Hoppa innehåll

Veteranernas traditioner ska värnas även i framtiden – Timo Laitinen överlämnade veterantraditionsarbetsgruppens förslag till ministern

Antti Kaikkonen och Timo Laitinen skakar hand

Timo Laitinen (till höger) överlämnade veterantraditionsarbetsgruppens förslag till försvarsminister Antti Kaikkonen på Ständhuset 9.3.2023. Bild: Santeri Iltanen, statsrådets kansli

Att bevara, vårda och värna om krigsgenerationernas minne och veteranernas traditioner är en viktig del av det finländska samhället, kulturarvet och försvaret. Man bör satsa på veterantraditionsarbetet även under kommande generationer. Den arbetsgrupp som tillsattes av statsrådets kansli den 27 april 2022 för att utreda hur veterantraditionsarbetet kommer att ordnas i framtiden publicerade sitt förslag om veterantraditionsarbetets framtid torsdagen den 9 mars 2023. Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen som varit ordförande för arbetsgruppen överlämnade arbetsgruppens slutrapport till försvarsminister Antti Kaikkonen vid ett evenemang som ordnades i Ständerhuset.

Arbetsgruppens slutrapport presenterar konkreta förslag och rekommendationer på hur man kan värna om traditionen och minnet av de krig och veteraner som Finland förde 1939–1945 när generationerna byts.

“Varför nu? Till en början utfördes veterantraditionsarbetet av veteranerna själva. När dessa generationer med direkta minnesspår är borta är det kommande generationer som får ta över arbetet. Arbetsgruppen hoppas att även kommande generationer vill värna om krigsgenerationernas minne och veteranernas tradition”, sammanfattade Timo Laitinen arbetsgruppens önskemål och vikten av att fortsätta arbetet med veterantraditionen.

Genom förslagen säkerställs att veterantraditionsarbetet fortsätter och erkänns som en nationell viktig uppgift

Ansvaret för att värna om veterantraditionen har inte tidigare fastställts av något ministerium eller förvaltningsområde. Ett av arbetsgruppens viktigaste förslag är att försvarsministeriet i fortsättningen ska ansvara för att främja arbetet med att värna om veteranernas traditioner. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man tryggar Traditionförbundet Eklövets verksamhet som en ansvarsfull organisation för det riksomfattande veterantraditionsarbetet och att veteranernas traditioner åläggs som en specialuppgift för Centret för krig och fred Muisti.

Arbetsgruppen lyfter också fram undervisnings- och kulturministeriets och skolornas centrala roll i att värna om kulturarvet. Som förslag föreslogs också genomförandet av projektet Veterantradition 2025 för högstadieelever. År 2025 har det förflutit 80 år sedan andra världskriget tog slut och 100 år sedan den sista hela årskullen (1925) som tjänstgjorde under krigen 1939–1945 föddes.

I slutrapporten föreslås också att arbetet med att värna veteranernas traditioner tryggas med långsiktig finansiering som sträcker sig över regeringsperioderna. Som årlig statlig finansiering för de följande 10 åren föreslås 1,1 miljoner euro. I arbetet hördes på bred front olika aktörers synpunkter på traditionsarbetets framtid.

Läs mer:

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter