Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2019

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/4/00.00.01.06.01/2019
DokumenttypAnmälan
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet

Enligt 56 § (1253/2004) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) om inte något annat följer av det ändamål som egendom används för, används i statens investeringskalkyler och i andra uppskattningar av kapitalanvändningen som intäktskrav den av Statskontoret uträknade effektiva räntekostnaden för staten för den långfristiga upplåningen i euro under det finansår som föregår uppskattningen.

Den (nominella) räntekostnad som beräknats utgående från uppgifterna för 2018 och som skall användas i kalkylerna 2019 är 0,3 %.

Som realränta används den ovannämnda nominella räntan korrigerad med den genomsnittliga inflationen, dvs. den genomsnittliga förändringen på årsnivå av det för objektet ändamålsenliga indexet som föreställer föregående års kostnadsutveckling och som Statistikcentralen producerat (t.ex. konsumentprisindex, som anger den allmänna prisutvecklingen, eller byggnadskostnadsindex, för byggnadsverksamhet och liknande). I praktiken kan korrigeringen för det mesta grunda sig på den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna på årsnivå.

I bilagan finns de räntor som meddelats åren 2003 – 2018 och en redogörelse för hur man räknar ut realräntan utgående från den nominella räntan med konsumentprisindexet som grund.

Närmare upplysningar

Statskontoret lämnar närmare upplysningar om frågor som berör räntan, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Divisionschef Lasse Skog

Ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva

Bilaga Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2003 – 2018

För kännedom Statens revisionsverk

Nominella räntor som Statskontoret meddelat åren 2003 – 2018

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nominell ränta (%) 4,2 3,0 2,4 2,0 3,0 4,4 4,4 1,8 1,8 2,1 1,2 0,8 0,6 0,2 0,0 0,0

Uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan

För uträkning av realräntan utgående från den nominella räntan används följande formel:

A = (B – C) / (1 + C/100), där A = realränta, B = den nominella räntan och C = inflation

Exempel

Uträkning av realräntan utgående från den nominella ränta som Statskontoret meddelat för 2019 med konsumentprisindexet som grund.

Uppgifter som behövs för kalkylen

  1. Den av Statskontoret enligt budgetförordningens 56 § meddelade nominella räntan för år 2019 (uträknad enligt information om årets 2018 lån) = 0,3 %
  2. Den genomsnittliga förändringen av konsumentprisindexet (2015=100) på årsnivå, dvs. den genomsnittliga inflationen, för år 2018 = 1,1 %

Uträkning av realräntan

(0,3 – 1,1) / (1 + (1,1/100)) = -0,8 %