Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2024

MålgruppStat
DiariumnumretVK/1463/00.00.00.01/2024
DokumenttypAnmälan
Ikraftträdelsedag01.01.2024
Datum15.01.2024
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet

Enligt 56 § (1253/2004) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) om inte något annat följer av det ändamål som egendom används för, används i statens investeringskalkyler och i andra uppskattningar av kapitalanvändningen som intäktskrav den av Statskontoret uträknade effektiva räntekostnaden för staten för den långfristiga upplåningen i euro under det finansår som föregår uppskattningen. Räntekostnaderna beräknas som ett vägt genomsnitt av de effektiva räntekostnaderna för statsobligationer i euro utgivna föregående år.

Den (nominella) räntekostnad som beräknats utgående från uppgifterna för 2023 och som skall användas i kalkylerna 2024 är 3,0 %.

Då realräntan används, korrigeras den ovannämdä nominella räntan med konsumentprisindexets genomsnittliga förändring på årsnivå producerad av Statistikcentralen. Denna information anger den allmänna prisutvecklingen, alltså inflationen.

I bilagan finns de räntor som meddelats åren 2008–2023 och en redogörelse för hur man räknar ut realräntan utgående från den nominella räntan med konsumentprisindexet som grund.

Närmare upplysningar Statskontoret lämnar närmare upplysningar om frågor som berör räntan, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen

Bilaga Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2008–2023

För kännedom Statens revisionsverk

Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2008–2023

År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nominell ränta (%)

4,4

4,4

1,8

1,8

2,1

1,2

0,8

0,6

0,2

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

1,5

Uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan

För uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan används följande formel:

A = (B – C) / (1 + C/100),
där A = realränta, B = den nominella räntan och C = inflation

Exempel

Uträkning av realräntan utgående från den nominella ränta som Statskontoret meddelat för 2024 med konsumentprisindexet som grund.

Uppgifter som behövs för kalkylen

1) Den av Statskontoret enligt budgetförordningens 56 § meddelade nominella räntan för år 2024 (uträknad enligt information om årets 2023 lån) = 3,0 %

2) Den genomsnittliga förändringen av konsumentprisindexet (2015=100) på årsnivå, dvs. den genomsnittliga inflationen, för år 2023 = 6,2 %

Uträkning av realräntan

(3,0 – 6,2) / (1 + (6,2/100)) = – 3,0 %

OBS: Användningen av en negativ realränta i t.ex. diskontering skulle leda till att nuvärdet på kassaflödet skulle vara ju högre desto längre i framtiden den ska realiseras. Då realräntan är negativ rekommenderar vi att man använder den nominella räntan 3,0 % som uppges ovan.

räntekostnad