Statskontoret mål är att i all verksamhet i anslutning till behandling av personuppgifter garantera att de registrerades rättigheter uppfylls och att personuppgifterna behandlas i enlighet med lagstiftningen och Statskontorets principer för dataskydd. På statskontoret behandlas personuppgifter till exempel vid hanteringen av olika ersättnings-, låne- och garantiärenden samt i skötseln av arbetsgivaruppgifter.

På statskontoret behandlas personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifterna samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och endast i den mån som det är nödvändigt för behandlingens syfte.

Statskontoret utför kvalitetskontroll och egenkontroll av ersättningstjänster och intressebevakning. Syftet med kvalitetskontroll och egenkontroll är att säkerställa att informationen i registret används i enlighet med lag och behandlingsinstruktioner, att kunder behandlas enhetligt och att vi följer god förvaltningssed i våra beslut.

Läs mer om Statskontorets dataskyddsprinciper (pdf) >

Statens intressebevaknings tjänster

Dataskyddsbeskrivning: Avgiftsbefrielse

Dataskyddsbeskrivning: Försummelseavgifter baserade på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Dataskyddsbeskrivning: Försummelseavgifter som baseras på trafikförsäkringslagen

Dataskyddsbeskrivning: Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Dataskyddsbeskrivning: Statens arvs- och testamenteärenden