Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2020

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/1465/00.00.01.06.01/2019
DokumenttypAnmälan
Ikraftträdelsedag01.01.2020
Datum22.01.2020
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet

Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2020

Enligt 56 § (1253/2004) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) om inte något annat följer av det ändamål som egendom används för, används i statens investeringskalkyler och i andra uppskattningar av kapitalanvändningen som intäktskrav den av Statskontoret uträknade effektiva räntekostnaden för staten för den långfristiga upplåningen i euro under det finansår som föregår uppskattningen.

Den (nominella) räntekostnad som beräknats utgående från uppgifterna för 2019 och som skall användas i kalkylerna 2020 är 0,0 %.

Som realränta används den ovannämnda nominella räntan korrigerad med den genomsnittliga inflationen, dvs. den genomsnittliga förändringen på årsnivå av det för objektet ändamålsenliga indexet som föreställer föregående års kostnadsutveckling och som Statistikcentralen producerat (t.ex. konsumentprisindex, som anger den allmänna prisutvecklingen, eller byggnadskostnadsindex, för byggnadsverksamhet och liknande). I praktiken kan korrigeringen för det mesta grunda sig på den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna på årsnivå.

I bilagan finns de räntor som meddelats åren 2004–2019 och en redogörelse för hur man räknar ut realräntan utgående från den nominella räntan med konsumentprisindexet som grund.

Närmare upplysningar Statskontoret lämnar närmare upplysningar om frågor som berör räntan, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva

Bilaga Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2004–2019

För kännedom Statens revisionsverk

Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2004–2019

Uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan

För uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan används följande formel:

A = (B – C) / (1 + C/100),
där A = realränta, B = den nominella räntan och C = inflation

Exempel

Uträkning av realräntan utgående från den nominella ränta som Statskontoret meddelat för 2020 med konsumentprisindexet som grund.

Uppgifter som behövs för kalkylen

1) Den av Statskontoret enligt budgetförordningens 56 § meddelade nominella räntan för år 2020 (uträknad enligt information om årets 2019 lån) = 0,0 %

2) Den genomsnittliga förändringen av konsumentprisindexet (2015=100) på årsnivå, dvs. den genomsnittliga inflationen, för år 2019 = 1,0 %

Uträkning av realräntan

(0,0 – 1,0) / (1 + (1,0/100)) = -1,0 %