Hoppa innehåll

Statskontoret är Finlands Peppol-myndighet

Statskontoret är officiell medlem i föreningen OpenPeppol. I och med medlemskapet grundades Peppol-myndighetsfunktionen vid Statskontoret hösten 2022.

Staten tar i bruk dokumenten för Peppols utvidgade beställningsprocess
från och med den 1 april 2024
 • Peppol-nätverket är avsett för förmedling av elektroniska affärsdokument

  Peppol är ett nätverk som är öppet för alla och via vilket olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra på ett standardiserat, branschoberoende sätt. Elektroniska affärsdokument är till exempel kataloger, beställningar och beställningsbekräftelser. Anslutning till Peppol-nätverket sker via Peppol-tjänsteleverantörerna. Majoriteten av Finlands viktigaste handelspartnerländer främjar användningen av Peppol inom sitt område.

  OpenPeppol AISBL är en i Belgien registrerad icke-vinstdrivande internationell förening som består av medlemmar från både den offentliga och den privata sektorn. Föreningen OpenPeppol ansvarar för att utveckla, upprätthålla och genomföra Peppol-nätverkets definitioner, verksamhetsmodell och tjänster.

  Inom statsförvaltningen tas Peppol-nätverket och meddelandena för den utvidgade beställningsprocessen (Advanced Ordering) i bruk från och med den 1 april 2024. Läs mer om den utvidgade beställningsprocessen.

  Parter i Peppol är:

   • Nationella Peppol-myndigheter
   • Peppol-tjänsteleverantörer
   • Slutanvändare, såsom företag och offentliga organisationer som vill påverka Peppols utveckling.
    För att skicka eller ta emot dokument som är förenliga med Peppol krävs inte att slutanvändarna ansluter sig till OpenPeppol.

  Peppol-myndighetens uppgifter

  Finlands Peppol-myndighet är Statskontoret, som ansvarar

   • för att främja användningen av Peppol-nätverket i Finland och koordinera samarbetet mellan olika parter
   • för att stödja och övervaka de Peppol-tjänsteleverantörer som är verksamma i Finland
   • för att följa upp den nationella lagstiftningen
   • för att samordna utbildningar och öka kompetensen
   • för Finlands möjlighet delta i och påverka utvecklingen av det internationella Peppol-nätverket och meddelandetrafiken. Utvecklingsarbetet utförs öppet och i nära samarbete med intressentgrupperna.

  Peppol-tjänsteleverantörernas uppgifter

   • Peppol-tjänsteleverantörernas kärnuppgift är att fungera som kontaktpunkt (Access Point) mellan Peppol-nätet och slutanvändarna. Peppol-tjänsteleverantörerna kan också upprätthålla en del av Peppols adress- och kompetensregister (ACL).
   • Anslutning till Peppol-nätverket sker via Peppol-tjänsteleverantörer. De förmedlar slutanvändarnas elektroniska affärsdokument, ser till att slutanvändarens Peppol-adress förs in i adressregistret och ansvarar för det stöd som erbjuds slutanvändarna.

  Slutanvändare

   • Med slutanvändare avses en organisation som skickar och tar emot elektroniska affärsdokument, såsom beställningar eller fakturor.
   • Peppol-tjänsteleverantörerna används för förmedling av slutanvändarnas elektroniska affärsdokument.

  Peppol-nätverkets egenskaper

  I Peppol-nätverket definieras:

   • Förvaltningsmodellen
   • Avtal som är bindande för parterna
   • Verksamhetssätt
   • Affärsprocesser och dokument som stöds av Peppol-nätverket
   • Nätverkets tekniska genomförande
   • Adressregister

  Följande bild illustrerar Peppol-infrastrukturens basstruktur och de centrala aktörerna i den:

  Tjänsteleverantör (Access Point): kopplar slutanvändarna till infrastrukturen så att de kan förmedla dokument sinsemellan.
  SML (Service Metadata Locator): ett centraliserat adressregister i infrastrukturen med information om huruvida den efterfrågade adressen är registrerad i Peppol-nätverket och vilket decentraliserade ACL som innehåller närmare uppgifter om den aktuella slutanvändaren.
  ACL (Address and Capability lookup), tidigare SMP (Service Metadata Provider)): ett decentraliserat register med information om slutanvändarens kompetenser, dvs. vilka meddelanden som slutanvändaren kan hantera samt uppgifter om den fysiska IT-anslutningen.

  Vill du delta i samarbetet?

  Om du vill delta i Peppol-gemenskapens arbetsgrupper och/eller uppföljningsgruppen som organiserats av den nationella Peppol-myndigheten, kontakta: peppol@valtiokonttori.fi

  Statskontoret deltar i projektet Företagets digitala ekonomi, som bland annat ordnar webbinarier och utbildningar om Peppol. Delta och håll dig uppdaterad. Evenemang inom projektet Företagets digitala ekonomi

  LÄS AKTUELLA NYHETER OM PEPPOL (på engelska)

 • Peppol-nätverket hjälper alla företag att få del av fördelarna med att använda elektroniska affärsdokument

  Företagen har i årtionden använt olika elektroniska dokument i bransch- och företagsspecifika lösningar. Till exempel har dagligvaruhandelns centralaffärer, industriföretag och importörer utnyttjat upphandlingsmeddelanden med sina varuleverantörer. Utbytet av dessa elektroniska dokument har dock grundat sig på bilaterala förbindelser som är arbetskrävande och inte kostnadseffektiva för alla organisationer.

  Informationsutbytet inom Peppol grundar sig på en nätverksbaserad modell där organisationen med en förbindelse kontaktar alla organisationer som anslutit sig till Peppol-nätet. Modellen gör det möjligt att kostnadseffektivt ta i bruk elektroniska dokument inom hela företagsfältet och den offentliga sektorn. En digitalisering av affärsdokument är en nödvändig förutsättning för finländska företag för att de även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till nordiska och europeiska aktörer.

  Genom att använda elektroniska affärsdokument uppnår du många fördelar

   • Undvik extra kostnader.
    Genom att använda digitala affärsdokument övergår informationsutbytet till att ske mellan datasystem. När du använder Peppol-affärsdokumenten får du kontakt med alla medlemmar i Peppol-nätverket via din Peppol-tjänsteleverantör. I Peppol-nätverket har utbytet av dokument och processernas genomförande fastställts på förhand, så du behöver inte separat komma överens om tillvägagångssätten med dina samarbetspartner.
   • Undvik mänskliga misstag.
    Dokument som förmedlas via Peppol-nätverket kontrolleras för fel innan dokumentet skickas. Du försäkrar dig om att de dokument du skickar och tar emot inte innehåller fel som beror på vårdslöshet till exempel i slutsummorna för fakturor och beställningar, vilket underlättar den automatiska hanteringen av dokumenten.
   • Kompatibla processer.
    I Peppol-nätverket beaktas i stället för enskilda dokument processer, såsom beställning eller fakturering. Genom att använda Peppol-dokumenten säkerställer du att de dokument du använder är sinsemellan kompatibla från upphandling till betalning i varje skede av processen. I bästa fall undviker du att mata in befintlig information på nytt.
   • Säkerhet
    Dataöverföringen mellan Peppols tjänsteleverantörer är krypterad med hjälp av ett datasäkert protokoll (AS4). Tjänsteleverantörerna certifieras och identifieras med PKI-certifikat. Dessutom krävs en enhetlig servicenivå av tjänsteleverantörerna för att säkerställa nätverkets användbarhet och för att affärspartner ska kunna nås utan dröjsmål. Peppol-myndigheten övervakar tjänsteleverantörerna inom sitt område. Finlands Peppol-myndighet är Statskontoret.
   • Internationalism verksamhet
    I Peppol-nätverket finns tjänsteleverantörer och användare i över fyrtio länder och användningen av nätverket breddas hela tiden. För närvarande är nätets täckning bäst inom EU, men nya länder har anslutit sig till nätverket bl.a. från den asiatiska och amerikanska kontinenten. Majoriteten av Finlands viktigaste handelspartners främjar användningen av Peppol inom sitt nationella område.
   • Det är lätt att byta tjänsteleverantör
    Som slutanvändare kan du byta ut din Peppol-leverantör till en annan och Peppol-adressen förblir densamma. Dessa ändringar sköts av tjänsteleverantörerna.
 • Erfarenheter av Peppol-nätverkets fördelar

  Projektet Företagets digitala ekonomi genomför Proof of Concept-försök tillsammans med företag och tjänsteleverantörer om nyttan med Peppol. Resultaten presenteras allteftersom projektet framskrider.

  Byggnadsindustrin testade Peppol-upphandlingsmeddelanden våren 2023. Du kan bekanta dig med resultaten från PoC här.

 • Peppol-tjänsteleverantörer

  Med Peppol-tjänsteleverantörer avses sådana aktörer som är medlemmar i föreningen OpenPeppol och som har ingått ett Peppol-tjänsteleverantörsavtal med Peppol-myndigheten. Peppol-tjänsteleverantörernas kärnuppgift är att fungera som kontaktpunkt (Access Point) mellan Peppol-nätet och sina kunder. Peppol-tjänsteleverantörerna kan också upprätthålla en del av Peppols adress- och kompetensregister (ACL).

  Peppol-tjänsteleverantören ingår ett tjänsteavtal med Peppol-myndigheten i det land där tjänsteleverantören huvudsakligen är verksamt. Detta påverkar inte Peppol-nätverkets internationella verksamhet. Tjänsteleverantörerna kan ha kunder i vilket land som helst. Då ska man beakta de landsspecifika krav på användningen av Peppol som Peppol-myndigheten i respektive land eventuellt ställer. (Peppol Authority Specific Requiremets). De landsspecifika kraven i Finland förklaras nedan. De landsspecifika kraven gäller alla tjänsteleverantörer som har slutkunder i landet i fråga. Till exempel om en finländsk Peppol-tjänsteleverantör har norska kunder ska denna följa också de landsspecifika krav som den norska Peppol-myndigheten ställer.

 • Peppol-nätets funktion

  Med Peppol-kontaktpunkt (Access Point) avses ett system som upprätthålls av Peppol-tjänsteleverantören och som används för att förmedla affärsdokument i Peppol-nätet. Peppol-nätets funktion grundar sig på en 4-hörnsmodell. Med detta avses att man för slutkunden måste bygga en förbindelse till endast en Peppol-tjänsteleverantörs kontaktpunkt, via vilken denna når alla parter som anslutit sig till Peppol-nätet.

  Föreningen OpenPeppol har definierat hur kontaktpunkterna ska kunna kommunicera sinsemellan. Du kan bekanta dig närmare med definitionerna och anvisningarna på OpenPeppol-föreningens webbplats. Man kan bygga kontaktpunkten själv ända från början, eller till exempel utnyttja någon av de färdiga lösningarna som OpenPeppol har listat.

 • Adressregistrets verksamhet

  Peppols adressregister är decentraliserat. I adressregistret verksamhet deltar tjänsten Service Metadata Locator (SML), som administreras av OpenPeppol. Dessutom finns det flera decentraliserade Address and Cabability Lookup (ACL)-tjänster, som upprätthålls av Peppol-tjänsteleverantörerna. ACL:s gamla namn, Service Metadata Publisher (SMP), förekommer fortfarande i vissa av OpenPeppols material. Finlands Peppol-myndighet upprätthåller Finlands nationella ACL-register. Mer om detta nedan.

  Tjänsteleverantörerna upprätthåller sina kunders Peppol-adresser och information om vilka affärsdokument de kan behandla i ACL-tjänsten. ACL-tjänsten innehåller också information om till vilken tjänsteleverantörs kontaktpunkt ett affärsdokument tekniskt ska levereras så att det når rätt mottagare. SML-tjänsten används för att utreda i vilken ACL-tjänst slutkundens uppgifter upprätthålls. Föreningen OpenPeppol har noggrannare dokumentation om både ACL:s och SML:s verksamhet.
  Till exempel Figur 2 “Endpoint lookup with Service Metadata” i ACL:s noggrannare dokumentation åskådliggör väl adressförteckningens funktionsprincip.

 • Address and Capability Lookup (ACL)

  Finlands nationella ACL-register

  Finlands Peppol-myndighet upprätthåller det nationella ACL-registret. I Finlands landsspecifika krav på användningen av Peppol finns bestämmelser om användningen av det nationella ACL-registret. Adresserna till organisationer inom den offentliga sektorn i Finland ska upprätthållas i tjänsten. Om Peppol-tjänsteleverantörerna så önskar kan de underhålla också andra finländska organisationers adresser i tjänsten. Tjänsten är avgiftsfri för Peppol-tjänsteleverantörerna.

  Finlands nationella ACL-register har integrerats i tjänsten verkkolaskuosoite.fi, som upprätthålls av TIEKE. Tack vare integrationen kan slutanvändarna enkelt söka organisationernas nätfaktura- och Peppol-adresser på ett och samma ställe.

  Finlands nationella ACL-register tas i bruk den 1 februari 2024. Övergångsperioden, inom vilken Peppol-adresserna för organisationer inom den offentliga sektorn i Finland ska finnas i tjänsten, löper ut den 1 augusti 2024.

  Peppol-tjänsteleverantörernas ibruktagande av tjänsten

  För att kunna använda tjänsten ska Peppol-tjänsteleverantörerna godkänna Tjänstens användarvillkor

  Tjänsteleverantörerna kompletterar dokumentet med användarvillkoren med uppgifter om den egna organisationen och skickar dokumentet per e-post till adressen peppol@valtiokonttori.fi. För att få användarrättigheter till tjänsten ska en Peppol-tjänsteleverantör ha minst en finländsk organisation som kund. En Peppol-tjänsteleverantör får inte heller omfattas av Europeiska unionens eller FN:s sanktioner.

  ACL-registret används via API-gränssnitten. Du kan bekanta dig med beskrivningen av API-gränssnitten här. Finlands nationella ACL-register grundar sig på den öppna källkoden phoss-smp.

  När en Peppol-tjänsteleverantör har godkänt användarvillkoren och uppfyller kraven på användningen av tjänsten, ges den rätt att använda tjänsten. Samtidigt får tjänsteleverantören tillgång till tjänstens stödkanal. Endast en kontaktperson som tjänsteleverantören har bestämt på förhand kan kontakta stödkanalen. Man kan kontakta stödtjänsten via stödportalen eller per e-post. Närmare information ges till Peppol-tjänsteleverantören i samband med ibruktagandet.

 • Så här kan du bli Peppol-tjänsteleverantör

  I frågor som gäller att bli Peppol-tjänsteleverantör kan du kontakta Finlands Peppol-myndighet per e-post på adressen peppol@valtiokonttori.fi

  1. Ansök om medlemskap i OpenPeppol. Anvisningar för ansökan om medlemskap finns på adressen: https://peppol.org/join
  2. Kontakta Peppol-myndigheten och berätta att du vill bli Peppol-tjänsteleverantör. Detta startar den nödvändiga processen hos Peppol-myndigheten. Finlands Peppol-myndighet är Statskontoret. E-postadressen är: peppol@valtiokonttori.fi
  3. Peppol-myndigheten ordnar ett inledande möte med tjänsteleverantören
  4. Lämna in nödvändiga dokument till Peppol-myndigheten
  5. Peppol-tjänsteleverantören undertecknar standardavtalet Service Provider Agreement med Finlands Peppol-myndighet, dvs. Statskontoret. Ett standardavtal finns tillgängligt på Peppols Confluense sidor.

  För att bli Peppol-tjänsteleverantör måste tjänsteleverantören klara de krav Peppol ställer. För detta ändamål underhåller OpenPeppol testbänken. Bekanta dig med anvisningarna för att klara de test som behövs på OpenPeppols webbplats.

  1. Be om PKI-testicertifikat (PKI TestCertificate) från OpenPeppols Service Desk. Tjänsteleverantören kan begära ett testcertifikat på basis av underskriften på blanketten för ansökan om medlemskap i OpenPeppol.
  2. När du klarat testet kan du be om PKI-produktionscertifikat (PKI ProductionCertificate) från Peppols Service Desk. För detta behöver tjänsteleverantören en kopia av det undertecknade Service Provider Agreement-avtalet.
  3. Peppol-myndigheten och OpenPeppol godkänner PKI-testet och produktionscertifikaten i samarbete.
  4. OpenPeppol skickar ett aktivt PKI-certifikat till tjänsteleverantören i test- och produktionsnätet.
  5. OpenPeppol lägger till tjänsteleverantörens uppgifter i förteckningen över certifierade tjänsteleverantörer och skickar logotyperna för Peppol-tjänsteleverantörer som tjänsteleverantören kan använda.
  6. Certifikaten går ut inom två år. Därefter måste certifikaten förnyas.
 • Peppol-adress

  Finländska organisationer bör som Peppol-nätverkets egentliga adress använda en så kallad EDI-kod i formen  0216:003712345678ABCDE, där:

  • 0216 är en så kallad registerkod (Scheme-id), som anger från vilket kodsystem den egentliga adressen är. Användaren behöver i allmänhet inte själv meddela detta. För finländska organisationer är registerkoden 0216. Du hittar de koder som används inom Peppol i olika länder här.
  • 0037 är ett fast och oföränderligt värde
  • 12345678 är organisationens FO-nummer utan bindestrecket före kontrolltecknet
  • ABCDE är en frivillig identifierare på fem tecken som kan väljas fritt och som får innehålla stora bokstäver (A–Z) eller siffror (0–9).

  Exempel

  Erik-Exempel Ab:
  FO-nummer: 1234567-8
  EDI-kod: 003712345678
  Peppol-adress 0216: 003712345678

  Ines-Exempel Ab:
  FO-nummer: 8765432-1
  EDI-kod: 003787654321ines1
  Peppol-adress 0216: 003787654321ines1

  I XML-format ser adressen till exempel ut så här:
  <cbc:EndpointID schemeID”0216″>003787654321INES1</cbc:EndpointID>

  Den exakta definitionen av EDI-koden kan laddas ner här.

  Din Peppol-tjänsteleverantör ser till att din Peppol-adress anmäls till adressregistret.

 • Landsspecifika krav i Finland

  • Företag som är verksamma i Finland ska i sin Peppol-adress (Participant ID) använda den EDI-kod som motsvaras av Peppols 0216 kod i ICD-kodlistan.
  • Peppol-tjänsteleverantörer som är verksamma i Finland ska kontrollera att FO-numren för deras kunder i Peppol-adressen motsvarar FO-numret i Patent- och registerstyrelsens register.
  • Tjänsteleverantörerna ska årligen kontrollera att kundernas Peppol-adresser är aktuella.
  • Det rekommenderas att tjänsteleverantörernas Peppol-processer är ISO27001-kompatibla eller att deras processer är kompatibla med något annat motsvarande certifikat som godkänts av Traficom.
  • Tjänsteleverantörerna ska årligen rapportera transaktionsmängderna per dokument till Finlands Peppol-myndighet. Denna rapportering ersätts från och med 2024 med en gemensam rapporteringsbestämmelse för hela Peppol.
  • Tjänsteleverantörerna ska grunda adresserna till organisationer inom den offentliga sektorn i Finland i det ACL-register som upprätthålls av Finlands Peppol-myndighet.
  • Tjänsteleverantörerna ska inom tre arbetsdagar genomföra de ändringar som kunderna begär i fråga om byte av ACL-register eller Peppol-kontaktpunkt (Access Point).Alla länders landsspecifika krav finns på Peppols webbplats.