Hoppa innehåll

Medelräntan på BSP-lånestocken steg tydligt 2022

Statskontoret har publicerat BSP-statistik för 2022 över räntestöd som betalats för konton som öppnats, depositioner, lån, och medelräntor för BSP-lån. BSP-statistiken publiceras i fortsättningen kvartalsvis på Statskontorets webbplats.

BSP-lånebeståndets medelränta steg till 1,65 %

Den genomsnittliga räntan på BSP-lånestocken steg tydligt under 2022 jämfört med tidigare år. Den vanligaste referensräntan för BSP-lån är 12 månaders Euriborränta, som omfattar nästan 95 procent av alla BSP-lån. 12 månaders Euribor har stigit sedan sommaren 2022 och stannat på över 3 procent i slutet av 2022. Den genomsnittliga räntan för nya beviljade BSP-lån 2022 var 1,68 procent, medan motsvarande siffra 2021 var 0,57 procent.

BSP-lånebeståndets medelränta steg till 1,65 % år 2022. Den genomsnittliga räntan för nya beviljade BSP-lån 2022 var 1,68 %.

Räntehöjningen syns i lånestocken med fördröjning, eftersom lånestocken anpassar sig till den högre räntenivån i takt med att lånen har räntejusteringsdagar och nya lån beviljas. Därför betalades endast 2 477,30 euro i räntestöd för BSP-lån 2022.

Staten betalar räntestöd om BSP-lånets totala ränta överstiger 3,8 procent. Som räntestöd betalas då 70 procent av den del av räntan som överstiger 3,8 procent. Statskontoret betalar räntegottgörelser för BSP-lån till bankerna två gånger per år, i maj och november.

Det totala antalet BSP-depositioner har ökat stadigt sedan 2010-talet

Under 2022 öppnades 27 140 BSP-konton. Det sammanlagda beloppet av depositioner på BSP-konton har fortsatt att öka i jämn takt under hela 2010-talet och i slutet av 2022 hade sammanlagt 1,392 miljarder euro deponerats på BSP-konton.

I slutet av 2022 var antalet BSP-lån 51 068. BSP-lånestocken har minskat med ca 3 500 lån under det sista kvartalet 2022 på grund av korrigeringar i lånestocken där passiva lån har avslutats.

BSP-statistiken preciseras

På grund av lagändringen som trädde i kraft i början av 2023 får Statskontoret månatligen uppgifter av penninginstituten om BSP-konton, -depositioner, -lån och räntor på BSP-lån i fortsättningen. Statistiken publiceras på Statskontorets webbplats fyra gånger om året. Tidigare rapporterade bankerna uppgifter om BSP-lån till Statskontoret två gånger per år i maj och november.

Mer information:

Soile Karttunen, kreditchef, tfn 0295 503 313, soile.karttunen@valtiokonttori.fi
Joona Stenroos, kreditsakkunnig, tfn 0295 502 076, joona.stenroos@valtiokonttori.fi

Statistik som fungerat som källa och mer statistik kan läsas på Statskontorets webbplats https://www.valtiokonttori.fi/sv/statistik-och-rapporter/statistik-om-finansierings-och-lanetjanster/. Följande statistik om Statskontorets finansierings- och lånetjänster publiceras uppskattningsvis i maj 2023.

Statistik om BSP-helheten finns nu också i Statskontorets öppna gränssnitt på https://avoindata.tutkihallintoa.fi/.

◄ Alla nyheter