Hoppa innehåll

Leverans- och ibruktagningsprojektet för den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar är avslutat

VEMA22-styrgruppen beslöt i sitt möte 12.1.2023 att leverans- och ibruktagningsprojektet för den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar, dvs. VEMA22 -projektet, är avslutat efter 14 månaders hårt arbete. Enligt styrgruppen har projektet varit en tuff prestation. Med styrgruppens egna ord: “Det gick riktigt bra! Ett stort tack till kunderna för att de lyckades med övergången enligt tidtabellen.”

 

Under leverans- och ibruktagningsprojektet för den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar, dvs. VEMA22, utvecklades den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar så att den motsvarar Statskontorets konkurrensutsättning av tjänsten för nätbetalning 2021. Projektorganisationen sammanträdde regelbundet under projektets gång för att säkerställa att leverans- och ibruktagningsprojektet lyckas. Projektets styrgrupp sammanträdde 12 gånger, uppföljningsgruppen för informationssäkerhet 12 gånger, uppföljningsgruppen för kundupplevelsen 13 gånger och projektgruppen otaliga gånger.

Kunderna informerades om den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar och de åtgärder som ibruktagandet av tjänsten förutsätter vid flera tillfällen; man ordnade åtta informationsmöten, nio avtalskliniker samt fyra startmöten för ibruktagningsomgångarna. Utöver informationen i nyhetsbrevet om Suomi.fi från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret gavs ett eget månatligt meddelande ut inom ramen för projektet med information om framstegen i projektet och den nya tjänstens egenskaper.

Den nya tjänsten togs i bruk i fyra omgångar från och med augusti 2022. Inom ramen för ibruktagningsprojektet övergick kunderna i den gamla tjänsten till den nya tjänsten och samtidigt anslöt sig också helt nya kunder till tjänsten Suomi.fi-betalningar.

Under projektets gång har 105 avtal ingåtts och 153 ibruktagningsblanketter fyllts i. Det betyder att den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar hade 105 kunder och 153 handlar-ID när projektet avslutades. Nästan alla kunder övergick till att använda den nya tjänsten enligt given tidtabell före den 30 november. Endast åtta handlar-ID använde reservmånaden december, men största delen av dessa kunder övergick till den nya tjänsten genast i början av december.

Ibruktagandet förlöpte i huvudsak väl, särskilt för de kunder som deltog i de inledande mötena och hade gjort produktionstester ända fram till ekonomiförvaltningssystemet, vilket rekommenderades i projektet. Statskontoret har sänt en responsenkät till kunderna i januari 2023 om hur leverans- och ibruktagningsprojektet VEMA22 har lyckats samt om erfarenheterna av att använda den nya tjänsten. Ifall ni vill delta i responsenkäten, kan ni be om länken till responsenkäten av Statskontoret: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

◄ Alla nyheter