Instruktion om insändning av ekonomisk information till Kommunekonomins informationstjänst och hantering av information i Godkännandetjänsten

MålgruppKommun, Välfärdsområde
DokumenttypAnvisning
Datum11.01.2024
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

1 Allmänt

Insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret 2021. Kommunerna och samkommunerna samt välfärdsområdena och välfärdsområdessammanslutningarna har en lagstadgad skyldighet att rapportera sina ekonomiska uppgifter till Statskontorets ekonomiska informationstjänst för kommunerna och välfärdsområdena. Kommunerna och samkommunerna har rapporterat sina ekonomiska uppgifter sedan ingången av 2021. Välfärdsområdena och välfärdsområdessammanslutningarna rapporterar sina uppgifter för första gången för räkenskapsperioden 2023.  Dessutom kommer de uppgifter som gäller registreringen och rapporteringen av kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter att skötas av Statskontoret.

1.1 Syftet med instruktionen

Syftet med det här dokumentet är att fungera som en instruktion för de instanser som skickar in kommunernas ekonomiska information och användar av godkännandetjänsten. Observera att alla rapporteringshelheter måste testas innan du byter till produktionsrapportering.

2 Allmän beskrivning av tjänsten

Kommunekonomins informationstjänst består av flera olika funktioner. Härnäst ska funktionerna gås igenom enskilt i den ordning som den inskickade informationen flödar genom tjänsten.

Bild 1 Informationsflödesprocessen

Bild 1 Informationsflödesprocessen

2.1 Överföringstjänsten för ekonomisk information

Den ekonomiska informationen som skickas till informationstjänsten överförs först till Överföringstjänsten för ekonomisk information.

Materialet ska i första hand vara i XBRL-format, men kan även vara i CSV-format. Material i CSV-format går igenom en CSV-omvandlare, som konverterar materialet till XBRL-format. Härifrån behandlas CSV-material på samma sätt som XBRL-material.

I samband med informationsöverföringen görs valideringar, vilket innebär att man kontrollerar materialets formella riktighet.

2.2 Godkännandetjänsten

Godkännandetjänsten hämtar den ekonomiska informationen från Överföringstjänsten. Valideringsresultaten och avsändarens uppgifter har fogats till materialet. I det här skedet riktas också innehållsmässiga kontroller till den ekonomiska informationen och resultaten av dessa observationer fogas till materialet. Materialet överförs till godkännandetjänstens datalager Material som väntar på godkännande.

Användarna som har utsetts av kommunerna får i det här skedet ett meddelande till sina e-postadresser om att material har anlänt till Godkännandetjänsten (se bild nedan). Ett e-postmeddelande skickas till användarna också i det skede då ett material som väntar på godkännande har godkänts.

Bild 2 Meddelande om ankomst av inlämnat material

Bild 2 Meddelande om ankomst av inlämnat material

När användaren loggar in i Godkännandetjänsten, kan hen granska den ekonomiska informationen för organisationerna som hens behörighet berättigar till. Användaren ska i första hand kontrollera att det inlämnade materialet är korrekt, det vill säga kontrollera att materialet som överförts till tjänsten motsvarar den inskickade informationshelheten.

Dessutom görs kontroller av innehållet i det inskickade materialet och de granskningsresultat som dessa ger upphov till presenteras för användaren i Godkännandetjänsten. Användaren ska gå igenom dessa granskningsresultat och kommentera de bakomliggande orsakerna. Ett granskningsresultat kan också kräva rättelse av information och återsändning av korrigerat material. Några av observationerna är ogiltiga, i vilket fall det korrigerade materialet måste skickas igen till informationstjänsten.

När användaren har gått igenom granskningsresultaten och konstaterat att materialet är korrekt, kan informationen i rapporteringshelheten godkännas för publicering. Också alla kommenterar fogade till granskningsresultaten publiceras tillsammans med materialet, så informationsnyttjaren ska bättre förstå innehållet i materialet.

Godkända material kan du granska här också efter att de har godkänts och publicerats. Efter godkännande överförs materialet till fliken Godkända.

2.3 Registertjänsten

Granskad och godkänd ekonomisk information överförs därnäst till Registertjänsten. Registertjänsten är den ekonomiska informationens datalager.

I Registertjänsten erbjuds ett öppet gränssnitt via vilket den ekonomiska informationen jämte kommentarer finns tillgänglig för alla. Härigenom kan vem som helst söka information efter sina egna behov, till exempel för att foga information till sina egna rapporteringssystem. Informationen finns tillgänglig i flera olika format, till exempel json-, XML och XBRL-format.

2.4 Stödinformationstjänsten och Kompatibilitetsplattformen

Stödinformationstjänsten syns inte direkt för användarna, men den är oumbärlig för tjänstens funktion. Stödinformationstjänsten innehåller stödinformation som funktionen och underhållet kräver, som den i huvudsak hämtar från kompatibilitetsplattformen, men vid behov även från andra informationsproducenter, såsom Statistikcentralen, THL och Utbildningsstyrelsen.

Kompatibilitetsplattformen består av gemensamt definierade ordlistor, koder och informationsflöden samt informationsmallar som behövs i den övriga informationshanteringen. Också XBRL-taxonomin produceras från kompatibilitetsplattformen och hämtas därifrån till Stödinformationstjänsten. Ett mer tekniskt paket med så kallad taxonomi finns på
https://www.avoindata.fi/data/sv/dataset/sbr-taksonomia. XBRL-taxonomins koder och andra koder som stöds i tjänsten kan hämtas fritt från programgränssnittet till det egna systemet. Tjänsten produceras av Befolkningsregistercentralen.

Mer information: https://yhteentoimiva.suomi.fi/sv/

3 Hur man söker efter användarnamn

Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst (produktion) flyttade till Suomi.fi autentisering 20.9.2022. Tidigare skapade användarnamn (e-post + lösenord) fungerar inte längre.

Ändringen av identifikationssätt påverkar hur man loggar in till produktionen i Kommunekonomins informationstjänst och uträttar ärenden för någon annan. Kommunen eller samkommunen befullmäktigar personer att agera i sitt namn i olika fullmäktar. Om t.ex. bokföringen har lagts ut till en servicecentral eller en bokföringsbyrå ska kommunen eller samkommunen se till att ge även dessa instanser de rätta fullmakterna. Fullmaktsansökan görs i tjänsten för Tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer: Ibruktagande av Suomi.fi-identifikation

4 Skapa material för rapportering

4.1.1 Skapa material i CSV-format

Överföringstjänsten för ekonomisk information klarar av att skapa nödvändiga XBRL-instansdokument av korrekta CSV-filer. Kraven och konstruktionen för CSV-formatet beskrivs nedan.

 • CSV-filernas teckenuppsättning UTF-8.
 • CR, CRLF och LF accepteras som radbrytningstecken.
 • Kolon är avskiljare för fälten (;).
 •  Fält som innehåller specialtecken (kolon (;), radbrytningstecken och citattecken (“)) måste avskiljas med citattecken (“).
 • Citattecknen får inte omges av överflödiga tecken, inte ens mellanslag, till exempel OK: a;”b”;c.
 • Citattecken inom ett fält ska vara duplicerade, till exempel: ”Erik ””Exempel”” Eriksson”.
 • I nummerfält är det tillåtet att använda både kommatecken och punkt som decimaltecke.
 • I datumfält accepteras formaten D.M.ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅMMDD och ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • I nummerfält får inga tusenavskiljare anges, bortsett från mellanslag och non breaking space-tecknet.
 • Filens första rad avläses inte
 • Det går inte att ändra ordning på fälten
 • De rapporterade talvärdena uttrycks i heltal eller med decimaler. Värden uttrycks i euro, inte i tusental euro.
 • Information som definieras som obligatorisk ska alltid tillhandahållas. Om obligatorisk information inte har något värde bör den sättas till. Frivilliga uppgifter på en grå bakgrund kan lämnas tomma.
Bild 5 Exempel på CSV-material

Bild 3 Exempel på CSV-material

4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering

För CSV-rapportering ska följande taggar användas i organisationens kolumn.

CSV-raportoinnissa käytettävät organisaatiotunnisteet

4.1.2 Skapa material i XBRL-format

Materialet som ska skickas måste vara baserat på den senaste taxonomin.

Taxonomier finns för nedladdning via Statskontorets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/kommunernas-och-valfardsomradenas-ekonomitjanster/koder-for-ekonomisk-rapportering/

Standardiserade finansiella rapporteringskoder och klassificeringar finns på Suomi.fi: https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists

Exempelmaterial i XBRL-format kan laddas ned från Statskontorets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/kommunernas-och-valfardsomradenas-ekonomitjanster/sa-har-rapporterar-du-ekonomiska-uppgifter-till-statskontoret/

4.1.2.1 Anmärkningsvärt vid kompilering av XBRL-formatdata

 • Endast punkt får användas som decimaltecken.
 • De rapporterade talvärdena uttrycks i heltal eller med decimaler. Värden uttrycks i euro, inte i tusental euro.
 • Information som definieras som obligatorisk (på gul bakgrund) ska alltid lämnas. Om den obligatoriska informationen inte har något värde ska den ställas in på 0. Frivillig information på grå bakgrund kan lämnas tom.

4.2 Med hänsyn till rapportering av olika rapporteringshelheter

4.2.1 Kommentarer som ska beaktas hos alla rapporterande enheter

4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering

Den version av taxonomin som används för rapportering för 2021 är 2020-04-01 och csv-filen har SBR-2020-04-01 som taxonomi-symbol.

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2022 är 2021-08-27 och i csv-filen är taxonomins kod SBR-2021-08-27.

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2023 är 2022-06-17 och i csv-filen är taxonomins kod SBR-2022-06-17.

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2024 är 2023-06-21 och i csv-filen är taxonomins kod SBR-2023-06-21.

Taxonomiversionen 2022 SBR-2021-08-27 bör användas t.ex. Q4/2022 i kvartalsrapporter (KKNR och KLTR) och bokslutsprognoser (KKTPA, KLTPA) för 2022. Taxonomiversionen 2023 ska användas i Q1/2023 kvartalsrapporter (KKNR och KLTR) samt rapportering av Budget och ekonomiplan för kommun och samkommun (KTAS) för 2023.

Sammanfattning av olika rapporterande enheter och de taxonomiversioner som används i dem.

4.2.1.2 Information om rapportfliken t00 som ska lämnas in – rapporteringsperiodens start- och slutdatum per rapporterande enhet

Bild 6 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

Bild 4 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten

Det är obligatoriskt för alla kommuner och samkommuner att rapportera TOLT-rapporteringshelheten. Även de kommuner och samkommuner som inte har samfund att rapportera om ska alltså skicka och godkänna en tom TOLT-rapport.

Rapportering i XBRL-format

Det rapporterande organet för TOLT ska rapporteras i XBRL-format. Detta kan göras med hjälp av Excelblanketten. Du kan ladda ner Excelblanketten från Statskontorets webbplats Skickande av material som bilaga > Excelblanketten kan laddas ner här (TOLT).

Fylla i obligatoriska fält (gula fält)

Genom undantag från andra rapporterande enheter behöver TOLT inte uppfylla alla obligatoriska (gula) fält. Om kommunen eller samkommunen inte har någon rapporterande enhet lämnas blanketterna tomma. Till exempel, om kommunen saknar affärsverkar, lämnar fliken t02 Affärsverk tom. Beslutsdagen för verksamheten i affärsverket eller balansenheten bör inte heller uppfyllas om transaktionen ännu inte har avslutats.

Uppgifter i rapporten – datum för rapporteringsperiodens start och slut

Fliken t00 Uppgifter i rapporten ska anges som start- och slutdatum för rapporteringsperioden.

Bild 7 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

Bild 5 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum

Organisationens beteckning, affärsverkets interna beteckning, balanshet

En unik identitetsbeteckning för varje enhet ska skrivas i detta avsnitt, t.ex. Dottersamfund1, Dottersamfund2 etc., eller 1, 2, 3 etc., eller Affärsverk1, Affärsverk2 etc., eller 4, 5, 6 etc. Om du använder en serie nummer 1, 2, 3 osv. observera att samma nummer inte kan användas i rapporteringsuppsättningen. Dessa beteckningen används inte i någon rapportering.

Öka rader om det finns fler enheter att rapportera (gäller rapportering Excel med makron)

Om du vill lägga till fler rader att rapportera väljer du Kommun > Lägg till rad i toppmenyn.

Bild 8 Lägg till rad

Bild 6 Lägg till rad

Beteckning av affärsverket och balansenheten

Beteckning av ett affäsverk och en balansenhet är FO-nummer för en kommun eller en samkommun och den etableringssymbol som identifierar den senare delen av ett näringsinstitut. Definition av koden för affärsverket ”Kommunal FO-nummer_indentifieranKod (längd 9+” _” + max 5 tecken). T.ex. ”1234567-1_123”.

Observera att samma beteckning ska användas för att rapportera Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen (KLTR) under fliken t00 under ”Övrig beteckning på rapporterande instans”.

Affärsverkets näringsgren (TOL) och balansenhetens näringsgren (TOL)

För näringsgrener klickar du på höger musknapp på cellens Affärsverkets näringsgren (TOL) eller Balansenhetens näringsgren (TOL). Välj den näringsgren som beskriver affärsverkets näringsgren från menyn. Branschen måste väljas med 5 siffror till exempel en_ic:x36000 Vattenupptag, rening och distribution. Endast balansräkningsenheterna för vattenförsörjningen rapporteras.

När du rapporterar med en makrofri Excel-blankett väljer du rätt näringsgren med 5 siffror i rullgardinsmenyn som öppnas till höger om cellen.

Bild 9 Välja en affärsverkets näringsgren

Bild 7 Välja en affärsverkets näringsgren

Anknuten enhet

Rapporteringshelheten för TOLT avser definitionen i anknuten enhet med avsnitt 15 i upphandlingslagen. I flikarna t01, t04 och t05 i TOLT-rapporteringsuppsättningen, ”Har ställning som anknuten enhet”, måste du skriva antingen true (är i anknuten enhet) eller false (inte i anknuten enten) med små bokstäver till cellen. I annat fall kommer överföringen av TOLT-rapporteringsuppsättningen inte att lyckas.

När du rapporterar med en makrofri Excel-blankett väljer du antingen true eller false i menyn som öppnas till höger om cellen.

Bild 10 Har ställning som anknuten enhet

Bild 8 Har ställning som anknuten enhet

Dottersamfund

Uppgifter om de dottersamfund som enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning ska uppges i noterna till bokslutet. Också stiftelser och föreningar som har ställning som dottersammanslutningar anges här. De samkommuner där en kommun är medlem anges inte här, utan i sin egen delhelhet (t 05 Samkommuner).

Intressesamfund

Samkommuner rapporteras på egen flik t05 Samkommuner.

Samkommuner

På fliken t05 Samkommuner listas alla samkommuner där kommunen är medlem.

Balansenheter för vattenförsörjningen

I flik t03 Balansenheter för vattenförsörjningen rapporteras endast som vattenförsörjningens balansenheter. Inga andra balansenheter ska rapporteras.

Svenska och engelska namn på affärsverket och balansenheten

De svenska och engelska namnen på affärsverket och balansenheten ska fyllas i med de finska namnen, förutsatt att affärsverket eller balansenheten inte har några andra namn än de finska namnen.

En tom TOLT-rapport

Även de kommuner och samkommuner som inte har samfund att rapportera om ska alltså skicka och godkänna en tom TOLT-rapport varje år. Följande uppgifter ska fyllas i den tomma TOLT-rapporten.

fliken Start

 • Rapportörens kod (FO-nummer)
 • Mapp (mappen där rapporten sparas) (gäller rapportering Excel med makron)
 • Tidpunkt för uppgifterna (rapporteringsdatum)

fliken T00

 • FO-nummer
 • Rapporteringsperiodens startdatum (räkenskapsperiodens startdatum 1.1.202X)
 • Rapporteringsperiodens slutdatum (räkenskapsperiodens slutdatum 31.12.202x)
 • I fältet Mer information nämns ”Inga sammanslutningar att rapportera”

4.2.3 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKNR-rapporteringshelheten

Start- och slutdatum för kvartalsvisa rapporteringsperioden

Kvartalsrapportering kan användas för att uttrycka rapporteringsperioden från 1 januari 2020 till 31 mars 2020, 1 april till 30 juni 2020, etc., eller 1 januari 2020 till 31 mars 2020, 1 januari till 30 juni 2020, 2020, 1 januari till 30 juni 2020. Båda sätten kommer att vara. Rapporteringsperioden definieras från slutdatumet.

Automatisk verifiering av sektorsspecifikationer

Vi har lagt till en automatiserad kontroll som verifierar att värden har rapporterats för vissa sektorer. Tekniskt sett måste denna kontroll ha gjorts av någon med en fältetagg. På fliken K-t07 aktiveras granskningen för vissa sektorer på raden för räkenskapsperiodens överskott och på fliken k-t09 för raden i aktiva. Om kommunen eller samkommunen inte har någon rapport till den sektorn kan du skriva  “Inga värden ska rapporteras för sektor xx” i kommentaren.

4.2.4 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KTAS-rapporteringshelheten

Start- och slutdatum för rapporteringsperioden

På fliken T-00 ska datumet för rapporteringsperiodens början och slut rapporteras som datum för budgetåret. När du till exempel rapporterar budgeten för 2021 är startdatumet för rapporteringsperioden 2021-01-01 och slutdatumet är 2021-12-31.

Bokslutsdispositioner i KTAS-rapporteringshelheten

Bokslutsdispositionerna +/- har felaktigt angetts som frivilliga poster i KTAS-helheten. Dessa poster ska dock anges om man har budgeterat för dem i budgeten eller ekonomiplanen. I annat fall kan RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) inte beräknas korrekt.

Kassaflöde från verksamhet och investeringar

Kassaflödet från verksamhet och investeringar redovisas på samma sätt som i den finansiella rapporten. Om värdet förblir negativt ska ett minustecken placeras framför figuren. Om värdet är positivt sätts inga främre märken framför figuren. Beräkningsformeln för kassaflödet från investeringar och transaktioner är årsbidrag + extraordinära poster + korrigeringsposter för inkomstfinansiering – investeringsutgifter + finansieringsandelar för investeringsutgifter + överlåtelseintäkter från investerigstillgånger.

Inkomstskattesats — samkommuner

Samkommuner rapporterar en inkomstskattesats på 0.

4.2.5 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KLTR-rapporteringshelheten (Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)

Observera att TOLT-rapporteringhelheten måste bokföras och godkännas i den Kommunekonomins informationstjänsten innan KLTR-rapporteringen inlämnas in.

Identifiering av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen

Identifieringen av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen definieras i TOLT-rapporteringshelheten (FO-nummer_ max. 5-tecken) som är överlägsen 1234567-8_123. I CSV-rapportering anges ID i FO-nummer och i Excelblankett på fliken t00 ”övrig beteckning på rapporterande instans”.

Bild 11 Uppgift om affärsverket

Bild 9 Uppgift om affärsverket eller balansenheten för vattenförsörjningen i Excelblankett

Dubbla uppgifter i finansieringsanalys

I KTLR-rapporteringen finns det några poster som är desamma såväl i resultaträkningen (kl-t01) som i finansieringsanalysen (kl-t02). Dessa uppgifter ska enbart uppges en gång. Uppge inte längre följande poster, som visas i den röda fyrkanten, i finansieringsanalysen. (kl-t02).

Bild 12 Information som ska rapporteras

Bild 10 Information som ska rapporteras i resultaträkningen och som inte längre rapporteras i den finansieringsanalysen

4.2.6 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass (KKTPP) -rapporteringshelheten

Observera att alla tjänstekategorier måste rapporteras i KKTPP-rapporteringshelheten. Om kommunen/samkommunen inte har anmälningspliktiga euro för en tjänstekategori ska de obligatoriska parenteserna (gula cellerna) rapporteras till 0.

Val av serviceklasser i inmatnings Excel

Välj först K-t06 specificering av investeringarna per serviceklass eller K-t08 Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass fliken.

Bild 13 Val av flik

Bild 11 Val av flik

När fliken är vald, välj ”kommun” uppe i Excel. I rullgardinsmenyn uppdelning välj en serviceklass åt gången.

Bild 14 Val av serviceklass

Bild 12 Val av serviceklass

Nollvärden i celler

När alla serviceklass euro är fyllda. Återstående obligatoriska celler för valda serviceklass kan fyllas in med nollor genom att trycka på Lägg till nollor under Kommunmenyn (se bild 12).

4.2.7 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår (KKYTT) -rapporteringshelheten

Rapportering i XBRL-format

Det rapporterande organet för KKYTT ska rapporteras i XBRL-format. Detta kan göras med hjälp av Excelblanketten. Du kan ladda ner Excelblanketten från Statskontorets webbplats Skickande av material som bilaga > Excelblanketten kan laddas ner här (KKYTT).

Öka rader om det finns fler rader att rapportera (gäller rapportering Excel med makron)

Om du vill lägga till fler rader att rapportera väljer du Kommun > Lägg till rad i toppmenyn.

Bild 15 Lägg till rad

Bild 13 Lägg till rad

Data som ska rapporteras i grå celler för flikarna k-t18.02, k-t20.01, k-t21.02, k-t21.03 och k-t21.04

Om du rapporterar något till den gula cellen på dessa flikar ska även de grå cellerna rapporteras. T.ex. k-t21.02 Uppgifter med anknytning till ägda samfund – uppgifter om dividend. Om organisations beteckning rapporteras ska även Namn, FO-nummer och Erhållna dividender rapporteras, även om de är gråa fält i taxonomin.

Bild 16 Uppgifter med anknytning till ägda samfund

Bild 14 Uppgifter med anknytning till ägda samfund – uppgifter om dividend

4.2.8 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KLTPA-rapporteringshelheten (Bokslutsprognos från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)

Observera att TOLT-rapporteringhelheten måste bokföras och godkännas i den Kommunekonomins informationstjänsten innan KLTPA-rapporteringen testas.

Identifiering av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen

Identifieringen av affärsverket och balansenheten för vattenförsörjningen definieras i TOLT-rapporteringshelheten (FO-nummer_ max. 5-tecken) som är överlägsen 1234567-8_123. I CSV-rapportering anges ID i FO-nummer och i Excelblankett på fliken t00 ”övrig beteckning på rapporterande instans”.

Bild 15 Uppgift om affärsverket eller balansenheten för vattenförsörjningen i Excelblankett

Dubbla uppgifter i finansieringsanalys

I KLTPA-rapporteringen finns det några poster som är desamma såväl i resultaträkningen (kl-t01) som i finansieringsanalysen (kl-t02). Dessa uppgifter ska enbart uppges en gång. Uppge inte längre följande poster, som visas i den röda fyrkanten, i finansieringsanalysen. (kl-t02). Den dubbla informationen är markerad i rött i bilden nedan.

Bild 16 Information som ska rapporteras i resultaträkningen och som inte längre rapporteras i den finansieringsanalysen

4.2.9 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKOTR-rapporteringshelheten (Kommunkoncernernas ekonomirapportering)

Dubbla uppgifter i finansieringsanalys

I KKOTR-rapporteringen finns det några poster som är desamma såväl i koncernresultaträkningen som i koncernens finansieringsanalys. Dessa uppgifter ska enbart uppges en gång. Extraordinära poster och räkenskapsperiodens skatter är markerade som obligatoriska i finansieringsanalysen, eftersom de är obligatoriska för resultaträkningen och samma post inte kan ges olika status inom samma rapporteringshelhet. Årsbidraget är en summanivå och således frivillig.

Uppge inte längre följande poster, som visas i den röda fyrkanten, i koncernens finansieringsanalys:

Bild 17 Information som ska rapporteras i resultaträkningen och som inte längre rapporteras i den finansieringsanalysen

4.2.10 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKLMY-rapporteringshelheten (Kommunens och samkommunens ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden)

Rapportering i XBRL-format

Det rapporterande organet för KKLMY ska rapporteras i XBRL-format. Detta kan göras med hjälp av Excelblanketten. Du kan ladda ner Excelblanketten från Statskontorets webbplats Skickande av material som bilaga > Excelblanketten kan laddas ner här (KKLMY).

Konkurrenskraftig ekonomisk verksamhet

Här ska det skrivas en unik kod för varje enhet, t.ex. enhet1, enhet2 osv. eller 1, 2, 3 osv. Dessa koder används inte i någon rapporteringsverksamhet.

Öka rader om det finns fler rader att rapportera (gäller rapportering Excel med makron)

Om du vill lägga till fler rader att rapportera väljer du Kommun > Lägg till rad i toppmenyn.

4.3 Skicka in information via Godkännandetjänsten

4.3.1 Överföring av filer via Godkännandetjänsten

Det genererade materialet levereras via Godkännandetjänsten genom att välja Skicka material från det översta bandet. Välj önskad fil och filtyp XBRL eller CSV. Du kan för närvarande skicka XBRL-instansdokument eller CSC-filer till Kommunekonomins informationstjänst för vilken tjänsten kan bilda de nödvändiga XBRL-instansdokumenten. Skicka material.

Bild 17 Skicka in material via Godkännandetjänsten

Bild 18 Skicka in material via Godkännandetjänsten

Obs! Användarnamnet måste hämtas innan materialet skickas till Godkännandetjänsten. För detta, se avsnitt 3. Hur man söker efter användarnamn.

4.3.2 Leverans av informationen via gränssnittet Suomi.fi

Grundläggande information om suomi.fi-tjänstens roll https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/palvelukuvaus/palvelun-kuvaus.

Vanligtvis hanteras överföringen av ett program som gör http (HTTP POST). Materialet skickas till avsändarens egen anslutningsserver, som överför det via servicebussen till den Kommunekonomis informationstjänst.

I Suomi.fi-gränssnittet finns separata instruktioner på den Statskontorets webbplats under ”Föreskrifter och instruktioner”:
Anvisningar för ibruktagande av servicekanalen Suomi.fi och för användning av den vid rapportering av ekonomiuppgifter till kommuner, samkommuner och IT-leverantörer.

4.4 Vad händer när materialet har skickats in?

I samband med insändningen av materialet skickas ett meddelande om att ditt material har överförts till godkännandetjänsten till e-postadressen som du har uppgett. E-postmeddelandet innehåller en länk till godkännandetjänstens inloggningssida. Godkännandestjänsten fungerar bäst med Firefox eller Chrome-webbläsare. När du loggar in med en IE-webbläsare kanske knappen Godkännande inte fungerar.

Bild 18 Meddelande om inskickat material till e-postadressen

Bild 19 Meddelande om inskickat material till e-postadressen

4.4.1 Skapa inloggningsuppgifter i godkännandetjänsten

Innan du kommer åt att granska materialet som du har skickat in, måste du skapa inloggningsuppgifter till Godkännandetjänsten. Se punkt 3. Hur man söker efter användarnamn.

4.4.2 Jag har loggat in i Godkännandetjänsten. Vad ska jag göra?

Nu kommer du åt att granska informationen som du har skickat. Godkännandetjänsten visar en vy i enlighet med inloggningsuppgifternas behörighet till kommunens/samkommunens ekonomiska information. Om du till exempel är representant för revisionsbyrån, kan du ha behörighet till flera organisationers material. Du kan sortera vyn i alfabetisk ordning, t.ex. efter deklaratörens namn, genom att använda musen till rubrikraden och pilarna som visas direkt i rubrikraderna. Genom att klicka på pilarna ändras ordningen för att justera alfabetisk ordning. Du kan också använda sökkommandot Ctrl+F i Godkännandetjänsten och hitta materialet som skickas av en viss kommun/samkommun.

Bild 19 Namnlist för Godkännandestjänsten

Bild 20 Namnlist för Godkännandestjänsten

I det här skedet är allt hanterbart material testmaterial och de visas inte för andra organisationer och publiceras inte via det öppna gränssnittet för allmän användning. Testsidans gränssnittsinformation är tillgänglig, men inte offentligt. Anvisning Sökning av uppgifter från testmiljön i rest-gränssnittet.

Syftet är att du själv går igenom ditt material med hjälp av de olika flikarna i Godkännandetjänsten. Nedan beskrivs med bilder hur du ska göra och vilken information som visas för dig.

4.4.3 Vyer och innehåll i Godkännandetjänsten

När du loggar in på Godkännandetjänsten kommer du till en inloggningsvy som innehåller allmän information om tjänstens innehåll och hur du levererar den. I den här vyn visas också en förteckning över rapportpaket som lämnats in och som väntar på kontroll av uppgifternas riktighet och därefter godkännande. Det material som granskas väljs från listan över rapporthelheter som väntar på godkännande och som finns längst ned på sidan.

Bild 20 Godkännandetjänstens första sidvyn

Bild 21 Godkännandetjänstens första sidvyn

Det material du väljer kommer att öppnas i en rapport från Power BI med nio flikar. Du kan växla fliken längst ned i rapporten.

Bild 22 Flikar för godkännandetjänsten

Sammandrag visar kvaliteten på den rapporthelhet som lämnas med en enda blick. I sammandragvyn visas de centrala nyckeltalen för de rapporthelheter som lämnats in och en sammanfattning av granskningsresultaten. Detta ska hjälpa till att kontrollera att den inlämnade informationen har överförts korrekt till Godkännandetjänsten, dvs. så som den har levererats till tjänsten. I denna vy visas dessutom antalet fält som innehåller information om det inlämnade materialet i förhållande till antalet fält som är möjliga. Andelen rapporterade fält behöver inte vara 100%. Syftet eller målet är inte att fylla i alla fält, utan endast de fält som är obligatoriska.

fliken räkningar kan du visa ekonomiska data som rapporter i ett officiellt formelformat. Önskad avsnittshelhet kan markeras i kryssrutorna till vänster. I denna vy presenteras också iakttagelser som gäller materialet. ytterligare information fås genom att klicka på den rad som iakttagelsen gäller. Syftet med den här fliken är att visa de ekonomiska uppgifterna i ett bekant format, vilket gör det lättare att hitta granskningsresultat i det material som skickats. Det utökade kommentarsfält som används i rapporteringshelheterna KKNR – KLTPA, HHKNR och HHTPA visas också på den här fliken.

fliken observationer och kommentarer visas observationer som gäller materialet. På den här fliken kan du också lägga till kommentarer till granskningsresultat som kräver kommentarer. Mer information om iakttagelserna kan fås genom att klicka på den rad som iakttagelsen gäller.

fliken sektorrapport kan du visa levererat material per sektor. Önskad delmängd kan väljas från kryssrutorna längst upp till vänster. Denna flik underlättar granskningen av rapporteringshelheter som har en sektordimension, t.ex. KKNR, KKTPA, HHKNR och HHTPA.

fliken TOLT listas de dottersamfund, intressesamfund, affärsverk, övriga enheter och samkommuner. Den här fliken är avsedd för TOLT- och HTOLT-rapporteringshelheter.

fliken bilaga kan man granska uppgifter som gäller ägda enheter i KKYTT- och HHYTT-rapporteringshelheter (flikarna 21.02, 21.03 och 21.04 i taxonomin). De olika avsnitten kan markeras i kryssrutan överst till vänster. Uppgifterna på andra flikar hittar du på fliken delhelhet.

fliken delhelhet kan du visa uppgifter som rapporterats i KTAS-, HTAS-, TOTT-, KKYTT- och HHYTT-rapporthelheter. De olika avsnitten kan markeras i kryssrutan överst till vänster.

fliken servicetrapport kan du visa ekonomiska data per tjänstekategori per tjänstekategori eller alla tjänstekategorier på nivå. Du kan markera den önskade komponenthelheten från kryssrutan överst till vänster och tjänsteklassen till vänster i tjänsteklassen från kryssrutan. Rapporteringshelheter där uppgifter per tjänstekategori rapporteras är KKTPP och HHTPP.

fliken instansdokument visas de ekonomiska uppgifter som skickats i taxonomiformat.

4.4.4 Kommentera och godkänna materialet

Det ekonomiska materialet har hittills genomgått valideringar i tjänsten för överföring av ekonomiska uppgifter för att säkerställa att materialet formellt sett är korrekt. I godkännandetjänsten görs automatiska kvalitetskontroller av uppgifterna för att upptäcka ofullständiga och felaktiga uppgifter. Granskningsresultaten syns på fliken observationer och kommentarer samt på fliken beräkningar.

Om uppgifterna är felaktiga ska uppgifterna korrigeras i källsystemet och skickas på nytt till informationstjänsten. Iakttagelsen ska kommenteras när det konstateras att uppgifterna är korrekta, men det finns dock en iakttagelse. Kommentaren ska vara tillräckligt förklarande för att den som använder informationen ska förstå vad kommentaren avser. Alla återstående granskningsresultat ska kommenteras innan uppgifterna kan godkännas med knappen Godkänn.

Om du har kommenterat samma sak i det material som du tidigare har lämnat in, syns kommentaren längst ned på sidan och kan överföras från den till det material som behandlas. På så sätt undviker du att skriva om kommentaren.

Bild 26 Godkänna materialet

Bild 23 Godkänna materialet

Efter godkännandet överförs de kommentarer som fogats till uppgifterna tillsammans med uppgifterna till Registertjänsten, dvs. det egentliga datalagret för ekonomiska uppgifter. Därifrån finns de tillgängliga via ett öppet gränssnitt för dem som utnyttjar informationen.

4.4.5 Återkallande av godkänt material till dem som väntar på godkännande

En ny knapp för att återkalla material har förts in i informationstjänsten för kommunekonomi. Godkänt material kan återkallas och ges status att det inväntar godkännande i Godkännandetjänsten genom att välja ”Avbryt”. På det här sättet går det till exempel att åtgärda kommentarer gällande granskningsresultat för materialet utan att behöva skicka in det på nytt. När rättelserna förts in måste man komma ihåg att godkänna materialet på nytt innan rapporteringen avslutas.

Bild 27 Avbryt av godkänt material

Bild 24 Avbryt av godkänt material

4.4.6 Godkännande av uppgifter efter rapporteringsperiodens slut

Efter att rapporteringstiden har gått ut kan kommunen, samkommunen eller den som utnyttjar informationen upptäcka ett fel i materialet som bör korrigeras. Materialet kan skickas till informationstjänsten (Väntar på godkännande), men kommunen har inte rätt att godkänna det. Godkännandetjänsten innehåller en text om att Statskontoret fortfarande kan korrigera uppgifterna.

Bild 28 Visa i Godkännandetjänsten

Bild 25 Visa i Godkännandetjänsten

Om kommunen/samkommunen har skickat sitt material efter att rapporteringstiden har gått ut är knappen Godkänn i informationstjänsten grå. Kommunen/samkommunen kan via knappen Godkännandebegäran skicka en begäran som styrs till Statskontoret. Begäran om godkännande kräver motivering i fältet, som öppnas genom att trycka på begäran om godkännande. Ange ett resonemang i det begärda fältet, t.ex. ”Felaktiga uppgifter korrigerade efter rapportperiodens slut. Vi ber Statskontoret att godkänna det nya materialet.” och skicka en begäran om godkännande.  Begäran styrs till kuntadata@valtiokonttori.fi och bildar en ticket i Jira. Statskontoret kan godkänna materialet, varvid Statskontoret syns som godkännare. Den som äger ärendehanteringsrollen Godkännare är den enda som kan skicka en begäran om godkännande.

Om materialet innehåller celler som kräver kommentarer ska kommunen kommentera dem, varefter Statskontoret kan godkänna materialet. I en situation där materialet innehåller en anmälan som förhindrar godkännande kan Statskontoret inte godkänna materialet, utan kommunen eller samkommunen ska lämna in det nya materialet med korrigerade uppgifter.

När Statskontoret godkänner materialet på kommunens vägnar visas texten: assi.asiakas@kunta.fi i fältet Godkännare.

4.4.7 Avslå av uppgifter efter rapporteringsperiodens slut

När rapporteringsperioden har avslutats kan kommunen/samkommunen inte längre  avvisa själva materialet. I det här fallet kommer knappen “Avslå” att vara grå. Kommunen/samkommunen kan skicka en begäran från knappen ”Avslagsbegäran” som skickas till Statskontoret. Avslagsbegäran kräver en motivering i fältet som öppnas genom att trycka på avslagsbegäran. Skriv motiveringen i det begärda fältet, t.ex. “Vi ber Statskontoret att avvisa det felaktiga materialet.” och skicka en begäran om avslag. Begäran riktas till kuntadata@valtionkonttori.fi och utgör en biljett till Jira. Statskontoret kan på begäran avvisa materialet. Ägaren av transaktionsrollen Godkännare är den enda som kan skicka en begäran om avslag.

Bild 29 Avslagsbegäran

Bild 26 Avslagsbegäran

4.5 Sökning av uppgifter i rest-gränssnittet

Godkända uppgifter som har överförts till registertjänsten är tillgängliga via rest-gränssnittet i JSON- och XML-format. Separata instruktioner för användning av restgränssnitt finns på Statskontoret webbplatsen.

5 Intressentgrupper, avhängigheter och andra system/frågor relaterade till tjänsten

Målgrupperna för tjänsten består av såväl dem som levererar ekonomisk information som de instanser som utnyttjar informationen. Tjänsten utvecklas i samarbete med ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

5.1 Informationsleverantörerna

Den ekonomiska informationen kan levereras av kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och andra balansenheter. Dessutom levereras information av instanser som producerar tjänster åt ovan nämnda aktörer, till exempel revisionsbyråer och IT-leverantörer.

5.2 XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat märkspråk för sammanställning av ekonomisk information, till exempel bokslutsuppgifter, i ett elektroniskt, strukturerat format. XBRL gör det möjligt att automatiserat skapa, hantera och vidarebearbeta dokument som innehåller ekonomisk information.

Instanserna som producerar, förmedlar och analyserar informationen kan dra fördel av dokument i XBRL-format bland annat när tillgången och kvaliteten på informationen förbättras. Målet är att när det manuella arbetet minskar, så ska även tolknings- och lagringsfelen minska och att informationen ska finnas tillgänglig snabbare.

Kommunernas och samkommunernas ekonomiska information som skickas till Kommunekonomins informationstjänst levereras till Överföringstjänsten för ekonomisk information i första hand i XBRL-format. Den ekonomiska information som skickas in ska alltid vara i enlighet med den senaste taxonomin.

5.3 Ordlista

TERM DEFINITION
Stödinformation Definition av en samling stödposter i tabellformat relaterad till ett specifikt ämne
Stödpost En informationsgrupp som innehåller en eller flera kolumner som motsvarar definitionen av stödinformationen
Anmälare Rapporterande kommun, samkommun eller annan rapporteringsskyldig balansenhet
Avsändare Avsändaren är den som har skickat informationen
Godkännare Godkännaren är den som har godkänt informationen i godkännandetjänsten.
Taxonomi Namn på taxonomi
Taxonomi-ID Taxonomins ID
Rapporteringshelhet Del av taxonomin
Delhelhet Del av rapporteringshelhet
Organisationstyp Anmälarens organisationstyp
Fält-ID Fältets ID
Fält Fältets namn
Konto-ID Kontots ID i driftsekonomirapporteringen
Konto Kontots namn i driftsekonomirapporteringen
Tjänsteklass-ID Tjänsteklassens ID i driftsekonomirapporteringen
Tjänsteklass Tjänsteklassens namn i driftsekonomirapporteringen
Tjänstegrupp Tjänsteklassernas överbegrepp
XBRL eXtended Business Reporting Language
XBRL-taxonomin Överenskommet informationsinnehåll och formen på det i enlighet med XBRL.
XBRL-entrypoint Del av XBRL-taxonomin
Instansdokument XBRL-fil som skickas till informationstjänsten

6 Kontaktuppgifter

Feedback och frågor:
kuntadata@valtiokonttori.fi

Ändringslogg:

Version Uppdateringar av versionen
14.10.2020 version 1.0 Första versionen
22.10.2020 version 1.1 Fält 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten

 • tillagda underrubriker
  • Intressesamfund
12.11.2020 version 1.2 Uppdaterade:

3. Hur man söker efter användernamn

4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringhelheten

 • rapporteringen av TOLT-rapporteringshelheten är obligatorisk för alla kommuner och samkommuner
8.12.2020 version 1.3 Lagt till titel och undertext

 • 4.2.4 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KTAS-rapporteringshelheten
  • Bokslutsdispositioner i KTAS-rapporteringshelheten
18.2.2021 version 1.4 Uppdaterade:

 • 4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering
 • 4.2.4  Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KTAS-rapporteringshelheten
24.2.2021 version 1.5 Lagt till titel

 • 4.4.6 Godkännande av uppgifter efter rapporteringsperiodens slut
1.4.2021 version 1.6 Lagt till titlar:

 • 4.2.5 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KLTR-rapporteringshelheten (Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)
 • 4.4.5 Återlämnande av godkänt material till dem som väntar på godkännande
23.4.2021 version 1.7 Lagt till underrubrik i avsnitt 4.2.3 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKNR-rapporteringshelheten

 • Automatisk verifiering av sektorsspecifikationer
15.9.2021 version 1.8 Lagt till 4.2.1 Kommentarer som ska beaktas hos alla rapporterande enheter och 4.2.1.2 Rapporteringsperiodens start- och slutdatum per rapporterande enhet
17.11.2021 version 1.9 Uppdaterad:

 • 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten
 • 4.4.6 Godkännande av uppgifter efter rapporteringsperiodens slut
23.11.2021 version 1.10 Uppdaterad:

 • 4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering
 • 4.4.7 Avslå av uppgifter efter rapporteringsperiodens slut
16.12.2021 version 1.11 Uppdaterad:

 • 4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten punkt dottersamfund
23.2.2022 version 1.12 Uppdaterad:

 • 4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering

Lagt till

 • 4.2.6 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass (KKTPP) -rapporteringshelheten
 • 4.2.7 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår (KKYTT) -rapporteringshelheten
20.9.2022 version 1.13 Uppdaterad:

 • 3 Hur man söker efter användarnamn
  • flyttade till Suomi.fi autentisering 20.9.2022
 • 4.1.1.1 Organisationstaggar som används i CSV-rapportering
  • lagt till välfärdsområden
21.12.2022 version 1.14 Uppdaterad:

 • 4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering
  • tillagd version av 2023 taxonomien och en länk till en sammanfattning av olika rapporterande enheter och de taxonomiversioner som används i dem

Lagt till:

 • 4.2.8 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KLTPA-rapporteringshelheten (Bokslutsprognos från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen)
27.2.2023 version 1.15 Ändringslogg har flyttats till slutet av instruktionen.

Uppdaterat kapitel

 • 1 Allmänt

Tillägg av kapitel

 • 4.2.9 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKOTR-rapporteringshelheten (Kommunkoncernernas ekonomirapportering)
20.3.2023 version 1.16 Uppdaterat

 • 4.4.3 Vyer och innehåll i Godkännandetjänsten
 • 4.4.4 Kommentera och godkänna materialet
24.10.2023 version 2.0 Uppdaterat

4.2.1.1 Version av taxonomi som används för rapportering

 • en version av taxonomin som ska användas i rapporteringen för 2024 har lagts till

4.2.7 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår (KKYTT) -rapporteringshelheten

 • infogad punkt rapportering i XBRL-format

Lagt till

4.2.10 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKLMY-rapporteringshelheten (Kommunens och samkommunens ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden)

28.11.2023 version 2.1 Uppdaterade texter för siffror

4.2.2 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av TOLT-rapporteringshelheten

4.2.7 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår (KKYTT) -rapporteringshelheten

4.2.10 Kommentarer som ska beaktas vid inlämnandet av KKLMY-rapporteringshelheten (Kommunens och samkommunens ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden)

11.1.2024 version 2.2 Uppdaterade länkar till Statskontorets webbplats.