutet överklagas?

Det är inte möjligt att överklaga Statskontorets beslut genom besvär. Den som är missnöjd med Statskontorets beslut får väcka talan mot staten i tingsrätten på det sätt som föreskrivs i fråga om tvistemål. Talan ska väckas inom tre månader efter att den sökande har delgetts Statskontorets beslut.

Samhörande innehåll