Hoppa innehåll

Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 är färdigt

Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet för utarbetandet av regeringens årsberättelse. Statsbokslutet upprättas för den budgetekonomi som ingår i statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar förutom statens intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkning även budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys samt bilagor som kompletterar kalkylerna. Förslaget undertecknades den 27 mars 2020 av Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen och divisionschef Lasse Skog, divisionen för ekonomi, information och arbetsliv.

Enligt statsbudgetens utfallskalkyl var underskottet under finansår 2019 0,247 miljarder euro och det kumulativa underskottet uppgick vid utgången av finansåret till 11,560 miljarder euro.

Nettoökningen av den gemensamma statsskulden för budgetekonomin och de statliga fonderna utanför budgeten var 1,4 miljarder euro och det totala nominella värdet för skulden var 106,4 miljarder euro, 114,4 miljarder euro till marknadsvärdet. Statens goda likviditet och den faktiska tidpunkten för utgifterna och inkomsterna möjliggjorde dock en mindre ökning av statsskulden än vad som uppskattats i budgeten.

Enligt statens intäkts- och kostnadskalkyl uppgick 2019 års underskott till 1,6 miljarder euro. 2018 års underskott var 0,8 miljarder euro. Jämfört med året innan har intäkterna minskat med 3,1 procent och kostnaderna ökat med 1,5 procent. De största intäktsförändringarna jämfört med föregående år var ökningen av skatteintäkterna samt de avvikande posterna i intäkterna av verksamheten och de extraordinära intäkterna.

– I sammanställandet av statsbokslutet deltar en stor grupp personer från statens ekonomiförvaltning med mycket hög kompetens. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit i beredningen av bokslutet för deras sakkunniga och effektiva insatser som höll tidtabellen. I upprättandet av statsbokslutet och i den revisionsprocess som hör till processen arbetar de sakkunniga nära med varandra: de bedömer, utvecklar och vid behov även rättar till verksamhetsmetoderna, säger Timo Laitinen, generaldirektör för Statskontoret.

Statsbokslutet infogas i regeringens årsberättelse, som ges till riksdagen i april. Statsrådet ger årligen riksdagen en berättelse om regeringens verksamhet och skötseln av statsekonomin och om hur budgeten följts. Paragraf 46 i Finlands grundlag (11.6.1999/731) innehåller bestämmelser om de berättelser som ges riksdagen.

Budgetens realisering, intäkter och utgifter samt balansräkning (PDF) >

Statskontorets förslag till statsbokslut 2019 > (Bilagor 6 och 12 korrigerats 4.5.2020)

Närmare specifikationer om statsbokslutet och bokföringsuppgifterna finns i Statskontorets rapporteringstjänst på adressen www.tutkihallintoa.fi. På sidan finns även länkar till andra dokument för planering och uppföljning.

En video om hur Statskontoret upprättar bokslutet > 

Infografer om kalkylerna från bokslutet 2019 >

Mer information:
Utvecklingschef Outi Vänttinen, Statskontoret, tfn 02955 02409, outi.vanttinen(at)valtiokonttori.fi
Statens centralbokföring, telefonväxel 0295 50 2000, kkp(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter