Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2021

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/4895/00.00.01.06.01/2021
DokumenttypAnmälan
Ikraftträdelsedag01.01.2021
Datum15.01.2021
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet

Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2021

Enligt 56 § (1253/2004) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) om inte något annat följer av det ändamål som egendom används för, används i statens investeringskalkyler och i andra uppskattningar av kapitalanvändningen som intäktskrav den av Statskontoret uträknade effektiva räntekostnaden för staten för den långfristiga upplåningen i euro under det finansår som föregår uppskattningen.

Den (nominella) räntekostnad som beräknats utgående från uppgifterna för 2020 och som skall användas i kalkylerna 2021 är 0,0 %.

Då realräntan används, korrigeras den ovannämdä nominella räntan med konsumentprisindexets genomsnittliga förändring på årsnivå producerad av Statistikcentralen. Denna information anger den allmänna prisutvecklingen, alltså inflationen.

I bilagan finns de räntor som meddelats åren 2005–2020 och en redogörelse för hur man räknar ut realräntan utgående från den nominella räntan med konsumentprisindexet som grund.

Närmare upplysningar Statskontoret lämnar närmare upplysningar om frågor som berör räntan, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen

Bilaga Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2005–2020

För kännedom Statens revisionsverk

Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2005–2020

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nominell ränta (%) 2,4 2,0 3,0 4,4 4,4 1,8 1,8 2,1 1,2 0,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0

Uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan

För uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan används följande formel:

A = (B – C) / (1 + C/100),
där A = realränta, B = den nominella räntan och C = inflation

Exempel

Uträkning av realräntan utgående från den nominella ränta som Statskontoret meddelat för 2021 med konsumentprisindexet som grund.

Uppgifter som behövs för kalkylen

1) Den av Statskontoret enligt budgetförordningens 56 § meddelade nominella räntan för år 2021 (uträknad enligt information om årets 2020 lån) = 0,0 %

2) Den genomsnittliga förändringen av konsumentprisindexet (2015=100) på årsnivå, dvs. den genomsnittliga inflationen, för år 2020 = 0,3%

Uträkning av realräntan

(0,0 – 0,3) / (1 + (0,3/100)) = -0,3 %

OBS: Användningen av en negativ realränta i t.ex. diskontering skulle leda till att nuvärdet på kassaflödet skulle vara ju högre desto längre i framtiden den ska realiseras. Då realräntan är negativ rekommenderar vi att man använder den nominella räntan 0,0 % som uppges ovan.